Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Передумови виникнення ринкового господарства в суспільствах Західної Європи.

При розгляді даного питання потрібно розглянути процес розкладу феодального господарства, дослідити його причини. Після цього проаналізувати передумови індустріалізації господарства, дослідити зародження інститутів ринкової економіки.

Особливої уваги потребують питання, що стосуються зародження інститутів ринкової економіки ще в той період, коли основні форми феодального господарства в країнах Західної Європи демінували перетворення ремісничого виробництва на дрібнотоварне, викликало подальше поглиблення суспільного поділу праці, розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі, збільшення ролі грошей. Важливо показати як ці процеси вплинули на зростання ринку, на втягування сільського господарства в товарно-грошові відносини.

Які зміни відбуваються у розвитку поділу праці що спричиняє його поширення на: міжнародний, макроекономічний, національний тамікроекономічний рівні.

Необхідно розглянути еволюцію цехового господарства, показати, чому на даному етапі воно гальмувало подальший розвиток науки і техніки, зростання продуктивності праці, чому воно було витіснене мануфактурним виробництвом. Треба проаналізувати особливості розвитку господарських форм що втрачали своє значення, розглянуті ті що мали риси товарного виробництва - мануфактури, фермерські господарства тощо. Необхідно показати об’єктивний характер виникнення мануфактур як перших капіталістичних підприємств розкрити їх суть та основні види, якими шляхами вони виникали?

Господарська сфера західноєвропейських держав починає рухатися шляхом становлення й розвитку дрібнотоварного виробництва та ринкових відносин, які потребували відповідних їм інститутів. Тому зверніть увагу на те, що з розвитком товарного виробництва відбувався подальший розвиток обміну, а разом з цим - становлення грошової, фінансової та кредитної систем. Чому посилюється взаємозв’язок між галузями господарської системи. Чому розвиток промисловості викликає інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва, в аграрній сфері виникають нові господарські форми.В результаті розгляду цих питань важливо дійти висновку, що формування перших ринкових інститутів є одним з головних аспектів розвитку господарства європейських країн в досліджуваний період, адже без цих інститутів подальший розвиток ринкових відносин був би неможливим. Необхідно назвати ключові інститути ринкової системи господарства, коротко розкрити їх зміст.

 

Питання для перевірки знань

1. Які цивілізаційні фактори вплинули на розвиток господарства країн європейської цивілізації в період розкладу феодалізму?

2. Які економічні причини трансформації територіальних монархій в централізовані?

3. Які зміни у владі-власності відбуваються під час цього переходу? Як змінюється залежність людей після цієї трансформації?

4. Які основні причини Великих географічних відкриттів?

5. Якими були основні економічні наслідки Великих географічних відкриттів для країн Європи та відкритих європейцями земель?

6. Яку сферу господарства досліджують меркантилісти? Які етапи пройшло це вчення?

7. Як вплинула “революція цін” на зміну класової структури європейських держав?

8. Яким чином відбувався перехід від натурального до дрібного товарного виробництва в централізованих монархіях Європи?

9. Що являє собою первісне нагромадження капіталу? Яку роль воно відіграло в господарському розвитку європейських країн?

10.Що досліджували фізіократи?

11.Чому Вільяма Петті називають економістом перехідного періоду та критиком меркантилізму?

12.Які зміни у господарській сфері сприяли розкладу феодального господарства та формуванню передумов ринкової економіки?

13.В чому полягало зростання ролі середньовічних міст у зародженні ринкової економіки в Європі? Чому цехове ремесло було витіснено мануфактурним?

14.Що таке мануфактура? Які види мануфактур ви знаєте? Якими шляхами і в яких галузях вони утворювались? Чому мануфактуру відносять до капіталістичних підприємств?

15.Які нові господарські форми виникли на етапі переходу до ринкової економіки?

Навчальні завдання для самостійної роботи

1. Проаналізуйте особливості меркантилізму в суспільствах Західної Європи та Україні.

2. Здійсніть порівняльний аналіз особливостей первісного нагромадження капіталу в Голландії, Франції та Німеччині.

3. Розкрийте погляди французького фізіократа Ф.Кене.

4. З’ясуйте особливості різних видів мануфактур як перших форм організації капіталістичного виробництва.

Творчі завдання

1. Проаналізуйте зміни в феодальному устрою держав Європи. Дослідіть вплив цивілізаційних факторів на розвиток європейських країн, виділивши спільне та особливе. Розгляньте економічні наслідки Великих географічних відкриттів для розвитку господарств європейських монархій. Проаналізуйте передумови виникнення ринкового господарства. Дослідіть економічну думку періоду становлення абсолютистських централізованих монархій. Результати дослідження викладіть у вигляді таблиці за такою схемою:

Досліджувані процеси Загальна характеристика Особливості по європейських країнах
Англія Франція Іспанія Португалія
  Цивілізаційні фактори розвитку європейських країн
Політичні фактори          
Соціальні фактори          
Духовно-культурні фактори          
Економічні фактори          
Зовнішньо-еконо-мічні фактори          
  Економічні наслідки Великих географічних відкриттів для розвитку господарств європейських монархій
„Революція цін"          
Колоніалізм          
Первісне нагромадження капіталу          
  Передумови виникнення ринкового господарства
Розклад феодаль-ного господар-ства та зароджен-ня інститутів рин-кової економіки          
Зростання ролі се-редньовічних міст          
Нові форми госпо-дарств в проми-словості й аграр-ній сфері          
Зміни у сфері обміну та у фінансовій сфері          
  Економічна думка
Меркантилізм та два його етапи          
Фізіократизм          
Класична школа          

 

2. Визначте спільні риси та відмінності раннього і пізнього меркантилізму. У чому суть економічної політики протекціонізму? Порівняйте особливості протекціоністських настроїв ранніх і пізніх меркантилістів. Наведіть приклади реалізації протекціоністських заходів у країнах Західної Європи. Поясніть, чому вважалося, що досягнення активного торгового балансу є неможливим без наслідування прин­ципу «зруйнуй сусіда»? Розкрийте суть концепції національного багатства і способів його примноження з погляду ранніх та пізніх меркантилістів. Дослідіть погляди меркантилістів щодо псування національної монети, його впливу на економіку країни.

Надайте порівняльну характеристику економічних поглядів таких вчених: Ж.Б.Кольбер, А.Монкретьєн, А.Серра.

Надайте порівняльну характеристику економічних поглядів П. Буагільбера, Ф.Кене, Ж.Тюрго.

Література

1. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. / Під ред С.В. Степаненка. – К.: КНЕУ, 2008. гл. 6.

2. Боєв Ю. О., Боєва С, Ю. Економічна історія: Західна Європа, Японія, США: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2004. — 174 с. С. 72-81.

3. Злупко С.М. Історія економічної теорії.- К.: Знання, 2005.– 719 с.. С. 129 – 157; 158 – 172 .

4. История экономических учений / Под ред. В.Автономова, О.Ананьина, Н.Макашевой: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА, 2000. С.28 – 41; 48 – 56.

5. Історія економічних учень : Підручник / За ред Л.Я.Корнійчук. – К.: КНЕУ, 2004. С. 41 –54; 55– 70.

6. Історія економічних учень : Підручник: у 2 ч. – Ч.1 / За ред. В.Д.Базилевича. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2005. – 583 с. С. 89-144; 145 –175.

7. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. – М.: Дело, 2000. . – 560 с. С. 76 – 88; 89 – 98; 44 – 146.

8. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. І. Кн. 1. Процесс производства капитала. Раздел ІУ. Гл. ХІІ, раздел УІІІ. Гл. ХХУІ. – М.: Политиздат, 1978. - С.348-381; 725-784.

9. Островский А.В. История цивилизации. – СПб.: Изд–во Михайлова В.А., 2000. – С. 167 – 199.

10. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996. – 360 с.- С. 308 – 316.

11. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005.- 372 с. – С. 61 – 68; 68 – 78; 79 – 89.

12. Экономическая история мира. Европа / Под общ. Ред. М.В.Конотопова. – М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. – 636 с.- С.210 –236; 237 – 260; 28 – 397;18 – 436;437 – 450;451 – 472;473 – 504.

13. Юхименко П.І. Економічна історія: Навч. посіб. — 2-ге вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 341 с. С. 63 – 79.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.