Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Економічний розвиток Франції.

При вивченні цього питання слід розкрити причини зниження темпів економічного зростання Франції та показати, яке відображення він знайшов в роботах представників математичної школи. При цьому слід урахувати вплив революційних та політичних подій. Втрати у франко-пруській війні 1870-1871 рр. та її наслідки призвели до того, що країна за рівнем промислового виробництва з другого місця у світі перемістилася на четверте.

Потрібно звернути увагу студентів на негативний вплив на економіку країни парцеллярного характеру сільського господарства, що мав низький рівень товарності та технічного забезпечення, домінування сільського населення. Тому повільно проходив процес монополізації виробництва, французька промисловість в переважній більшості складалася з дрібних підприємств, які орієнтувались на виробництво дорогих товарів.

За таких умов Франція більше уваги стала надавати банківському капіталу на противагу промисловому. В країні одержали розвиток біржова спекуляція, випуск цінних паперів, швидкими темпами зростав прошарок рантьє. Франція переважно спрямовувала свої кошти на лихварські операції, надаючи під великі відсотки гроші різним країнам. Перед першою світовою війною Франція залишилася аграрно-індустріальною країною з недостатньо розвиненою важкою промисловістю, займаючи четверте місце за рівнем економічного розвитку. Більш грунтовно матеріал викладений в “Истории Франции”: В 2 томах. – М.: Изд-во “Наука”, 1973.

Зазначені процеси потребували теоретичного осмислення, використання нових підходів, зокрема, математичного апарату. Значний внесок у застосування математики в економіку зробив представник французької школи маржиналізму А.Курно. Основна ідея концепції А.Курно полягала в тому, що економічні системи потрібно розглядати як замкнуті системи ринкових взаємозалежностей, що перебувають у стані рівноваги. Ціна відображала стан рівноваги попиту і пропозиції. В центрі досліджень Курно була поведінка окремої фірми, тобто він аналізував економіку на мікрорівні, не цікавлячись економікою країни в цілому.Студентам слід уяснити ключові положення математичної школи, розглянути еволюцію. Перший етап її розвитку пов’язаний з працями А.Курно і Г.Госсена, де обгрунтовувалися лише окремі елементи та підходи до цієї концепції. Другий етап складають праці Л.Вальраса і В.Парето, в яких математичну концепцію подано в цілісному вигляді. Потрібно звернути увагу також на основні передумови активного впровадження математичних методів в економічні дослідження. Цей матеріал більш глибоко викладається в підручниках з історії економічних учень (Див. Історія економічних учень за ред. Базилевича В.Д. – К.: Знання, 2004; Історія економічних учень за ред.Корнійчук Л.Я. – К.: КНЕУ, 2001.).

Окремої уваги потребує встановлення особливостей шведської (стокгольмської) школи. Розглядаючи це питання, слід передовсім запам’ятати, що засновником цієї школи був К.Віксель (1851-1926), а її найвідомішими представниками – Г.Мюрдаль (1898-1987), Е.Ліндаль (1891-1960), Є.Лундберг (1902-1987), Б.Олін (1899-1979), Г.Кассель (1866-1945). Центральне місце при розгляді даної школи займає аналіз методологічних підходів, на які спиралися зазначені автори у своїх дослідженнях. Цей матеріал викладено в вищеназваних підручниках з історії економічних вчень.

 

Питання для перевірки знань

1. Які нові тенденції господарського розвитку спостерігалися наприкінці ХІХ ст. в країнах Європейської цивілізації?

2. Чим була обумовлена втрата Англією світової економічної першості наприкінці ХІХ ст.?

3. Як громадянська війна в США вплинула на економічний розвиток країни?

4. Які основні передумови виникнення маржиналізму?

5. Який існує зв’язок між економічним піднесенням Німеччини наприкінці ХІХ ст. та виникненням соціального напрямку політичної економії?

6. У чому полягає сутність маржинальної революції?

 

Навчальні завдання для самостійної роботи

1. Дайте порівняльну характеристику господарських систем країн Західної Європи та США в 70-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст.

2. Проаналізуйте нові форми господарювання на етапі монополістичної конкуренції.

3. Назвіть та охарактеризуйте передумови виникнення маржиналізму.

4. Розкрийте причини економічного піднесення Німеччини в останній третині ХІХ ст.

5. Назвіть та проаналізуйте основні напрямки економічної думки США на межі ХІХ – ХХ ст.

6. Проаналізуйте тенденції господарського розвитку Франції в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Творче завдання

Дайте порівняльну характеристику різних шкіл маржиналізму

Критерії Австрійська школа Кембрідзька школа Американська школа Шведська школа Математична школа
Предмет дослідження          
Вихідний пункт економічного аналізу          
Основний економічний суб’єкт; сфера дослідження          
Джерело формування вартості (цінності)          
Методологічний інструментарій          

 

Література

1. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. / Під ред С.В. Степаненка. – К.: КНЕУ, 2008. гл. 9.

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с англ. – М.: Дело Лтд, 1994. – 687 с.

3. Історія економічних учень: За ред. Базилевича В.Д., Підручник. – К.: Знання, 2005. Ч. І. – С. 431-535.

4. Історія економічних учень. Підручник. За ред. Корнійчук Л.Я. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 224-265, 456-465.

5. Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита до наших дней / Пер. с англ. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2001. – 544 с.

6. Корнійчук Л.Я. та ін.: Історія економічних учень. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001 – С. 121-139.

7. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. Навчальний посібник. – К.: «Знання – Прес», 2004, - С. 237-254.

8. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Історія економічних учень. Навчальний посібник. – К.: «Знання – Прес», 2000, – С. 137-202.

9. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 192-230.

10. Тимочко Н.О., Пучко О.А., Рудомьоткіна Л.М. Економічна історія. Лекції. – К.: КНЕУ, 2000. – 185 с.

11. Хикс Дж. Теория экономической истории. Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ ст. Р.М. Нуреева – М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2003. – 224 с.

 

Тема 10. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

(2 години-1 семінар)

План семінарського заняття

Сутність та наслідки реформ 1848 р. та 1861 р. Особливості промислового розвитку України в пореформений період
Становлення капіталістичних форм господарювання у аграрному секторі України. Особливості розвитку землеволодіння Правобережної та Лівобережної України
Українська економічна думка про генезис ринкових відносин: методологія дослідження, напрямки та проблеми аналізу
Особливості економічного розвитку України в кінці ХІХ – на початку ХХст. Столипінська аграрна реформа. Відображення нових форм господарства в українській економічній думці

Розкриваючи сутність та основні етапи ринкового поступу провідних країн світу протягом більш, ніж двох століть (друга половина ХVІІ – початок ХХ ст.), необхідно чітко усвідомлювати, що без аналізу питань господарського розвитку України в пореформений період неможливе завершене системне уявлення про основні закономірності розвитку ринкової економічної системи країн Європейської цивілізації. Тому головна мета даної теми полягає у вивченні особливостей розвитку ринкового господарства України в пореформений період та їх відображення в національній економічній думці.

Вивчаючи процеси пореформеної еволюції, слід звернути увагу на те, що Україна в своєму господарському розвиткові значною мірою повторювала закономірності характерні для країн Європи, проте мала й суттєві особливості. Серед них, зокрема, відсутність власної держави та входження українських земель до складу двох імперій: Російської та Австро-Угорської; більш пізній час вступу на шлях ринкових перетворень; тривале збереження феодальних пережитків та багатоукладності економіки; високий ступінь монополізації виробництва, значна питома вага іноземного капіталу у національній промисловості та ін.

Важливо також порівняти характер, темпи і напрями становлення ринкових відносин у промисловості та в аграрній сфері України, розкрити причини відставання сільського господарства у запровадженні ринкових механізмів, з¢ясувати сутність американського та пруського шляхів розвитку капіталізму в аграрному секторі, а також проаналізувати особливості економічного розвитку західних земель, зокрема Галичини, Буковини, Закарпаття.

Що стосується розвитку економічної думки України в другій половині ХІХ ст., то студент має усвідомити, що вона була представлена різними школами, науковими напрямами, зокрема:

· класичним напрямом політичної економії;

· маржиналізмом;

· народництвом;

· марксизмом та соціалістичними вченнями;

· соціальним напрямом.

Слід підкреслити, що основна увага представників різних шкіл української економічної думки пореформеного періоду була зосереджена на питаннях ринкового розвитку, зокрема перспектив господарської еволюції, долі капіталізму в країні, індустріалізації виробництва, подолання відставання від країн Західної Європи. Гостро стояло аграрне питання. Студент має проаналізувати, як з різних методологічних позицій українські дослідники вирішували зазначені проблеми, розкрити їхні наукові досягнення та внесок у світову економічну теорію.

При вивченні теми, крім базового посібника з історії економіки та економічної думки, корисним було б звернення до першоджерел, зокрема праць М.Тугана-Барановського “Русская фабрика в прошлом и настоящем”, Д.Піхна “Торгово-промышленные стачки”, П.Фоміна “Синдикаты и тресты”, В.Желєзнова “Очерки политической экономии”, М.Бунге “Очерки политико-экономической литературы”, Є.Слуцького “Теорія граничної корисності” та ін. Для поглибленого вивчення окремих проблем ринкової еволюції України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. можна скористатися також сучасною науковою та навчально-методичною літературою, періодичними виданнями, список яких наводиться в кінці теми.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.