Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Визрівання передумов скасування кріпацтва в Україні та відображення цих процесів у суспільно-економічній думці

(кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.).

Розглядаючи це питання, слід зосередити увагу на тих особливостях, які характеризують господарський розвиток українських земель у складі двох імперій – Австро-Угорської та Російської.

Перш за все слід зосередити увагу на реформах Марії-Терезії та Йосипа ІІ (остання чверть XVIII ст.), які істотно змінили ситуацію в Західній Україні. Зокрема, це були реформи, спрямовані на деяке обмеження сваволі панів-шляхтичів, розширення цивільних прав селян та обмеження їх кріпосної залежності, закріпивши за ними їхні земельні наділи. Важливо розкрити роль цих реформ у посиленні кризових явищ кріпосної системи господарства та формуванні передумов скасування кріпацтва у західноукраїнських землях.

Необхідно також з’ясувати основні напрямки розвитку промисловості, мануфактурного виробництва, яке, в основному, займалося переробкою продукції великих маєтків, використовуючи у більшості примусову працю селян. Проте в деяких випадках починає застосовуватись вільнонаймана праця та запроваджуються парові машини, що означало початок переходу до фабрично-заводської промисловості.

Аналізуючи господарський розвиток українських земель у складі Російської імперії, слід звернути увагу на досить істотні відмінності у рівні розвитку ринкових відносин в окремих регіонах знайти пояснення цим відмінностям. Також слід розкрити сутність кризи кріпосної системи господарства, проаналізувати зміни, що відбувалися у мануфактурному виробництві, поступове витіснення кріпосних мануфактур капіталістичними, а також початок промислового перевороту. Слід чітко зрозуміти, що ці істотно процеси уповільнювалися через вузькість ринку капіталів та робочої сили, а також сировинного та внутрішнього ринків.Надзвичайно важливим аспектом цього питання є розкриття економічних поглядів представників української економічної думки першої половини ХІХ ст., які у своїх працях висвітлювали питання відносин власності, лібералізації господарської діяльності, вад та недоліків кріпосної системи, необхідності її скасування та багатьох інших проблем, що розглядалися з позицій економічної теорії А.Сміта, який на початку ХІХ ст. був одним з найпопулярніших економістів в Україні та Росії.

Слід розглянути економічні погляди В.Каразіна (1773-1842), звернувши увагу на його погляди щодо селянського питання, інтенсифікації землеробства, розвитку підприємництва, переваг приватної власності.

Серед послідовників ідей А.Сміта слід згадати С.Десницького (?-1789), який слухав його лекції, навчаючись в університеті Глазго, та його теорію суспільного розвитку. Заслуговують на увагу також економічні погляди М.Балудянського (1769-1847) та його “Економічна система”, яку він побудував на основі теоретичних засад А.Сміта.

Одним з найбільш відомих послідовників А.Сміта в Україні був Т.Степанов (1795-1847), автор першого вітчизняного курсу політичної економії. Аналізуючи його погляди, слід звернути увагу на визначення ним предмета політичної економії, а також складових багатства, його позицію щодо сутності продуктивної праці, власності тощо. Заслуговує на увагу його спроба поєднання класичних підходів у визначенні основних категорій політичної економії із соціальними аспектами аналізу та обґрунтування необхідності такого поєднання.

Представником класичної школи в Україні був також І.Вернадський (1821-1884). Його економічні погляди сформувалися під впливом праць А.Сміта та Д.Рікардо. Розглядаючи їх, слід зосередитись на розробці ним питань відміни кріпацтва та формування відносин власності, переваг приватної над общинною, сутності ринкового господарства.

Завершити розгляд питання слід підведенням підсумків щодо формування в першій половині ХІХ ст. основ ринкової економіки та становлення на базі вивчення господарських процесів економічної науки в Україні.

 

 

Питання для перевірки знань

1. В чому суть економічної політики Б.Хмельницького і як в ній проявляються елементи меркантилізму?

2. Яким чином відбувається еволюція форм землеволодіння за умов козацько-гетьманської держави Б.Хмельницького?

3. Які типи мануфактур існували в Україні у XVIII ст.?

4. В чому суть економічної політики Петра І, і як вона вплинула на господарський розвиток України?

5. В чому суть економічних поглядів Ф.Прокоповича?

6. Яким чином відбувається остаточне покріпачення селян в Лівобережній Україні і як ці процеси відображено в “Депутатських наказах” малоросійського шляхетства?

7. В чому проявилася криза кріпосної системи господарства в Україні наприкінці XVIII – початку ХІХ ст.?

8. В чому суть реформ Марії-Терезії та Йосипа ІІ та як вони вплинули на господарську систему західноукраїнських земель?

9. Що обумовило інтерес до вчення А.Сміта в Україні початку ХІХ ст.?

10. Назвіть послідовників класичної школи в Україні в першій половині ХІХ ст. та розкрийте їх погляди.

 

Навчальні завдання для самостійної роботи

1. Проаналізуйте економічну політику Петра І та її вплив на економічний розвиток України у ХVIIІ ст.

2. Порівняйте політику “освіченого абсолютизму” Марії-Терезії та Йосипа ІІ Габсбургів та Катерини ІІ. Визначте їх спільні та відмінні риси.

3. Охарактеризуйте класичний напрямок в українській економічній думці (перша половина ХІХ ст.).

 

Творче завдання

Дайте порівняльну характеристику господарського розвитку українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.), склавши табличку за схемою:

Характеристика Російська імперія Австро-Угорська імперія
1. Основні напрями сільськогосподарського виробництва: а) форми організації господарства; б) характер праці основних виробників; в) характер зв’язків з ринком панських господарств; г) характер зв’язків з ринком селянських господарств.    
2. Розвиток промисловості: а) мануфактурне виробництво та його форми; б) початок промислового перевороту.    
3. Розвиток торгівлі: а) основні напрямки торгівельних зв’язків; б) організаційні форми.    

 

Література

1. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. / Під ред С.В. Степаненка. – К.: КНЕУ, 2008. гл. 8.

2. Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР: Дожовтневий період. К.: Вища школа, 1970. - С. 104-206.

3. Дорошенко Д. Нарис історії України. - У 2-х т. - Т. ІІ. - К.: Глобус, 1992. - С. 113-135; 159-267.

4. Історія економічної думки України: Навч. посібник / Р.Х.Васильєва та ін. - К.: Либідь, 1993. - С. 34-71.

5. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Нав. Посібник. - К.: КНЕУ, 2004. - С. 61-162.

6. Лортикян Э.Л. История экономики и экономической мысли Украины: Эволюция рыночной экономики. - Х.: Консум, 2004. - С. 8-23.

7. Смолка А.О. Соціально-економічна думка та політика в Україні XVII-XVIII ст. - К.: Задруга, 1996. - С. 54-89.

8. Тимочко Н.О. Економічна історія України: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - С. 37-61.

9. Українська економічна думка: Хрестоматія / Упоряд. С.М.Злупко. - К.: Знання, 1998. - С. 32-103.

10. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. - К.: Критика, 2005. - С. 356-366; 467-476;480-487; 498-516.

 

Тема 9. Ринкове господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в умовах монополістичної конкуренції та його відображення в економічній думці (70-ті роки ХІХ ст. – початок ХХ ст.)

(3 години-1,5 заняття)

План семінарського заняття

Зміни у техніці та технології (70-ті роки ХІХ ст. – 1918 р. ХХ ст.) та їх вплив на ринкове господарство країн Західної Європи та США. Маржинальна революція
Економічне піднесення Німеччини наприкінці ХІХ ст. та виникнення соціального напряму політичної економії
Причини швидкого економічного розвитку США та особливості американської школи маржиналізму
Економічний розвиток Англії та Франції наприкінці ХІХ ст. А.Маршалл як засновник кембріджської школи

На рубежі ХІХ – ХХ ст. головною тенденцією розвитку економіки став перехід від капіталізму, заснованого на вільній конкуренції, до капіталізму, який базується на багатьох формах монополії або олігополії. До цього переходу призвели зміни, які були викликані різними причинами: бурхливим розвитком техніки, прогресом точних наук, особливо математичних, еволюцією гуманітарних дисциплін (філософії, психології, соціології), змінами в різних сферах суспільства.

Головна мета вивчення теми полягає в тому, щоб розглянути зміни, що відбулися в ринковій системі господарства країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції, з’ясувати особливості цього розвитку в окремих країнах під дією цивілізаційних факторів та проаналізувати, як цей розвиток вплинув на формування нових напрямів економічної думки. Паралельно з запропонованими методичними рекомендаціями при вивченні вищеназваної теми студенти повинні керуватися тими положеннями, які даються під час лекції, на семінарських заняттях, а також у навчальному посібнику “Історія економіки та економічної думки” (КНЕУ, 2008р.). Крім того, для вивчення цієї теми пропонуються підручники та навчальні посібники для вищої школи (Див. список літератури).

Необхідний фактичний матеріал студенти можуть взяти із загальних та спеціальних робіт істориків та економістів, а також із періодичної літератури.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.