Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

Оцінка за100 – бальною шкалою Рівень знань
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

 

Результати екзамену оцінюють в діапазоні віл 0 до 50 балів.

У разі, якщо відповіді студента оцінено менше ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за поточну успішність (від 0 до 50) та за виконання екзаменаційних завдань (від 0 до 50) балів. У відомості обліку поточної підсумкової успішності записується сумарна оцінка в балах за результатами поточної успішності та екзамену (від 0 до 100 балів).

 

Переведення даних 100-бальної системи оцінювання в 4- х бальну та шкалу за системою ЕСTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалоюECTS
90-100 відмінно А
80-89 добре В
70-79 С
66-69 задовільно D
60-65 E
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання FX
0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

 

Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, тобто отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає оцінку за поточну успішність.

У відомості обліку поточної та підсумкової успішності записується сумарна оцінка в балах за результатами поточної успішності та екзамену.

6. Орієнтовний перелік питань для підготовки до іспиту з курсу “Історія економіки та економічної думки”

 1. Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки.

2. Фактори розвитку та історичні типи господарських систем.

3. Системно-синергетичний підхід у дослідженні суспільства. Положення цивілізаційної парадигми.

4. Формаційна та цивілізаційна парадигми у дослідженні суспільства.

5. Суспільний поділ праці як фактор розвитку господарської системи.

6. Власність на ресурси як фактор розвитку господарської системи.

7. Методи аналізу наукового рівня економічних знань дослідження історичного розвитку господарської системи.

8. Критерії та етапи періодизації історичного розвитку господарської системи, розроблені С. Десницьким, Ф. Лістом, Б. Гільдебрантом, Д. Беллом, Е. Тоффлером.

9. Особливості привласнювального та виробничо-відтворювального типів господарств.

10. «Неолітична революція» та її вплив на розвиток первісного суспільства.

11. Община, як історична форма господарських одиниць та її соціально-економічна роль в первісному суспільстві.

12. Розвиток та причини занепаду господарства суспільства трипільської культури.

13. Господарська сфера суспільства Месопотамської цивілізації. Закони Хаммурапі про явища і процеси господарського життя.

14. Господарство Давнього Єгипту. Особливості пам’яток економічної думки.

15. Господарства Месопотамської та Крито-Мікенської цивілізацій.

16. Особливості суспільств Східної і Західної цивілізацій та їх підсистем в осьовий час.

17. Проблеми розвитку господарства Афін та спробам їх розв’язання в реформах Солона.

18. Основні форми господарств Давньої Греції та їх відображення в економічній думці.

19. Давньоримські рабовласницькі господарські форми та їх суть за працями римських мислителів.

20. Еволюція поглядів римських мислителів (Катона, Варрона, Колумелли) на організацію сільськогосподарського виробництва Давнього Риму.

21. Риси господарської системи суспільств Західної цивілізації доби середньовіччя на першому (V – XI ст.) та другому (XI – XV ст.) етапах.

22. Характеристика основних форма феодального землеволодіння в Західній Європі та українських землях.

23. Умови виникнення середньовічних міст Західної Європи та особливості їх господарського устрою.

24. Господарський розвиток Київської Русі – як складової Європейської цивілізації.

25. Основні господарські форми в українських землях доби середньовіччя.

26. Господарські системи середньовічних міст Західної Європи та Київської Русі.

27. Зародження інститутів ринкової економіки в країнах Західної Європи (кінець ХV-ХVІ ст.).

28. Великі географічні відкриття та значення їх наслідків у становленні ринкового господарства суспільств Європейської цивілізації.

29. Первісне нагромадження капіталу: сутність, джерела та значення для становлення ринкового господарства.

30. Форми господарств на етапі утвердження мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи та українських землях.

31. Ринкова системи вільної конкуренції та концепція лібералізму А. Сміта.

32. Характеристика фізіократизму: передумови виникнення, суть та внесок в розвиток економічної теорії. «Економічна таблиця» Ф. Кене.

33. Характеристика меркантилізму: передумови виникнення, суть та особливості на різних етапах його розвитку.

34. Господарський розвиток українських земель у ХVІ-ХVІІ ст.

35. Економічні погляди В. Петті та П. Буагільбера.

36. Значення демократичної та освітньої революцій для ринкових перетворень в країнах Європейської цивілізації.

37. Промислова революція: передумови, суть та значення для розвитку ринкового господарства в країнах Європейської цивілізації.

38. Промисловий переворот в Англії та Німеччині (передумови, періоди, особливості та наслідки).

39. Промисловий переворот в Англії і США (передумови, періоди, особливості та наслідки).

40. Меркантилізм і класична школа політичної економії (історичні умови виникнення та основні економічні категорії).

41. Методологічні засади класичної політичної економії і національної політичної економії.

42. Ринкове господарство в Англії у другій пол. ХVІІ – 60-тих роках ХІХ ст.: виникнення, становлення нових форм господарства. Теорії А. Сміта та Д. Рікардо.

43. Розвиток ринкового господарства у Франції (друга пол. ХVІІ – 60-ті роки ХІХ ст.). Теоретична спадщина Ж.Б. Сея та Ф. Бастіа.

44. Становлення ринкового господарства в США та виникнення нових форм господарювання. Ліберальна економічна теорія Г.Ч. Кері.

45. Погляди представників «старої» та «нової» історичних шкіл.

46. Економічна теорія К. Маркса і сучасність

47. Господарський розвиток українських земель в ХV – першій половині ХVI ст. як передумова Визвольної війни українського народу (1648-1676).

48. Економічна політика Б. Хмельницького та її основні напрями.

49. Економічна політика Петра І та її вплив на господарство України.

50. Господарська система Західної України та особливості її еволюції під впливом реформ Йосипа ІІ.

51. Зародження елементів ринкового господарства в господарській системі України наприкінці XVIII — початку ХІХ ст.

52. Криза кріпосної системи та її відображення у працях українських економістів першої половини ХІХ ст. (В. Каразіна, М. Балудянського, І. Вернадського).

53. Промислове зростання Німеччини наприкінці ХІХ ст. Соціальний напрям політичної економії як передумова ґенези інституціоналізму.

54. Лідерство економіки США кінця ХІХ – початку ХХ ст. Теоретичні досягнення американської школи маржиналізму.

55. Господарська система Англії в період монополістичної конкуренції. Теоретичні досягнення кембриджської школи.

56. Економічний розвиток Франції в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Математична школа маржиналізму.

57. Розкрийте історичні умови виникнення, сутність, етапи та основні риси маржиналізму.

58. Внесок А. Маршалла в економічну науку та вплив його праць на формування сучасної економічної теорії.

59. Друга науково-технічна революція (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.): суть та значення для розвитку господарств провідних країн світу.

60. Господарські системи країн Західної Європи та США в 70-ті роки ХІХ – початку ХХ ст.

61. Зміст та значимість реформ: 1848 р. (в межах Австро-Угорщини) та 1861 р. (в межах Російської імперії) для утвердження ринкових форм господарювання в Україні.

62. Сутність та результати столипінської аграрної реформи.

63. Київська психологічна школа в українській економічній думці.

64. Розвиток промисловості України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та її місце в господарстві Російської імперії.

65. Основні напрями української економічної думки в пореформений період (друга половина ХІХ ст.)

66. Внесок представників української економічної думки (М. Туган-Барановський, Є. Слуцький, С. Подолинський) у розвиток економічної теорії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

67. Проблеми ринкового розвитку у науковій спадщині М. Тугана-Барановського.

68. Версальська угода та її вплив на розвиток економік провідних європейських країн.

69. Світова економічна криза 1929-1933 рр. у США та шляхи виходу з неї.

70. Економічні програми та дії урядів щодо виходу з Великої депресії в США та Німеччини.

71. Наслідки Першої світової війни для провідних країн світу – Англії, Франції, Німеччини, США.

72. Порівняльна характеристика Версальської угоди, плану Дауеса та плану Юнга.

73. Визначте економічні причини та наслідки світової економічної кризи 1929-1933 рр.

74. Шляхи виходу з «Великої депресії» США та Німеччини.

75. Методологія раннього інституціоналізму та її відмінність від методології класичної політичної економії.

76. Ранній інституціоналізм: причини виникнення, основні напрями, спільні риси і відмінності.

77. Роль держави в теоретичних розробках представників німецького ордолібералізму та кейнсіанства.

78. Концепції ринку недосконалої, монополістичної та ефективної конкуренції Дж.В. Робінсон, Е. Чемберліна, Й. Шумпетера.

79. Порівняйте теорії імперіалізму Дж. Гобсона і Й. Шумпетера.

80. Провідні напрями економічної думки (50-80-ті роки ХХ ст.).

81. Вплив плану Маршалла, Бреттон-Вудської та Ямайської систем на трансформацію фінансово-торговельної системи у 50-80-ті роки ХХ ст..

82. Нові тенденції у господарському розвитку країн Європейської цивілізації в 1970 – 80-х роках та формування теорії монетаризму.

83. НТР та її вплив на розвиток національних економік у 50-80-ті роки ХХ ст.. Основні концепції НТР.

84. Причини, зміст та наслідки економічного зростання провідних господарств світу у 1950-60-х роках. Зрушення соціального характеру.

85. Основні цілі та структурний зміст змішаних економічних систем 1950 – 70-х років. Сутність концепції соціального ринкового господарства.

86. Нові типи і форми корпоративних організацій та їх роль у процесі глобалізації світового господарства (друга половина ХХ ст.).

87. Порівняльна характеристика неокейнсіанської (Р. Харрод, О. Домар), неокласичної (Р. Солоу, Дж. Мід) та неоінституціональної (С. Кузнець) теорій економічного зростання.

88. Теорія та практика «економічного дива» в Німеччини та Японії.

89. Кризи світової економіки та кейнсіанства у 1970-80-ті роки. Феномен стагфляції.

90. Неоконсервативні реформи: «тетчеризм» та «рейганоміка».

91. Еволюція кейнсіанської теорії: теорія Дж. М. Кейнса, неокейнсіанство, посткейнсіанство.

92. Посилення інтернаціоналізації та глобалізації світового господарства кінця ХХ – початку ХХІ ст..

93. Транснаціональні корпорації та їх вплив на світогосподарський розвиток в кінці ХХ – початку ХХІ ст..

94. Інформаційно-технологічна революція кінця ХХ – початку ХХІ ст. та її відображення в сучасній економічній думці.

95. Економічний розвиток США на етапі інформаційно-технологічної революції та її відображення в сучасній економічній думці.

96. Структура інституціоналізму та його методологічні особливості наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст..

97. Теорії прав власності та трансакційних витрат. Теорема Р. Коуза.

98. Етапи становлення та розвитку командно-адміністративної системи в радянській Україні.

99. Нова економічна політика (НЕП) та її місце в еволюції радянської системи господарства.

100. Радянська індустріалізація та дискусії щодо її джерел і темпів (друга половина 20-х років ХХ ст.).

101. Характеристика суцільної колективізації в СРСР та її соціально-економічних наслідків.

102. Становлення директивної системи планування та зміст довоєнних п’ятирічних планів. Дискусія щодо природи планової системи наприкінці 20-х років ХХ ст.

103. Криза радянської командно-адміністративної системи та основні напрями її трансформації у 50-ті роки ХХ ст. («хрущовська відлига»).

104. Основні напрями теоретичного обґрунтування та реалізація господарської реформи 1965 р. («Косигінська реформа»).

105. Шляхи реформування радянської командно-адміністративної системи в другій половині 80-х років ХХ ст.

106. Причини кризи ортодоксальної марксистської політичної економії та основні напрями теоретичних досліджень в Україні другої половини 80-х років ХХ ст.

107. Характерні риси застійних явищ в радянській економіці 70-х – першої половини 80-х років ХХ ст.

108. Становлення національної господарської системи України в 90-х роках ХХ ст.

109. Обґрунтування шляхів переходу до ринкової системи в українській економічній літературі 90-х років ХХ ст.

110. Загальна характеристика теорії та практики структурної перебудови української економіки за часів незалежності.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Бартенев С. А. Экономическая история: Учебник. — М.: Экономистъ, 2004.-442 с.

2. Бартенев С. А. История экономических учений: Учебник. – М.:Юристъ, 2003.- 456 с.

3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опит социального прогнозирования. Перевод с английского. – М.: Academia, 1999. – 786 с.

4. Березин И. Краткая история экономической мысли: Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 2000.- 368 с.

5. Березин И.С. Краткая история экономического развития. Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 1998.- 288 с.

6. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: пер. с англ.- М.: Дело Лтд, 1994. – 687 с.

7. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. – Т.2: Ігри обміну. – К.: Основи, 1997.- 585 с.

8. Ван дер Вее Г. История мировой экономики: 1945—1990 гг. — М.: Наука, 1994.- 412 с.

9. Гусейнов Р. История мировой экономики: Запад – Восток – Россия: Учебное пособие. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2004.- 552 с.

10.25 ключевых книг по экономике / Ален Бейтон, Антуан Казорла, Нристиан Долло, Анн Мари Дре / Перевод с франц. – Б.М., Урал LTD, 1999. – 559с.

11.Злупко С.М. Історія економічної теорії.- К.: Знання, 2005. – 719 с.

12.Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. – М.: «Academia» – «Наука», 1999.- 724 с.

13.История экономических учений: Учеб. Пособие / Ред. В.С. Автономов. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 784 с.

14.История мировой экономики: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 723 c.

15.История экономики: Учебник / Под общ. ред. проф. О.Д.Кузнецовой и проф. И. Н. Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2002 – 384 с.

16.История экономических учений. Ч. ІІ: Учебник / под ред. А. Г. Худокормова. – М.: Изд-во МГУ, 1994.- 416 с.

17.Історія економічних учень: Підр./Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін.; За ред. Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко – К.: КНЕУ, 2001- 564 с.

18.Історія економічних учень: Підручник.: У 2ч. – Ч. 1,2 / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2005

19.Історія економічної думки України / Р.Х.Васильєва, Л.П.Горкіна, Н.А.Петровська та ін. – К.: Либідь, 1993.- 272 с.

20.Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита до наших дней/Пер. с англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2001- 544 с.

21.Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей: Реф.-дайдж. / Укл. Фещенко В.М. – К.: АУБ, 1999. – 189 с.

22.Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 431 с.

23.Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М.: «Дело ЛТД», 1993. – 192 с.

24.Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. / Т. Кун; Сост. В.Ю. Кузнецов. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – 608 с.

25.Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. Навч. посібник, “Знання-Прес”, - К., 2004. - 570 с.

26.Лортикян Э. Л. История экономических реформ. — Харьков: Консум, 1999. – 288 с.

27.Лортикян Э.Л. История экономики и экономической мысли Украины: Эволюция рыночной экономики. – Харьков: Консул, 2004. – 360 с.

28.Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. – М.: Дело, 2000. – 560 с.

29.Мак-Ніл Вільям. Піднесення Заходу. Історія людського суспільства. – К.: Ніка-Центр, 2002.- 1111 с.

30.Маркс К. Капитал. Т.1 – 4. //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.23 – 26

31.Мартыновский С. Экономика от Аристотеля до наших дней: Основные направления анализа. – Одесса: Друк, 2001. – 416 с.

32.Маршалл А. Принципи економічної науки: Реф. Підр. / Укладач Фещенко В.М. – К.: АДС “УМК Центр”, 2001. – 211 с.

33.Негиши Такаши. История экономической теории: Пер. с англ./ Под ред. Л.Л. Любимова и др. – М.: АО «Аспект Пресс», 1995. – 462 с.

34.Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.М.Литвин та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вища школа, 2002 – 663 с.

35.Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Видання друге, стереотипне. – К.: Либідь, 2000.- 358 с.

36.Панорама экономической мысли конца ХХ столетия: В 2 т.: Пер. с англ. / Под ред. Д. Гринэуэя, М. Блини, И. Стюарта. – СПб.: Экон. шк., 2002.

37.Подолинський С.А. Вибрані твори / Упорядн. Л.Я. Корнійчук. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.

38.Полонська-Василенко Н. Історія України. – В 2-х т. – К.: Либідь, 1993.

39.Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 372 с.

40.Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. М.: Госполитиздат. Т.1, 1955. – 358 с.

41.Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Пер. с англ. Вступ. статья и общ. ред. И.М. Осадчей.– М.:Прогресс, 1986.–472с.

42.Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. – М.: Прогресс, 1968. – 600 с.

43.Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.- М.: Соцэкгиз, 1962. - 684 с.

44.Сэй Ж.Б. Трактат по политической экономии. Бастиа Ф. Экономические софизмы. Экономические гармонии. – М.: Дело, 2000.- 232 с.

45.Тимочко Н.О. Економічна історія України. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.

46.Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран: Учеб. пособие / Под ред. проф. М. Н. Чепурина. — М.: Юрид. дом «Юстицинформ», 2002. – 496 с.

47.Толмачева Р. П. Экономическая история: генезис рыночной экономики: Учебник. — М.: Дашков и Ко, 2002. – 604 с.

48.Туган – Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов. – 3-е изд. – М., 1914. – 384 с.

49.Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний /Відп. ред. Т.І.Дерев¢янкін. – К.: Наукова думка, 1994. – 263 с.

50.Фещенко В.М. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К.: КНЕУ, 2003. – 187 с.

51.Хикс Дж. Теория экономической истории. Пер. с. англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Нуреева. – М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2003. – 224 с.

52.Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости. Пер. с англ./ Под ред. Ю.Я.Ольсевича. – М.: Экономика, 1996. – 351с.

53.Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т.1. – М.: Попурри, 1998.- 688 с.

54.Шумпетер Й. История экономического анализа: В 3 т. – СПб.: Экон. шк., 2004.

55.Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). – М., 1992.- 562 с.

56.Экономическая история мира. Европа. — Т. 1 – 4 / Под общ. ред. М. В. Конотопова. — М.: Дашков и Ко, 2004 – 2006.

57.Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 480 с.

58.Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Республика, 1994.- 527 с.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.