Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні

кафедри фінансових ринків

протокол №__від ”___”_____ 20 __ р.

В.о. завідувача кафедри

___________ М.І. Рудая, к.е.н., с.н.с.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Для проведення семінарських занять,

організації індивідуальної та самостійної робіт студентів

з навчальної дисципліни «Інвестування»

для підготовки фахівців за ОКР бакалавр

денної та заочної форми навчання

Галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

Всіх варіативних компонент

Спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит»

Всіх спеціалізацій

 

Статус дисципліни: нормативна

 

 

Ірпінь 2014


Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Інвестування», затвердженої у 2014 році.

 

 

Автор(и) В.М.Рудой, к.е.н., доцент кафедри

фінансових ринків,

К.Г.Резніченко, ст.викладач

кафедри фінансових ринків

Т.А.Калита, асистент кафедри

фінансових ринків

Ю.Ю.Вергелюк, асистент кафедри

фінансових ринків

 

Рецензент: Ю.В. Даниленко, к.е.н., доцент

кафедри фінансових ринків

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансових ринків

протокол №___ від ”___”_______ 201_ р.

 

 


Зміст

Стор.

1. Зміст 3

2. Передмова 4

3. Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять 6

Тема 1. Методологічні основи інвестування

Тема 2. Суб’єкти інвестиційної діяльності

Тема 3. Фінансові інвестиції

Тема 4. Реальні інвестиції

Тема 5. Інноваційна форма інвестицій

Тема 6. Іноземні інвестиціїТема 7. Обгрунтування доцільності інвестування

Тема 8. Інвестиційні проекти

Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу

Тема 10. Менеджмент інвестицій

Тема 11. Регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності

Тема 12. Освоєння інвестицій

4. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи 64

з дисципліни «Інвестування»

5. Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи 66

6. Методи оцінювання та розподіл балів 85

7. Тематика завдань для поглибленого вивчення курсу 97

8. Перелік орієнтовних питань з курсу «Інвестування» 98

9. Рекомендована література з курсу 101

10. Інформаційні ресурси 107


Передмова

Для підвищення конкурентоздатності українського ринку, зросту основного капіталу та розвитку виробництва необхідно активізувати інвестиційні процеси в країні. Також для збільшення об’єму інвестицій в економіку країни треба підвищувати інвестиційний клімат та більш активно зайнятися рекламою. З огляду на це, інвестиційний процес потребує постійного поглибленого дослідження, насамперед, з питань обґрунтування інвестиційної стратегії, виборі ефективних форм та напрямів інвестування, пошуку нових шляхів активізації інвестиційної діяльності, а також довіри інвесторів до національного ринку.

Сьогодні в нестабільних політичних та економічних умовах національна економіка як ніколи потребує у високо кваліфікованих фінансистах, фінансових менеджерах та банкірах, які змогли б застосувати свої знання на практиці та сприяти підвищенню рівня вітчизняної економіки в цілому.

Мета курсу:надати теоретичні засади інвестиційної діяльності; навчити правильно застосовувати методичний інвестиційний інструментарій на практиці.

Завдання курсу: -сформувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування;

- вивчити механізм функціонування інвестиційного ринку та ризики, пов’язані із інвестуванням;

- виробити уміння опрацьовувати та аналізувати доцільність реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності;

- правильно визначати методи фінансування інвестиційної діяльності та напрями її державного регулювання.

- оцінювати та аналізувати інвестиційну політику, що проводиться в країні.

Студент повинен знати:головні визначення та терміни курсу «Інвестування», теоретичні основи інвестиційної діяльності, її практичне застосування на національному та світовому ринку, а також державне регулювання інвестиційних процесів в Україні.

Студент повинен вміти: наводити приклади запровадження інвестиційної діяльності на українському та міжнародному ринках , розв’язувати задачі з оцінки ефективності фінансових інвестицій та капітальних інвестицій, аналізувати доцільність реалізації інвестиційних проектів, готувати наукові доповіді та презентації; толерантно та грамотно обґрунтувати власну точку зору під час дискусії.

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: даний курс знаходиться в тісному взаємозв’язку з такими дисциплінами, як “Фінанси”, “Фінанси підприємств”, “Страхування”, “Гроші та кредит”, “Банківські операції”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Державне регулювання економіки”, “Бухгалтерський облік”, “Податкова система України”, “Фінансовий менеджмент”, “Фінансовий ринок”, “Ринок фінансових послуг”.

Послідовність викладання курсу витримана у відповідності складності розуміння та вивчення особливостей механізму інвестування, класифікації та видів інвестицій, взаємодії учасників інвестиційного ринку в умовах сучасної політичної та економічної нестабільності, фінансового обгрутування інвестиційного проекту. У процесі викладання дисципліни використовується кредитно-модульна система організації навчального процесу, яка відповідає вимогам ECTS. У навчальному процесі використовуються такі методи навчання:лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, розрахункова робота.

Навчальний процес здійснюється у таких формах, як класичні лекції, лекції-бесіди, лекції-консультації, тестові завдання, розрахункові завдання, наукові доповіді, обговорення наукових публікацій, презентації, усні та письмові відповіді на теоретичні запитання, ситуаційні запитання, запитання понятійного апарату, розв’язування задач, складання конспекту по завданнях, які винесені на самостійну роботу, складання кросвордів.

Важливе місце в навчальному процесі відводиться самостійній роботі.

Метою самостійної роботи студентів з курсу «Інвестування» є закріплення та поглиблення теоретичних знань з питань сутності, цілей та засад інвестиційної діяльності, основних принципів її організації, а також оцінки ефективності.

Самостійна робота виконується студентом у процесі вивчення відповідної теми. Пошук відповідної літератури студент здійснює самостійно. Окрім літератури, яка рекомендується, студенти можуть користуватись додатковими джерелами.

Рекомендується для кращого засвоєння питань, які виносяться на самостійне опрацювання, складати короткі конспекти або тези.

Для поглибленого вивчення дисципліни важливе значення відводиться індивідуально-консультаційній роботі. З метою ознайомлення із сучасним станом інвестування в Україні, характеристикою проблем та перспектив розвитку студентам пропонується обговорення актуальних публікацій за тематикою курсу.

Оцінювання знань студентів здійснюється за допомогою оцінювання усних і письмових відповідей на семінарських заняттях, розрахункових завдань, тестів, письмових контрольних заходів, індивідуальних завдань, розрахункової роботи.

 

 


 

Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.