Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тематика завдань для поглибленого вивчення курсу

 

1. Сутність інвестиційного аналізу як складової процесу управління інвестиціями.

2. Вартість грошей в часі.

3. Методологічні питання вибору норм дисконту

4. Аналіз інвестицій і умовах інфляції

5. Склад та призначення проектно-кошторисних документацій.

6. Доходи та витрати інвестиційних проектів.

7. Методи визначення кошторисної вартості інвестицій

8. Система техніко-економічних показників ефективності проекту.

9. Методика визначення основних техніко-економічних. показників проекту

10. Оцінка абсолютної та порівняльної ефективності проектних рішень

11. Бюджетування як складова методології інвестиційного аналізу

12. Розробка та оптимізація схеми фінансування проекту

13. Формування прогнозних показників для оцінки ефективності участі в проекті

14. Комплекс методів оцінки ефективності інвестиційних проектів

15.Чисті грошові надходження та чиста поточна вартість інвестицій

16. Термін окупності інвестицій

17. Метод кінцевої вартості майна. Модифікована чиста поточна вартість

18. Правила використання критеріїв ефективності в порівняльному аналізі інвестиційної привабливості проектів

19. Точка фішера і її використання при оцінці інвестиційної привабливості проектів

20. Методи фінансово-інвестиційного аналізу

21. Оцінка інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання

22. Система методів врахування ризиків та невизначеності в інвестиційному аналізі

23. Укрупнена оцінка стійкості проекту в умовах ризику

24. Статичний (ймовірнісний) метод оцінки ризикованості інвестиційних проектів

25. Моделі портфеля фінансових інвестицій 

 

Перелік орієнтовних питань з курсу «Інвестування»

Питання до контрольної роботи №1

 

1. Інвестиції та їхня сутність. Помилки в трактуванні інвестицій.

2. Структура цінностей, що відносяться до інвестицій.

3. Класифікація інвестицій.

4. Інвестиційна діяльність та її суб’єкти.

5. Інвестиційний процес та його стадії.

6. Інвестиційний клімат і чинники його формування. Інвестиційний клімат в Україні.

7. Інвестори та учасники інвестування в інвестиційній діяльності.

8. Прямий вплив держави на інвестиційну діяльність.

9. Форми опосередкованого впливу держави на інвестиційну діяльність.

10. Державні інститути в інвестиційній діяльності.

11. Участь фінансово-кредитних інститутів в інвестуванні.

12. Фінансові посередники та їхні функції.

13. Банківське фінансове посередництво в інвестиційній діяльності.

14. Небанківське фінансове посередництво.

15. Функціональні учасники інвестиційної діяльності.

16. Типи господарських утворень та їх інвестиційна діяльність.

17. Ринок цінних паперів та його функції.

18. Учасники ринку цінних паперів.

19. Брокери, дилери, андеррайтери на ринку цінних паперів.

20. Рейтингова оцінка цінних паперів.

21. Інвестиційні цілі цінних паперів.

22. Оцінка акцій.

23. Оцінка облігацій.

24. Похідні цінні папери та їх види.

25. Фондова біржа. Принципи діяльності фондової біржі.

26. Фондова біржа та біржові індекси. Західні фондові ринки.

27. Стратегія інвесторів на ринку цінних паперів.

28. Ринок цінних паперів України та напрями його розвитку.

29. Індекси, що розраховуються на фондовому ринку України.

30. Сутність реальних інвестицій та їх структура.

31. Капітальні вкладення та джерела їх фінансування.

32. Інвестиції в основний та оборотний капітал.

33. Інноваційна форма інвестицій.

34. Інноваційна діяльність.

35. Форми здійснення інноваційних інвестицій (придбання патентів і “ноу-хау”).

36. Напрями процесу управління інноваційними інвестиціями.

37. Інноваційні стратегії підприємств.

38. Державна підтримка інновацій. Оподаткування інноваційної діяльності.

39. Венчурне підприємництво та його сутність.

40. Венчурний бізнес в Україні.

41. Інтелектуальні інвестиції та їх об’єкти.

42. Форми здійснення інтелектуальних інвестицій.

 

Питання до контрольної роботи №2

1. Сутність іноземних інвестицій.

2. Форми та види прямих іноземних інвестицій.

3. Критерії привабливості країни для іноземного інвестора.

4. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні.

5. Сучасний стан і проблеми іноземних інвестицій в Україні.

6. Спеціальні (вільні) економічні зони та їх види.

7. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності та їхній вплив на економіку України.

8. Міжнародний валютний фонд (МВФ) та його вплив на економіку України.

9. Системні та інвестиційні проекти Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) в Україні.

10. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та його вплив на розвиток малого бізнесу в Україні.

11. Сутність інвестиційного проекту. Види інвестиційних проектів.

12. Життєвий цикл інвестиційного проекту.

13. Портфельне інвестування. Теорія інвестиційного портфеля.

14. Класифікація інвестиційних портфелів. Стратегія управління портфелем інвестицій.

15. Інвестиційний ринок та його структура. Ціноутворення на інвестиційному ринку.

16. Послідовність етапів вивчення інвестиційного ринку з метою розроблення інвестиційної стратегії.

17. Інвестиційний комплекс та його склад.

18. Інвестиційні ризики. Класифікація інвестиційних ризиків.

19. Заходи для запобігання ризикам або зменшення їхньої дії.

20. Джерела інвестиційних ресурсів.

21. Власні джерела інвестиційних ресурсів.

22. Залучені джерела інвестиційних ресурсів.

23. Позичкові джерела інвестиційних ресурсів.

24. Способи залучення капіталу.

25. Позитивні і негативні сторони використання різних джерел інвестиційних ресурсів.

26. Фінансовий, операційний та загальний леверидж.

27. Інвестиційна стратегія компанії.

28. Передінвестиційні дослідження.

29. Технічний інжинірінг і консалтингові послуги в інвестиційній діяльності.

30. Проблеми інформаційно-консультативного забезпечення інвестиційної діяльності в Україні.

31. Взаємозв’язок стратегічного, тактичного та оперативного управління інвестиційною діяльністю.

32. Принципи та послідовність розроблення інвестиційної стратегії.

33. Прогнозування грошових потоків, часова теорія грошей.

34. Фінансово-математичні засади інвестиційного проектування.

35. Методи оцінювання ефективності інвестицій.

36. Макроекономічні теорії про інвестування.

37. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу.

38. Методи індикативного планування інвестиційного процесу.

39. Бізнес-план, його розділи.

40. Способи реалізації інвестиційних проектів.

41. Договори (контракти) в інвестиційному процесі.

42. Міжнародні угоди щодо захисту інвестицій.

43. Сутність тендера та його організація.

44. Технічне проектування, його способи та організація.

45. Проектування та його стадії.

46. Ціноутворення в інвестиційній сфері.

47. Кошторисна документація для будівництва.

48. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту.

49. Виконання будівельно-монтажних робіт.

50. Підрядний та господарський способи ведення будівельно-монтажних робіт.

51. Участь інвестора у пусконалагоджувальних роботах.

52. Етапи прийняття інвестором виконаних робіт і готових об’єктів.

53. Моніторинг реалізації інвестиційних проектів.


9. Рекомендована література:

Базова:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

2. Податковий кодекс України від від 02.12.2010 № 2755-VI.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

3. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. №1560-ХІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

5. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. №3687- ХІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

6. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 01.06.2000 № 1771-III. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

7. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р. №3688- ХІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

8. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. №3689- ХІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

9. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. №93/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

10. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. №448/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

11. Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. № 5178-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

12. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

13. Закон України «Про страхування» вiд 07.03.1996 № 85/96-ВР в редакції Закону від 10.04.2008 № 251-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

14. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 05.07.2012 р. № 5080-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

15. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» вiд 18.12.2008 № 693-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

16. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.03 №1057-IV.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

17. Закон України «Про кредитні спілки» вiд 20.12.2001 № 2908-III. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

18. Закон України «Про фінансовий лізинг» вiд 16.12.1997 № 723/97-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.liga.kiev.ua.

19. Аблов А. С., Будкін В. С., Гальперіна Л. П., Домбровський О. Г., Євченко Ю. В., Єфименко Т. І. Інституційні основи інноваційного розвитку економіки: навч. посібник / В. Є. Новицький (заг.ред.). — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К. : КНТ, 2008. — 359с.

20. Аптекар С. С., Верич Ю. Л. Проектний аналіз: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Кафедра інвестиційного менеджменту. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. — 308с.

21. Афанасьєв М. В., Гонтарева І. В. Управління проектами: навч.-метод. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ІНЖЕК, 2007. — 271с.

22. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995.

23. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций. – 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 984с.

24. Бондар М.І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю [ Монографія]. – 2008. – 252с.

25. Борщ Л.М., Герасимова С.В. Інвестування: теорія і практика [Навч. посіб.] - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 685с.

26. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 160с.

27. Бредіхін В. М., Покатаєва К. П., Близнюк А. О., Попкова К. О. Міжнародні інвестиції: навч.-метод. посібник / Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. — Х. : ХНАДУ, 2008. — 268c.

28. Бурмака М. О., Посполітак В. В., Бутенко Д. С., Головко А. Т., Дегтярьова Н. В., Кравченко Ю. Я.. Фондовий ринок України: законодавче регулювання: навч.-метод. посібник / О.М. Кий (уклад.). — Вид. 5-те, перероб. та доп. — К. : [АДС УМКЦентр], 2009. — 852с.

29. Вовчак О. Д.. Інвестування: навч. посібник. — Л. : Новий Світ-2000, 2008. — 544с.

30. Галайко С.А. Правове регулювання інвестиційної діяльності за законодавством України/С. А. Галайко ; наук. керів. Л. С. Сміян. – 2009

31. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р.Пособие Эрнст Энд Янг. Привлечение капитала / Пер. с англ. – М.: «Джон Уайли Энд Санз», 1995. – 464с.

32. Гриньова В.М., Коюда В.О. та ін. Інвестування: підручник. – К.: Знання, 2008. – 452с.

33. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С.Стельмах (голова) та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680с.

34. Жаворонкова Г.В. Управління інвестиціями та інноваціями. Навчальний посібник. – 2010. – 180с.

35. Загвойська Л. Д., Маселко Т. Є., Якуба М. М. Економічний аналіз інвестиційних проектів: Навч. посібник. — Л. : Афіша, 2006. — 317с.

36. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Партин Г. О. Інвестиційний словник: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Науково- методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України. — Л. : Бескид Біт, 2005. — 512с.

37. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Ринок фінансових послуг: термінологічний словник: Навч. підручник для студ. вищ. навч. закладів / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. — Л. : Бескид Бід, 2008. — 544с.

38. Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 209с.

39. Збаразська Л. О., Рижиков В. С., Єрфорт І. Ю., Єрфорт О. Ю. Управління проектами: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 168с.

40. Інвестиційний менеджмент. Тестові та практичні завдання: навч. посібник / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; уклад. В. І. Кравець / В. І. Кравець (Уклад.). — Чернівці : Рута, 2007. — 56с.

41. Інноваційний менеджмент: Підручник. Затверджено МОН / Скрипко Т.О. — К., 2011. — 423с.

42. Іноземні інвестиції в економіку України: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Пехник А.В. — К., 2007. — 335с.

43. Инвестирование в недвижимость для чайников. Эрик Тайсон, Роберт С. Гризволд – К., Диалектика, 2009. – 272с.

44. Капітальні інвестиції (На прикладі житлового будівництва в Україні): Монографія / Паливода К.В. — К., 2009. — 711с.

45. Карий О. І., Зима Ю. В. Стратегічне планування та інвестиційна політика територіальних громад: навч.-метод. посібник для слухачів дистанц. курсу. — К., 2007. — 142с.

46. Карпінський Б. А., Герасименко О. В. Фінансово-інвестиційний словник: навч. посібник. — Л. : Магнолія Плюс, 2006. — 303с.

47. Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Топоровська Л. Й., Зінкевич Д. К. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація: навч. посібник для студ. базового напряму "Специфічні категорії" спец. 8.000014 "Управління інноваційною діяльністю" / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2009. — 144с.

48. Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344с.

49. Козловський В. О., Лесько О. Й. Бізнес-планування: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. — 241c.

50. Козловський В. О. Інноваційний менеджмент: навч. посібник для студ. спец. "Менеджмент організацій" / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2007. — 210с.

51. Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках: Монографія. – К.: НДФІ, 2003. – 376с.

52. Корнєєв В.В. Фінансові інновації на ринках з фіксованою дохідністю // Інноваційний ресурс господарського розвитку: Монографія – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – С.93–107.

53. Корнєєв В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку: Монографія. – К.: Основа, 2007. – 192 с.

54. Лактіонова О. А. Управління фінансовими ризиками: завдання і метод. вказівки для самост. роботи і модульного контролю знань студентів: навч.-метод. посібник для студ. екон. спец./ Донецький національний ун-т. Обліково-фінансовий факультет / П.В. Єгоров (ред.) — Донецьк : Норд-Прес, 2009. — 98с.

55. Майорова Т.В., Інвестиційна діяльність. Навч. посіб. – К.:Центр учбової літератури, 2009. – 470с.

56. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – Москва: Изд-во «Республика». – 1995. – 785с.

57. Меренцова В.І. Проблеми залучення іноземного капіталу в економіку України в умовах світової фінансової кризи / В.І.Меренцова . – 2009.

58. Митяй О.В. Проектний аналіз. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 284с.

59. Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність України. Навчальний посібник. – К.: Кондор,2009. – 406с.

60. Ники Росс. Секреты выдающихся инвесторов: советы от Баффета, Грэхема, Фишера, Прайса и Темплтона, как разбогатеть на финансовом рынке. – К.: Диалектика-Вильямс, 2009. – 416с.

61. Новицький В.Є. Інституційні основи інноваційного розвитку економіки. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2008. – 360с.

62. Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках. Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2008. – 184с.

63. Пересада А.А. Інвестування: Навч посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 250 с.

64. Пересада А.А., Коваленко Ю.М., Онікієнко С.В. Інвестиційний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 485 с.

65. Пішеніна Т.І. Біржова діяльність. Навчальний посібник. – К., 2009. – 540с.

66. Польшаков В.І. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. – К.: Кондор , 2010. – 168с.

67. Портфельне інвестування: Навч. посіб. / А.А.Пересада, О.Г.Шевченко, Ю.М.Коваленко, С.В.Урванцева. – К.: КНЕУ, 2004. – 408с.

68. Поручник А.М., Антонюк Л.Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія. – К.: КНЕУ, 2000. – 172с.

69. Проектний аналіз: Навч. посіб. для студентів, викладачів ВНЗ. Рекомендовано МОН / Митяй О.В. — К., 2011. — 311с.

70. Рижиков В. С., Єрфорт І. Ю., Єрфорт О. Ю. Управління проектами: навч. посібник / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2008. — 184c.

71. Ризики в підприємництві: Оцінювання та управління: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Шегда А.В., Голованенко М.В. — К., 2008. — 271с.

72. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. Рекомендовано МОН/ Науменкова С.В., Міщенко С.В. — К., 2010. — 532с.

73. Руденко Л. В., Лук'яненко Д. Г., Мозговий О. М., Бірюк С. О., Козаков В. В. Міжнародна інвестиційна діяльність: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" / Л. В. Руденко (заг.ред.) — К.: КНЕУ, 2008. — 168c.

74. Сазонець І. Л. Інвестування: євроінтеграційний напрям: навч. посібник / Дніпропетровський національний ун-т. — Д.: Видавництво Дніпропетровського національного ун-ту, 2007. — 120с.

75. Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / О. М. Скібіцький ; Нац. авіац. ун-т. – К.: Центр учбової л-ри, 2009. – 408с.

76. Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія та практика: підручник / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Вихор, О. А. Лятамбор. – К.: Кондор, 2009. – 484с.

77. Управління фінансовими ризиками: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Пікус Р.В. — К., 2010. — 598с.

78. Федорова В.А. Інвестування: міжнародний аспект. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К., 2007. – 280с.

79. Франчайзинг: Навч. посіб. Рекомендовано МОН/ Кузьмін О.Є., Мирончук Т.В. — К., 2011. — 267с.

80. Фролова Т. О., Римар Т. В. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: навч. посібник / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К.: КНЕУ, 2008. — 402c.

81. Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України : [монографія / за заг. редакцією С. В. Онишко, В. П. Унинець- Ходаківської ]. – Ірпінь: Видавництво національного університету ДПС України, 2013. – 606с.

82. Шевцова Г. З., Мемедляєв З. Н. Теорія і практика інноваційної діяльності: навч. посібник / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2007. — 264с.

83. Шелудько В. М.Фінансовий ринок: підручник. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2008. — 535с.

84. Шклярук С. Г. Проектне фінансування: навч. посіб. / С. Г. Шклярук; за наук. ред. Г. К. Ялового. – К.: Персонал, 2009. – 472 с.

Допоміжна:

1. Аньшин, В. М. Инвестиционный анализ [Текст] : учебное пособие / В. М. Аньшин ; Академия н/х при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2002. - 280 с. - (Библиотека современного менеджера).

2. Бардиш, Г. О. Проектний аналіз [Текст] : підручник / Г. О. Бардиш ; Мін-во освіти і науки України, НБУ, Львівський банківський ін-т. - 2-ге вид., стереот. - К. : Знання, 2006. - 415 с.

3. Бирман, Г. Экономический анализ инвестиционных проектов [Текст] / Г. Бирман, С. Шмидт, Л. П. Белых. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 1997. - 631 с. 4. Бланк, И. А. Инвестиционный менеджмент [Текст] / И. А. Бланк. - К. : ИНТЕМ ЛТД : Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 1995. - 448 с.

5. Богатин, Ю. В. Инвестиционный анализ [Текст] : учебное пособие / Ю. В. Богатин, В. А. Швандар. - М . : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 287 с.

5-238-00182-7.

6. Верба, В. А. Проектний аналіз [Текст] : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх ; КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2000. - 322 с.

7. Глазунов, В. Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций [Текст] / В. Н. Глазунов. - М. : Финстатинформ, 1997. - 135 с.

8. Золотогоров, В. Г. Инвестиционное проектирование [Текст] : учебное пособие / В. Г. Золотогоров. - Минск : Экоперспектива, 1998. - 463 с.

9. Инвестиции: Системный анализ и управление [Текст] / ред. К. В. Бал-дин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2007. - 288 с.

10. Липсиц, И. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа [Текст] : учебно-справочное пособие / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. - М. : БЕК, 1996. - 304 с. - (Экономика и право:инвестиции).

11. Майорова, Т. В. Інвестиційна діяльність [Текст] : навчальний посібник / Т. В. Майорова. - К. : ЦУЛ, 2003. - 376 с.

12. Мелкумов, Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов [Текст] / Я. С. Мелкумов. - М. : ДИС, 1997. - 160 с.

13. Пересада, А. А. Інвестиційний аналіз [Текст] : навчально-методичний посібник для самост. вивч.дисц. / А. А. Пересада, С. В. Онікієнко, Ю. М. Коваленко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2003. - 134 с.

14. Савчук, В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов [Текст] : учебное пособие / В. П. Савчук, С. И . Прилипко, Е. Г. Величко ; КНЭУ, Днепропетровская гос. металлургическая академия Украины. - К. : Абсолют-В : Эльга, 1999. - 304 с.

15. Черняк, В. З. Бизнес-планирование [Текст] : учебно-практическое пособие / В. З. Черняк, А. В . Черняк, И. В. Довдиенко. - М. : РДЛ, 2002. - 272 с. - ISBN 5-93840-005-8.

16. Шарп, У. Ф. Инвестиции [Текст] : пер. с англ / У. Ф. Шарп, Г. Дж. Алек-сандер, Дж. В. Бэйли. - М. : Инфра-М, 1998. - 1028 с. - (Университетский учебник). - ISBN 5-86225-455-2.

Періодичні видання:

1. Актуальні проблеми економіки

2. Банківська справа

3. Вісник Міністерства доходів і зборів України

4. Дебет-кредит

5. Економіка України

6. Економіка, фінанси, право

7. Економіст

8. Науковий вісник Національного університету ДПС України

9. Податкове планування

10. Фінанси України

11. Фінансовий ринок України

 

Інформаційні ресурси

1.Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.bank.gov.ua.

2.Офіційний сайт Асоціації українських банків. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.aub.com.ua.

3.Офіційний сайт Верховної ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.rada.kiev.ua.

4. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.nbuv.gov.ua.

5.Офіційний сайт Українська асоціація інвестиційного бізнесу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.uaib.com.ua.

6. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.fg.org.ua.

7. Форум банківских аналітиків. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.bankir.ru.

8. Офіційний сайт головного правового порталу України «Ліга: Закон». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ligazakon.ua/

9. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://treasury.gov.ua/

10. Офіційний сайт журналу «Податкове планування». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nalogovnet.com/uk.html

11. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http:// sfs.gov.ua.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.