Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Рекомендації щодо порядку опрацювання навчальних матеріалів та підготовки до семінарського заняття

1. Опрацюйте лекційний матеріал та рекомендовану літературу.

2. Підготуйте тези або опорний конспект по питаннях, які виносяться на семінарське заняття.

Мета заняття: ознайомитися із особливостями реалізації реальних інвестицій.

Методи оцінювання: оцінка усної та письмової відповіді.

Результати навчання: знання сутності фінансових інвестицій, капітальних вкладень та джерел їх фінансування, особливостей інвестування в основний та оборотний капітал, оцінка об’єктів реальних інвестицій.

 

Питання до семінарського заняття 1:

1. Структура реальних інвестицій. Показники, що характеризують реальні інвестиції.

2. Джерела фінансування капітальних вкладень в Україні та їх стан.

3. Методи нарахування амортизації.

4. Особливості оцінки об’єктів нерухомості.

5. Інвестування в оборотний капітал.

Питання до семінарського заняття 2:

1. Стандарти оцінки вартості об’єктів реальних інвестицій.

2.Методи оцінки об’єктів реальних інвестицій.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

1. До реальних інвестицій відносять:

а) вкладення в будь який об’єкт з метою отримання прибутку;

б) вкладення в матеріальні і нематеріальні активи;

в) витрати на капітальний ремонт основних фондів;

г) вірної відповіді немає.

2. Норма інвестицій – це:

а) використана частина національного доходу на розширене відтворення;

б) вартісний вираз вкладеного капіталу;

в) відношення обсягу інвестицій до ВВП;

г) вірної відповіді немає.

3. Розподіл інвестицій в розрізі видів витрат і робіт характеризує:

а) галузева структура;

б) технологічна структура;

в) відтворювальна структура;

г) вірної відповіді немає.4. Капітальні вкладення – це:

а) вкладення капіталу в будь-які об’єкти з метою отримання прибутку;

б) використання фінансових ресурсів на розширене відтворення;

в) вкладання коштів в матеріальні і нематеріальні активи;

г) витрати на капітальний ремонт основних фондів.

5. Капітальні вкладення відносять до:

а) прямих інвестицій;

б) фінансових інвестицій;

в) інноваційних інвестицій;

г) реальних інвестицій.

6. Державний кредит – це кредит, що:

а) пов’язаний з реалізацією цільових програм;

б) надається на будівництво виробничого призначення , які будуються згідно з переліком Міністерства економіки;

в) використовує держава для позики коштів;

г) вірної відповіді немає.

7. Довгострокові кредити за рахунок централізованих кредитних ресурсів НБУ – це кредити, що:

а) пов’язані з реалізацією цільових програм;

б) надається на будівництво виробничого призначення , які будуються згідно з переліком Міністерства економіки;

в) використовує держава для позики коштів;

г) вірної відповіді немає.

8. До основних результатів реальних інвестицій належать:

а) реалізація соціальних програм;

б) захист активів від несприятливих змін цін;

в) підвищення кваліфікації кадрів;

г) всі відповіді вірні.

9. Структура нематеріальних активів у реальних інвестиціях включає:

а) індустрію знань;

б) інтелектуальні інвестиції;

в) ... .

10. Розподіл інвестицій в розрізі видів витрат і робіт характеризує:

а) галузева структура;

б) технологічна структура;

в) відтворювальна структура;

г) вірної відповіді немає.

 

Приклади розв’язування задач

 

Приклад 1. Інвестор планує одержати 20% доходу на свої інвестиції в об’єкт нерухомості. Для фінансування угоди є можливість отримати кредит у розмірі 80% від вартості цього об’єкта нерухомості під 12% річних. Визначимо ставку капіталізацію и вартість об’єкта нерухомості при умові, якщо чистий операційний доход від нього становить 50 000 грн.

Для розрахунку коефіцієнта капіталізації використовують таку формулу:

К= М і2 + (1-М) і1, (6.2.)

де К - коефіцієнт капіталізації;

М - відношення величини кредиту до вартості нерухомості;

і1— відношення величини грошових надходжень до виплати податків до суми вкладених коштів (ставка капіталізації на власний капітал);

і2 — відношення щорічних виплат з обслуговування боргу до основної суми іпотечної позики.

К= 0,8 • 0,12 + (1 - 0,8)0,2=0,136, звідки вартість об’єкта складає V = 50 000 : 0,136 = 367 647 грн.

Приклад 2. Інвестор планує придбати нерухомість вартістю в 250 тис. грн. За його розрахунками володіння об’єктом нерухомості має принести щорічний дохід у розмірі 20%. Для реалізації проекту інвестор під заставу майна одержав кредит в сумі 250 тис. грн. під 20% річних строком на 5 років. За умовами кредитного контракту погашення суми основного боргу має проводитися рівними платежами, а нарахування відсотків - в кінці року.

Складемо план відшкодування інвестицій, тобто погашення одержаного кредиту.

R = 250/5 = 50 тис. грн. – річна виплата основного боргу.

План погашення кредиту представимо у табл. (тис. грн.)

 

Роки Величина боргу D Процентний платіж І (І = Dк• і) Річні витрати з погашення основного боргу R Річна строкова виплата (U k = І + R )
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й Всього   -      

 

Важливою особливістю даного методу є щорічне зниження величини членів грошового потоку, який використовується для погашення боргу. Тому даний метод прямолінійної капіталізації не може застосовуватися для потоків з рівними доходами.

Метод повернення капіталу по фонду відтворення за ставкою доходу на інвес­тиції (метод Інвуда). Цей метод ми розглянемо на такому прикладі.

Приклад 3.На продаж виставлено об’єкт нерухомості вартістю 50 тис. грн. Інвестор планує отримати доход на вкладений капітал в розмірі 6% річних, вважаючи, що щорічний грошовий потік становитиме приблизно 14 тис. грн. Одночасно інвестор планує відшкодувати свої інвестиції за 4 роки.

Необхідно визначити коефіцієнт капіталізації, а також можливість відшкодування інвестицій за вказаний строк.

Розрахункові параметри:

D = 50 тис. грн.; n = 4; i = 6%.

Фактор фонду відшкодування і/(1+ і )n - 1 = 0,06/1,064 - 1= 0,2286.

Перший щорічний внесок, який передбачено на відшкодування інвестицій, складатиме:

R1 = D • i /(1+i)n =50 0,2286= 11,4296 тис. грн.

Визначимо коефіцієнт капіталізації:

К = i(1+i)n/{(1+i)n – 1}= 0,06 • 1,064/(1,064 - 1) = 0,2886, або К = 0,2286 + 0,06 = 0,2886.

Річна строкова виплата, яка забезпечує повернення інвестицій та одержання процентів на вкладений капітал, становитиме:

U= 50 • 0,2886 = 14,4296 тис. грн. (див. формулу 3.1).

Перевірка правильності визначеного коефіцієнта капіталізації та можливості відшкодування інвестицій у визначений строк:

Y/K = D Þ 14,4296/0,2886 = 49,9986 (~ 50 тис. грн.)

Розрахунок відшкодування інвестицій представимо у таблиці:

 

Роки D I = Dk • i R Y
1-й 2-й 3-й 4-й   50,0 38,5704 26,4551 13.6128   3,0 2,3143 1,5873 0,8168   11,4296 12,1153 12,8423 13,6128   14,4296 14,4296 14,4296 14,4296  
Всього   -   7,7184   50,0   57,7184  

Приклад 4. Вартість орендного обладнання - 150 млн. грн., строк лізингової угоди – 3 роки, лізинговий відсоток вноситься 2 рази у рік і становить 9% річних. Процент залишкової вартості – 10%. Визначити суму строкової виплати за лізинговим контрактом та скласти графік лізингових платежів.

Розв’язок .

Строкова сума виплати становитиме:

L = А · [l (1+l) п / ((1+l)п –1)],

де l – лізинговий відсоток;

п – строк лізингу;

А – вартість лізингового обладнання (амортизація).

При внесені лізингових платежів m-раз у рік ця формула буде мати такий вигляд:

Л = А · [л / m (1+л / m)пm / ((1+л / m)п m –1)]

 

Л = 150 х (0,09/2 х 1,0453·2) / (1,0453·2 - 1) = 29,0818 млн. грн.

Коефіцієнт залишкової (ліквідаційної вартості), який визначається за такою формулою:

К = (1+л / m)пm / ((1+л / m)п m + і), (7.12)

де і – процент залишкової вартості обладнання.

К =(1 + 1,0453·2) /((1 + 1,0453·2) + 0,1) = 0,9287

Лк = 29,0818 · 0,9287 = 27,0112 млн. грн.

Далі складемо графік погашення лізингових платежів.

 

Період Залишкова вартість обладнання на початок періоду, млн. грн. (гр.2 – гр. 5) Орендні платежі, млн. грн.   Відсоток з лізингу, млн. грн. (гр. 2 · 0,09 /2) Амортизація, млн. грн. (гр. 3 – гр. 4)
1-й 27,0112 6,75 20,2612
2-й 129,7388 27,0112 5,8382 21,1730
3-й 108,5658 27,0112 4,8855 22,1257
4-й 86,4401 27,0112 3,8898 23,1214
5-й 63,3118 27,0112 2,8493 24,1619
6-й 39,1569 27,0112 1,7621 25,249
Всього   162,0672 25,9746 136,0921
Залишкова вартість = 39,1569- 25,249 = 13,9079 млн. грн.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.