Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Задачі для розв’язування на практичному занятті

1. Акціонерне товариство здійснило емісію привілейованих акцій номінальною вартістю 100 грн. із гарантованими дивідендними виплатами 20% на рік. Ставка дисконту – 12%. Розрахувати ціну привілейованої акції.

2. Компанія протягом року виплатила дивіденди в розмірі 15 грн. на акцію, дивідендні виплати зростають щорічно на 12,6%, норма поточної дохідності за акціями даного типу становить 14%. Яка має бути вартість акції?

3. Інвестор прогнозує, що в наступному році компанія отримає прибуток у розмірі 17 грн. на акцію. Частка прибутку, спрямованого на реінвестування, становить 60%, необхідний рівень дохідності – 14%. Прибуток, спрямований на розвиток виробництва, забезпечує отримання доходу в розмірі 18%. Визначити вартість акції.

4. Акція номіналом 1000 грн. куплена за курсом 250% і за нею виплачується дивіденд 50% річних. Визначити поточну дохідність інвестованих коштів.

5. Інвестор придбав акцію номіналом 30 грн. за курсом 117% і продав її через 4 роки за курсом 136%. У перший рік рівень дивідендів становив 2,4 грн. на акцію, у другий рік ставка дивіденду становила 10%, у третій – 11%, у четвертий - 3,4 грн. Розрахувати сукупну і середньорічну ( кінцеву) дохідність акції.

6. Інвестор придбав акції ВАТ “Айстра” 18 вересня 2004 року за ціною 25,6 грн., а продав їх 25 березня 2005 року за ціною 27,2 грн. 15 лютого інвестор отримав дивіденди у розмірі 1,6 грн. на акцію. Визначити середньорічну сукупну дохідність акції.

7. Визначити вартість облігації, випущеної на 10 років, до погашення якої залишилося 4 роки. Номінальна вартість становить 200 грн., річна купонна ставка – 18%, ринкова дохідність – 12%.

8. На ринку пропонується облігація номіналом 200 грн., купонною ставкою 18% річних і строком погашення через 4 роки. Ринкова дохідність фінансових інструментів даного класу становить 12%. Відсотки за облігацією сплачуються тричі на рік. Визначити поточну ринкову вартість облігації.9. Облігація підприємства номіналом 80 грн. реалізується на ринку за ціною 60 грн. Погашення облігації і виплату відсотків передбачено через 4 роки. купонна ставка 24% річних, норма поточної дохідності за облігаціями даного типу становить 18%. Визначити поточну ринкову вартість облігації.

10. На ринку пропонуються дисконтні облігації номіналом 100 грн., терміном обігу 90 днів і дохідністю 21%. Визначити поточну ринкову вартість облігації.

11. Облігація з нульовим купоном номіналом 150 грн. і терміном погашення через 3 роки реалізується за ціною 98 грн. Проаналізувати доцільність придбання цієї облігації, якщо є можливість альтернативного інвестування з нормою дохідності 14%.

12. Номінал ощадного сертифіката 1000 грн., купон – 30%, випущений на 91 день. За якою ціною інвестору слід купити сертифікат за 30 днів до погашення, щоб забезпечити дохідність 35%?

13. Номінал ощадного сертифіката 1000 грн., випущений на 91 день, купон – 30%. Інвестор купує сертифікат за 20 днів до погашення за ціною 1040 грн. Визначити дохідність його операції, якщо сертифікат він триматиме до погашення.

14. Номінал векселя 1000 грн., за векселем нараховується 25% річних, період з моменту нарахування відсотків до погашення паперу – 60 днів. Визначити дохідність операції, якщо він купить вексель за 30 днів до погашення за ціною 1010 грн. і пред’явить його у кінці цього терміну?

Література: 2, 9, 10, 27, 28, 36, 47, 55, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 84, 94, 96, 102, 107.

Тема 4. РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Основні теоретичні положення теми

Реальні інвестиції – це вкладення в основний капітал, приріст товарно-матеріальних запасів та нематеріальні активи.

Можна виділити такі види реальних інвестицій: інвестиції оновлення, інвестиції розширення (чисті інвестиції), валові інвестиції.

Для характеристики реальних інвестицій на макрорівні в міжнародній практиці використовуються такі показники: обсяг інвестицій, норма інвестицій, коефіцієнт приросту капіталоємності.

Реальні інвестиції завжди вважались надійним розміщенням капіталу і захистом від інфляції, тому що: ціни на реальні об’єкти зростають більш швидкими темпами, ніж знецінюється національна валюта; реальні інвестиції дають більш вигідну віддачу капіталу, ніж вкладення у фінансові активи; реальні інвестиції – найбільш значний показник фінансового стану будь-якої компанії.

Основними результатами реальних інвестицій є: ефективне розміщення продуктивних сил, що забезпечує гармонійний розвиток галузей народного господарства; прискорення темпів НТП та розвиток базових галузей народного господарства; реалізація соціальних програм.

Реальні інвестиції включають вкладення в матеріальні активи та нематеріальні активи.

Реальні інвестиції реалізуються у формі матеріальних активів у таких процесах: оновлення, підтримка діючого виробництва, модернізація, реконструкція, розширення, приріст товарно-матеріальних запасів, перепрофілювання, санація, ліквідація, нове будівництво.

Структура нематеріальних активів у реальних інвестиціях включає: інновації, інтелектуальні інвестиції, індустрію знань.

Матеріальна частина реальних інвестицій носить назву капітальних вкладень. Капітальні вкладення – це частина інвестицій, спрямованих на відтворення основних засобів виробничого і невиробничого призначення.

Основними елементами капітальних вкладень є: витрати на будівельно-монтажні роботи; витрати на придбання різних видів обладнання терміном служби не менше 1 року і вартістю більше 100 грн. за одиницю; капітальні роботи і витрати на проектно-дослідну діяльність.

Для економічного аналізу ефективності капітальних вкладень використовують їх класифікацію за різними ознаками. Залежновід ознак структура капітальних вкладень розподіляється на: галузеву, технологічну, відтворювальну, територіальну, за формами власності.

Процес планування капітальних вкладень на підприємстві включає два етапи: обчислення необхідного обсягу інвестицій на розрахунковий період; визначення джерел фінансування капітальних вкладень.

Необхідний обсяг капіталовкладень залежить від ситуації яка склалася на ринку.

Джерелами формування майна підприємства, а відповідно і капітальних вкладень, можуть бути: власні фінансові ресурси; амортизаційні відрахування; бюджетні асигнування; кредити комерційних банків і інших юридичних осіб; безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій і громадян; інші джерела не заборонені законодавством.

Найпоширенішим об’єктом інвестування є основні фонди: (земельні ділянки, капітальні витрати на покращення земель, будівлі, машини та обладнання, транспортні засоби та інші основні засоби виробництва).

Основні виробничі фонди інвестиційної сфери поділяються на фонди будівельного та виробничого призначення.

Покращення використання основних виробничих фондів – великий резерв підвищення ефективності реальних інвестицій. Вкладаючи кошти в основні фонди, інвестор має зробити їх оцінку за повною первісною вартість або за відновною вартістю.

Первісною оцінкою основних фондів є вартість їх придбання або створення. Оцінка за відновною вартістю основних фондів встановлюється Міністерством економіки і Міністерством фінансів разом з Фондом державного майна України. Вона здійснюється щороку станом на 1 січня наступного року.

У країнах з розвиненою ринковою економікою основним джерелом фінансування реальних інвестицій є амортизаційні відрахування (у США 65 -70% валових інвестицій). Амортизація – процес зносу і поступового перенесення вартості основних засобів на виготовлену продукцію.

За рахунок амортизаційних відрахувань фінансуються витрати на: придбання основних засобів та нематеріальних активів для виробничого призначення; здійснення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших способів поліпшення основних засобів.

Застосовуються такі методи нарахування амортизаційних відрахувань: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий.

Підприємство має право самостійно обирати метод нарахування амортизації, враховуючи особливості діяльності, фактичний стан основних фондів та ціни на продукцію чи послуги.

До власних джерел фінансування інвестицій належать також прибуток підприємства та оборотні кошти.

Оборотний капітал необхідний підприємству для забезпечення безперервності процесу відтворення. На відміну від основного капіталу, оборотний капітал споживається в одному виробничому циклі і його вартість повністю переноситься на вартість виготовленої продукції. Інвестиції в оборотний капітал носять довгостроковий характер.

Інвестування оборотного капіталу включає: інвестиції у оборотні виробничі засоби (запаси сировини, основні та допоміжні матеріали, пальне, запчастини, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виробництва тощо) та інвестиції в оборотний капітал(готова продукція, виконані роботи, кошти на рахунках у банках, у розрахунках, касі та ін.)

В інвестуванні оборотного капіталу можна прослідкувати три етапи:

1. Первісне інвестування при створенні підприємствабазується на формуванні статутного капіталу підприємства.

2. Підтримка кругообігу капіталу діючого підприємства не потребує довгострокового інвестування коштів, однак не можливо обійтись без активізації короткострокового банківського кредитування.

3. Інвестування у приріст оборотних засобів при розширенні обсягів і масштабів господарської діяльності передбачає пошук додаткових інвестиційних можливостей відносно до довгострокових вкладень для збільшення оборотного капіталу підприємства. Джерелами фінансування можуть бути прибуток підприємства, довгострокові кредити банків, кошти бюджету.

Джерелами оборотних засобів в інвестиційній сфері можуть бути власні фінансові ресурси, позичкові і залучені кошти. Власні оборотні кошти закріплюються за організацією і стають частиною статутного фонду. Позичкові оборотні кошти надаються у тимчасове користування у вигляді авансів і кредитів банку. Залучені кошти – це кредиторська заборгованість усіх видів.

В умовах розвитку ринкової економіки оборотні засоби українських підприємств зазнали негативних змін. Істотно знизилась частка матеріальних оборотних засобів. Це було зумовлено нестачею обігових коштів підприємств через посилення платіжної кризи.

 

Ключові терміни і поняття: економічна сутність реальних інвестицій та їх структура, джерела фінансування капітальних вкладень в Україні та їх стан, ефективність використання об’єктів реальних інвестицій (основних та оборотних коштів), стандарти оцінки вартості об’єктів реальних інвестицій, методи оцінки об’єктів реальних інвестицій.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.