Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Приклади розв’язування задач

Найуживанішим показником ефективності проектів є чиста теперішня вартість (NPV).

Чиста теперішня вартість (NPV) – це найвідоміший і найуживаніший критерій. NPV являє собою дисконтова ну цінність проекту (поточну вартість доходів або вигід від зроблених інвестицій).

NPV дорівнює різниці між майбутньою вартістю потоку очікуваних вигід і поточною вартістю нинішніх і наступних витрат проекту протягом усього його циклу.

NPV – різниця між сумою дисконтова них грошових потоків, отриманих в результаті інвестиційного проекту, та сумою дисконтова них витрат, необхідних для реалізації даного проекту.

Чим більше значення чистої теперішньої вартості, тим краще, тим більший розрив між сумарною приведеною вартістю доходів і сумарною приведеною вартістю витрат. Логіка використання даного показника наступна:

· якщо NPV>0, то проект вважається ефективним і його реалізація призведе до зростання добробуту його власників,

· якщо NPV=0 – надходження проекту покривають витрати та не забезпечують зростання вартості підприємства, але водночас реалізація проекту є привабливою з точки зору збільшення обсягів виробництва, розширення ринку тощо,

· якщо NPV<0 – проект збитковий і у випадку його реалізації підприємство зазнає втрат.

NPV= (3.1)

де Bt – річний грошовий дохід;

Ct – річні грошові витрати;

I – ставка дисконтування;

N – тривалість життєвого циклу проекту.

NPV різних проектів можна безпосередньо сумувати з метою визначення привабливості інвестиційного портфеля. При порівнянні проектів, як правило, обирають той, який має більше значення чистої теперішньої вартості.

Водночас, чиста теперішня вартість є абсолютним показником, а тому не дає змогу оцінити резерв безпеки проекту, тобто не відповідає на питання: на скільки велика вірогідність того, що проект стане збитковим? Адже, отримавши в процесі аналізу ефективності позитивний результат треба усвідомлювати, що в прогнозах можуть бути помилки або ситуація на ринку може змінитись, а це призведе до негативних наслідків реалізації проекту.Серед недоліків NPV відзначають і необхідність детального прогнозу щорічних грошових потоків.

Існує така процентна ставка при якій NPV рівна нулю, а подальше зростання ставки призводить до збитковості проекту.

Ставка дисконту, при якій NPV=0 називається внутрішньою нормою дохідності (рентабельності) проекту (IRR). IRR – ще один з найпоширеніших показників ефективності проекту. Економічний зміст IRR наступний: вона відображає максимальний процент за позиками, які можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні. Значення IRR може трактуватись і як нижній гарантований рівень прибутковості проекту.

Розрахунок IRR проводиться методом послідовних наближень NPV до нуля при різних ставках дисконту.

(3.2)

На практиці визначення IRR проводиться за допомогою такої формули:

IRR=А+а(В-А)/(а-в), (3.3)

де А – величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна;

В – величина ставки дисконту, при якій NPV негативна;

а – величина позитивної NPV, при величині ставки дисконту А;

в – величина негативної NPV, при величині ставки дисконту В.

Внутрішня норма дохідності є відносним показником і, на противагу від NPV, характеризує ризикованість проекту, оцінюючи існуючий резерв безпеки. Проте вона не має властивості адитивності та не відображає розміри грошових потоків. Крім того, існують випадки коли проект може мати декілька значення IRR. Показники IRR та NPV, які найчастіше використовуються при аналізі проектів, фактично є різними версіями однієї концепції і тому результати їх використання тісно пов'язані.

Істотна різниця NPV та IRR полягає в тому, що використання IRR завжди веде до використання одного й того самого проекту, натомість вибір за NPV залежить від вибраної ставки дисконту. Вибір проектів за NPV правильний настільки, наскільки правильно обрано ставку дисконту.

Чиста теперішня вартість та внутрішня норма дохідності визнаються основними показниками в аналізі ефективності проектів. Проте існують і інші показники та критерії, які дозволяють оцінювати привабливість інвестицій.

Найбільш поширеним статичним показником оцінки інвестиційних проектів є термін окупності (РР).

Період окупності (РР) – це період часу, протягом якого початкові вкладення та інші витрати, пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту, покриваються сумарними результатами його здійснення.

Спочатку необхідно визначити максимально допустимий період, з яким буде порівнюватись розрахований показник окупності. Перевага віддається проектам з меншим періодом окупності.

РР= , (3.4)

де Іо – початкові інвестиції;

– величина грошових надходжень від реалізації інвестиційного проекту.

Даний показник дає відповідь на питання: коли відбудеться повне повернення вкладеного капіталу. Економічна сутність показника полягає у визначенні терміну, за який інвестор може повернути вкладений капітал.

Перевага віддається проектам з меншим періодом окупності.

Іншим показником статичної фінансової оцінки проекту є коефіцієнт ефективності інвестицій (РІ). Даний коефіцієнт називають також обліковою нормою прибутку або коефіцієнтом рентабельності проекту.

Коефіцієнт ефективності інвестицій (РІ). Розрахунок коефіцієнта ефективності заснований на відношенні середньорічної величини прибутку (мінусом відрахувань до бюджету) від реалізації проекту за період до середньої величини інвестицій:

PI= , (3.5)

де - середньорічна величина прибутку від реалізації проекту;

- середня величина первинних вкладень.

РІ дозволяє визначити, наскільки збільшиться капітал інвестора в розрахунку на 1 грошову одиницю інвестиційних витрат. РІ тісно пов'язаний з NPV. Якщо NPV позитивна, то й РІ>1, і навпаки. Якщо РІ>1, проект ефективний, якщо РІ<1 – неефективний.

Що стосується критеріїв РР і РІ, то вони є абсолютно незалежними один від одного, а оскільки на підприємстві можуть прийматися різні граничні значення цих критеріїв, можливість виникнення суперечності між ними далеко не виключена.

Дослідження показують, що залежно від того, який критерій ефективності інвестиційних проектів вибраний за основу, можуть бути зроблені діаметрально протилежні висновки.

 

Приклад

Підприємство придбало обладнання на суму 400 тис. грн. Передбачається, що воно працюватиме до модернізації 2 роки. Показники роботи підприємства за кожний рік характеризуватимуть такими даними:

· виручка від реалізації – 1720 тис. грн.;

· операційні витрати – 1140 тис. грн.;

· амортизація – 135 тис. грн.;

· виплата відсотків – 110 тис. грн.;

· ставка податку на прибуток – 25%; ставка складного відсотка на інвестиції – 15%.

Визначити показники ефективності даного проекту за розглянутий період: чисту теперішню вартість (NPV), індекс прибутковості (РІ); період окупності (РР). зробити висновки.

Показник 1-й рік 2-й рік
1 Виручка, тис. грн. 1720 1720
2 Операційні витрати, тис. грн. 1140 1140
3 Амортизація, тис. грн. 135 135
4 Виплата відсотків, тис. грн. 110 110
5 Оподатковуваний прибуток, тис. грн. (п.1-п.2-п.3-п.4) 335 335
6 Податок на прибуток (25%) 83,8 83,8
7 Чистий прибуток, тис. грн. (п.5-п.6) 251,2 251,2
8 Грошовий потік (не дисконтований), тис. грн. (п.7+п.3) 386,2 386,2
9 Дисконтний множник при і=15% 0,8696 0,7561
10 Дисконтований потік, тис. грн. (п.8*п.9) 335,84 292,006

Визначимо чисту теперішню вартість (NPV), індекс прибутковості (PI) та період окупності (PP).

NPV=335,84+292,006-400=227,846 тис. грн.

РІ= =1,57 (1,57>1)

PP= =0,64 року (0,64<2 років)

Висновок: за всіма розрахованими показниками ефективності проект приймається.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.