Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Перелік питань, які виносяться на самостійне опрацювання

Тема 1. Методологічні основи інвестування

1. Опрацювання Закону України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 р. №1560-ХІІ. Редакція від 09.11.2013

2. Характеристика інвестиційного клімату в Україні.

3. Чинники, що впливають на обсяг інвестицій в економіку держави.

4. Напрями створення сприятливих умов інвестування в Україні.

 

Тема 2. Суб’єкти інвестиційної діяльності

1. Опрацювання Опрацювання Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 05.07.2012 р. № 5080-VI.

2. Фінансово-кредитна система України в інвестиційній діяльності.

3. Функціональні учасники інвестиційної діяльності.

 

Тема 3. Фінансові інвестиції

1. Опрацювання Законів України “Про цінні папери і фондовий ринок” від 23.02.2006 р. N 3480-IV, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 р. №448/96-ВР, “Про депозитарну систему України” від 06.07.2012 р. № 5178-VI

2. Похідні цінні папери та операції з ними.

3. Західні фондові ринки.

4. Напрями розвитку ринку цінних паперів України.

 

Тема 4. Реальні інвестиції

1. Об’єкти реальних інвестицій.

2. Особливості та форми реальних інвестицій.

3. Портфель реальних інвестицій.

4. Види вартості об’єктів реальних інвестицій.

Тема 5. Інноваційно-інвестиційні процеси

1. Інтелектуальні інвестиції та інтелектуальна власність.

2. Об’єкти та форми інтелектуальних інвестицій.

3. Основні напрями державної інноваційної політики.

Тема 6. Іноземні інвестиції

1. ЄБРР та його вплив на розвиток малого бізнесу в Україні.

2. Сучасний стан іноземного інвестування в Україні.

3. Спеціальні (вільні) економічні зони та їх види.Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування

1. Визначення ефективності інвестиційних проектів за показником чистої теперішньої вартості.

2. Визначення ефективності інвестиційних проектів за показником терміну окупності.

Тема 8. Інвестиційні проекти

1. Поняття життєвого циклу проекту. Підходи до поділу життєвого циклу на складові.

2. Державне регулювання інвестиційних проектів.

 

Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу

1. Поняття “вартість капіталу інвестиційного проекту”, його економічна сутність.

2. Інвестиційні ресурси підприємства та їх класифікація.

3. Проблеми формування та акумулювання фінансових ресурсів підприємства для забезпечення інвестиційної діяльності.

4. Власні джерела інвестицій в економіку України та їх стан.

5. Форфейтинг та його сутність.

Тема 10. Менеджмент інвестицій

1. Критерії оцінки інвестиційної стратегії компанії.

2. Планування інвестиційної стратегії підприємства.

3. Відмінності внутрішнього і зовнішнього бізнес-плану.

Тема 11. Регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності

1. Договори (контракти), що регулюють інвестиційний процес.

2. Міжнародні угоди щодо інвестування та захисту інвестицій.

3. Ціна та механізм ціноутворення в інвестиційній діяльності.

4. Правове забезпечення діяльності суб’єктів інвестиційної діяльності.

Тема 12. Використання інвестицій

1. Комплектування об’єктів будівництва обладнанням.

2. Мета, види і напрями моніторингу.

3. Приймання інвестором виконаних робіт, етапів і готових об’єктів.

 

 


Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи

 

Індивідуальне завданнямає на меті самостійне опрацювання сучасної наукової літератури по програмі дисципліни за змістовними модулями. Індивідуальна робота сприятиме систематизації, поглибленню, узагальненню, закріпленню, а також практичному застосуванню знань студента з навчального курсу, а також розвитоку навичок самостійної роботи. Індивідуальна робота виконується студентами у вигляді презентацій, тестів, кросвордів та інше.

Індивідуальне завдання виконується студентом позааудиторно на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських та практичних занять та охоплює вивчення актуальних, проблематичних питань по темам навчального курсу або виконання розрахункових завдань. Індивідуальне навчально-дослідне завдання студенти виконують самостійно під керівництвом викладача окремо кожний студент, або кілька студентів, у випадку, коли завдання мають комплексний характер, у позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей студента і затвердженим деканом факультету. Завдання виконане студентом або групою студентів у оцінюється в межах від 1 до 5 балів включно у першому та другому модулях.

 

Практичні завдання для виконання індивідуальної роботи

Варіант 1.

1. Інвестор купив акцію за 50 грн. і через 100 днів продав за 60 грн. За цей період на акцію був виплачений дивіденд у розмірі 10%. Визначте середньорічну дохідність операції для інвестора.

2. Яку дохідність забезпечить собі інвестор, якщо придбає ощадний сертифікат номіналом 5000 грн., купоном 10% річних і терміном погашення через 90 днів за ціною 5050 грн.?

3.Облігація з терміном обігу 3 роки, номіналом 50 грн. і купонною ставкою 30% реалізується з дисконтом 10%. Розрахувати її поточну і кінцеву дохідність.

4. Оцінити інвестиційний проект, який має такі параметри: стартові інвестиції - 6000 тис. грн.; період реалізації - 3 роки; грошовий потік по рокам (тис. грн.): 2000; 2000; 4000; необхідна ставка доходності (без врахування інфляції) – 12%; середньорічний індекс інфляції – 8 %.

5.Визначити повний строк кредиту, якщо відомо, що він йде на фінансування інвестиційного проекту вартістю 15 млн. грн., термін будівництва за проектом складає 11 місяців, середньорічний чистий доход за проектом – 4 млн. грн. Сума кредиту складає 15 млн. грн. Річна сума амортизаційних відрахувань, яка буде направлятися на погашення кредиту становитиме 1,48 млн. грн., а річна сума чистого прибутку відповідно – 1,62 млн. грн. Плата за інвестиційний кредит становить 20%. Кредит буде погашатися щорічно рівними частками після введення об’єкту на проектну потужність.

 

Варіант 2.

1. На акцію виплачується дивіденд у розмірі 8 грн. Середньорічний приріст дивіденду дорівнює 4 %. Визначити розмір дивіденду, який можна очікувати через 4 роки.

2.Облігація з нульовим купоном номіналом 150 грн. і терміном погашення через 3 роки реалізується за ціною 98 грн. Проаналізувати доцільність придбання цієї облігації, якщо є можливість альтернативного інвестування з нормою дохідності 14%.

3. Щорічні фіксовані дивіденди, що виплачуються на акцію, становлять 100 грн., ринкова ставка дохідності оцінюється власником акцій у 24% річних. Поточна ринкова вартість кожної акції становить 500 грн. Чи має сенс інвестору придбати додатково ці акції, або, навпаки, продати наявні?

4.Оцінити інвестиційний проект, який має такі параметри: стартові інвестиції - 6000 тис. грн.; період реалізації - 3 роки; грошовий потік по рокам (тис. грн.): 4000; 4000; 5000; необхідна ставка доходності (без врахування інфляції) – 16%; середньорічний індекс інфляції – 12%.

5. Банк надав кредит на суму 60 млн. грн. строком на 6 років під 8 % річних. Погашення боргу повинно проводитися рівними щорічними виплатами в кінці кожного року, включаючи погашення основної суми боргу та процентних платежів. Нарахування процентів проводиться раз в рік. Складіть план погашення боргу.

Варіант3.

1.На акцію був виплачений дивіденд у розмірі 100 грн. Темп приросту дивіденду дорівнює 3 %. Дохідність, що відповідає ризику інвестування у дану акцію, дорівнює 12 %. Визначити вартість акції.

2. Інвестор купив акцію за 120 грн. і через _30__днів продав за _150__ грн. За цей період на акцію був виплачений дивіденд у розмірі __30_грн. Визначити дохідність операції інвестора.

3.Номінал облігації, до погашення якої залишилося 6 років, дорівнює 1500 грн. Купон 25 %, виплачується один раз на рік. Визначити очікувану прибутковість за облігаціями.

4.Підприємство, що має інвестиційну потребу в 3500 тис. грн розробило два альтернативні плани фінансування: випуск простих акцій та одержання кредиту. Вартість обох альтернатив становить 25 %. Інвестиційний проект строком на один рік незалежно від джерела фінансування інвестицій приносить дохід у розмірі 10200 тис. грн, собівартість продукції (без відсоткових платежів) становить 6900 тис. грн

показник самофінансування кредит
виручка    
собівартість    
виплата %    
ПДВ    
Валовий прибуток    
Податок на прибуток    
дивіденди    
чистий прибуток    

5. Інвестор планує придбати нерухомість вартістю в 450 тис. грн. За його розрахунками володіння об’єктом нерухомості має принести щорічний дохід у розмірі 40%. Для реалізації проекту інвестор під заставу майна одержав кредит в сумі 250 тис. грн. під 30% річних строком на 6 років. За умовами кредитного контракту погашення суми основного боргу має проводитися рівними платежами, а нарахування відсотків - в кінці року. Складіть план відшкодування інвестицій, тобто погашення одержаного кредиту.

 

Варіант4.

1.За якою ціною інвестор погодиться придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю 900 грн і строком обігу 4 роки, якщо прийнятна для нього ставка доходу складає 19% річних?

2. Визначити дохід за 80-денним векселем номіналом 1100 грн. розміщеного під 25 % річних. Для розрахунку використовувати формулу простих відсотків.

3. Інвестор планує купити акції зростання. Він розраховує, що перший дивіденд буде виплачений через п’ять років і становитиме 100 грн. темп приросту прибутку компанії – 5%. Дохідність, що відповідає ризику інвестування у дану акцію, дорівнює 30%. Визначити ринкову вартість акції.

4. Фірма розглядає 4 варіанти інвестиційних проектів, на здійснення яких потрібні однакові капітальні вкладення в сумі 9500 тис. гр. од. Процентна ставка інвестування – 15%. Грошові потоки розподіляються в такий спосіб:

Проект Грошовий потік за рік, тис. гр. од.
1-й 2-й 3-й 4-й

Визначити найбільш ефективний проект за показниками чистої теперішньої вартості, індексом прибутковості і періодом окупності. Зробити висновки.

5. Вартість орендного обладнання - 180 млн. грн., строк лізингової угоди – 4 роки, лізинговий відсоток вноситься 2 рази у рік і становить 8% річних. Процент залишкової вартості – 12%. Визначити суму строкової виплати за лізинговим контрактом та скласти графік лізингових платежів.

Варіант5.

1. Визначити дохідність до погашення дисконтної облігації номінальною вартістю 2000 грн., терміном погашення через 2 роки, яка придбана за ціною 1800 грн.

2. Номінал безкупонної облігації, до погашення якої залишається _7_років, дорівнює 1100 грн. Визначити вартість облігації, що вона забезпечила покупцю дохідність до погашення у розмірі 33 % річних.

3. За якою ціною інвестор погодиться придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю 900 грн і строком обігу 4 роки, якщо прийнятна для нього ставка доходу складає 19 % річних?

4. Інвестиційний проект модернізації устаткування малого підприємства розрахований на 4 роки. Розмір інвестиційних вкладень у проект 1200 тис. гр. од. (у нульовий рік проекту). Виручка від реалізації продукції складає:

за 1-й рік – 5000 тис. гр. од.,

за 2-й рік – 6000 тис. гр. од.,

за 3-й рік – 7000 тис. гр. од.,

за 4-й рік – 8000 тис. гр. од.

Щорічна сума амортизаційних відрахувань складає 700 тис. гр. од. Поточні витрати починаючи з 1-го року проекту розподіляються в такий спосіб:

за 1-й рік – 1000 тис. гр. од.,

за 2-й рік – 1100 тис. гр. од.,

за 3-й рік – 1200 тис. гр. од.,

за 4-й рік – 2400 тис. гр. од.

Податок на прибуток 18%. Визначити термін окупності капітальних вкладень.

5.Банк надав кредит на суму 80 млн. грн. строком на 6 років під 10 % річних. Погашення боргу повинно проводитися рівними щорічними виплатами в кінці кожного року, включаючи погашення основної суми боргу та процентних платежів. Нарахування процентів проводиться раз в рік. Складіть план погашення боргу.

 

Варіант6.

1. Номінал відсоткового векселя 1000 грн, за векселем нараховується 8% річних, період з моменту початку нарахування відсотків до погашення паперу дорівнює 25 днів. Визначити, за якою ціною його повинен купити інвестор за 15 днів до погашення, щоб забезпечити дохідність за операцією на рівні 20% річних.

2.Номінал облігації, до погашення якої залишилося 5 років, дорівнює 1000 грн., купон 20% виплачується один раз на рік. Визначити ринкову вартість облігації, щоб вона забезпечила покупцю дохідність в розмірі 30% річних.

3. Номінал безкупонної облігації дорівнює 800 грн, вартість – 600 грн., до погашення залишається два роки. Визначити дохідність до погашення облігації.

4. Розглядається проект створення фармацевтичного підприємства для виробництва лікарських препаратів. Для цього треба придбати устаткування на суму 2200 тис. грн. (у 0 рік проекту). Термін його експлуатації 3 роки. Передбачається, що на 4-й рік устаткування можна буде продати за 200 тис. грн. Виробництво продукту буде проводитися в обсязі: у перший рік – 120 тис. шт., у другий рік – 220 тис. шт., у третій – 350 тис. шт. Реалізувати продукцію можна за ціною 17 грн., матеріальні витрати на одиницю товару плануються в сумі 10 грн. Ставка податку на прибуток 18%. Номінальна ставка дисконту – 14%.

Визначити чисту теперішню вартість проекту.

5. На продаж виставлено об’єкт нерухомості вартістю 70 тис. грн. Інвестор планує отримати доход на вкладений капітал в розмірі 5% річних, вважаючи, що щорічний грошовий потік становитиме приблизно 12 тис. грн. Одночасно інвестор планує відшкодувати свої інвестиції за 4 роки. Визначіть коефіцієнт капіталізації, а також можливість відшкодування інвестицій за вказаний строк.

Варіант7.

1.Інвестор хотів би отримати за дисконтним векселем дохідність 32 % річних. До погашення векселя 55 днів, номінал 900 грн. За якою ціною потрібно купувати вексель?

2. Номінал банківського сертифікату 5000 грн., купон –20 %, випущений на 80днів. За якою ціною інвестору потрібно купити сертифікат за 10 днів до погашення, що забезпечити дохідність за операцією на рівні 20 % річних?

4. Підприємство придбало нове обладнання на суму 400 тис. грн. Передбачається, що воно працюватиме до модернізації 2 роки. Показники роботи підприємства за кожний рік характеризуватимуться такими даними: виручка від реалізації – 1720 тис. грн., операційні витрати – 945 тис. грн., амортизація – 55 тис. грн., виплата відсотків – 92 тис. грн., ставка податку на прибуток – 18%, ставка відсотка на інвестиції – 11%.

Визначити показники ефективності даного проекту (NPV, PP, PI). Зробити висновки про доцільність його реалізації.

5.Інвестор планує придбати нерухомість вартістю в 500 тис. грн. За його розрахунками володіння об’єктом нерухомості має принести щорічний дохід у розмірі 24%. Для реалізації проекту інвестор під заставу майна одержав кредит в сумі 300 тис. грн. під 18% річних строком на 4 роки. За умовами кредитного контракту погашення суми основного боргу має проводитися рівними платежами, а нарахування відсотків - в кінці року. Складіть план відшкодування інвестицій, тобто погашення одержаного кредиту.

 

Варіант8.

1. За якою ціною інвестор погодиться придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю 1000 грн. і терміном обігу 3 роки, якщо прийнятна для нього ставка дохідності становить 18% річних?

2.На акцію був виплачений дивіденд у розмірі 150 грн. Темп приросту дивіденду дорівнює 5%. Дохідність, що відповідає ризику інвестування в дану акцію, дорівнює 35%. Визначити вартість акції.

3. Облігація придбана за курсовою ціною 1150 грн., гаситься через п’ять років за номіналом 1050 грн. Визначити річну ставку додаткового доходу.

4. Для реалізації інвестиційного проекту модернізації комп’ютерної системи необхідно 600 тис. гр. од. Термін реалізації інвестиційного проекту 5 років. Норма амортизації 60%. Очікується, що реалізація інвестиційного проекту принесе щорічний оподатковуваний прибуток у розмірі 80 тис. гр. од. Податок на прибуток – 18%. Прийнятний для підприємства рівень рентабельності – 15%. Економічно доцільний термін окупності інвестицій – 4 роки.

Розрахувати термін окупності інвестицій. Зробити висновок.

5. Банк надав кредит на суму 80 млн. грн. строком на 7 років під 9 % річних. Погашення боргу повинно проводитися рівними щорічними виплатами в кінці кожного року, включаючи погашення основної суми боргу та процентних платежів. Нарахування процентів проводиться раз в рік. Складіть план погашення боргу.

Варіант9.

1.Інвестор планує купити акції зростання. Він міркує, що переший дивіденд буде виплачений через __5_ років і складе _5000_ грн. Темп приросту прибутку компанії 5%. Дохідність, що відповідає ризику інвестування у дану акцію, дорівнює 15 %. Визначити вартість акції.

2. Визначити поточну дохідність облігації номіналом 2500 грн., купоном 15%., яка придбана за ціною 2700 грн.

3. Номінал сертифікату 1000 грн., випущений на 61 день, купон _15_%. Інвестор купує його за _5__днів до погашення за ціною _1100___грн. Визначити дохідність його операції, якщо він протримає сертифікат до погашення.

4.Підприємство придбало нову лінію вартістю 500 тис. грн. Передбачається, що вона працюватиме до модернізації 2 роки. Показники роботи підприємства за кожний рік характеризуватимуться такими даними: виторг від реалізації – 2000 тис. грн., операційні витрати – 1100 тис. грн., амортизація – 120 тис. грн., виплата відсотків – 95 тис. грн., ставка податку на прибуток – 18%, ставка відсотка на інвестиції – 13%.

Визначити показники ефективності даного проекту (NPV, PP, PI). Зробити висновки.

5. Визначити повний строк кредиту, якщо відомо, що він йде на фінансування інвестиційного проекту вартістю 16 млн. грн., термін будівництва за проектом складає 12 місяців, середньорічний чистий доход за проектом – 6 млн. грн. Сума кредиту складає 12 млн. грн. Річна сума амортизаційних відрахувань, яка буде направлятися на погашення кредиту становитиме 1,42 млн. грн., а річна сума чистого прибутку відповідно – 1,65 млн. грн. Плата за інвестиційний кредит становить 20%. Кредит буде погашатися щорічно рівними частками після введення об’єкту на проектну потужність.

Варіант10.

1. Інвестор придбав акцію номіналом 120 грн. за ціною 150 грн. і продав через 2 роки за ціною 160 грн. Дивіденди виплачуються за ставкою 20%. Визначити кінцеву дохідність акції.

2. Інвестор купує облігацію за 900 грн, її номінал дорівнює 1200 грн, купон – 15%, до погашення залишається три роки. Він вважає, що за цей період буде мати можливість інвестувати купони під _10___% річних. Визначити:

а) загальну суму коштів, яку вкладник отримає за облігацією, якщо протримає її до моменту погашення;

б) реалізований відсоток за вказаний період.

3.Визначити загальну суму, яку отримає власник відсоткового векселя номіналом 3000 грн. при його погашенні, якщо відсотки нараховуються за ставкою 18% річних, термін погашення векселя через 60 днів.

4. Інвестор може вкласти в проект модернізації механічного цеху не більше 40000 тис. гр. од. Інвестиційний проект триває 3 роки. Інвестиції надаються під 13% річних. Розглядаються 4 незалежних проекти, в яких грошові потоки розподіляються в такий спосіб:

 

Проект Грошовий потік за рік, тис. гр. од.
1-й 2-й 3-й

Порівняти проекти за показниками чистої теперішньої вартості, індексом прибутковості і періодом окупності. Зробити висновки.

5. До банку надійшла заявка на одержання інвестиційного кредиту на суму 1800 тис. доларів США, терміном на 3 роки. В якості застави підприємство пропонує такі матеріальні та фінансові активи:

· будівля енергоблоку, балансова вартість на дату звернення за кредитом 1820 тис. доларів США;

· обладнання технологічне нове – 2550 тис. доларів США

· пакет акцій АТ “Мікон” –150 тис. грн. ;

· ОВДП, 9 –ти місячні на суму 250 тис. грн.;

· Гарантія – доручення місцевої адміністрації – 40 тис. грн.;

· Гарантія – доручення комерційного банку – 100 тис. грн..

Визначити які форми застави прийме банк, і чи вистачить їх для одержання кредиту, якщо відомо, що відсоток за кредит складає 15%; норма амортизації на будівлю енергоблоку – 10% в рік; норма амортизації на обладнання 20% в рік; курс долара США до гривні становить 1 до 5.42; кредит видається однією сумою і погашається щоквартально рівними частками.

 

Варіант11.

1. Інвестор придбав облігацію номіналом 1000 грн., купоном 10% річних і терміном погашення через 2 роки. За цей період він реінвестує купони під 15% річних. Визначити суму прибутку від реінвестицій, яку отримає власник облігації.

2.На акцію виплачується дивіденд у розмірі 80 грн. Середньорічний приріст дивіденду дорівнює 4 %. Визначити розмір дивіденду, який можна очікувати через 4 роки.

3. За якою ціною інвестор погодиться придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю 1500 грн. і терміном обігу 2 роки, якщо прийнятна для нього ставка дохідності становить 15% річних?

4. Для реалізації інвестиційного проекту підприємство хоче придбати нову установку безперервного розливання чавуну вартістю 860 тис. у. о. Витрати на установку і налагодження машини складуть 96 тис. у. о. Доходи фірми розподіляються по роках:

1-й рік – 200 тис. у. о.,

2-й рік – 240 тис. у. о.,

3-й рік – 280 тис. у. о.,

4-й рік – 320 тис. у. о.,

5-й рік – 350 тис. у. о.

Сума щорічних амортизаційних відрахувань складає 90 тис. у. о. Податок на прибуток 18%. Рада директорів висунула певні вимоги до проекту. Необхідно, щоб термін окупності обмежувався 5-ма роками.

Зробити висновок про доцільність придбання нової лінії.

5. Визначити повний строк кредиту, якщо відомо, що він йде на фінансування інвестиційного проекту вартістю 18 млн. грн., термін будівництва за проектом складає 12 місяців, середньорічний чистий доход за проектом – 5 млн. грн. Сума кредиту складає 12 млн. грн. Річна сума амортизаційних відрахувань, яка буде направлятися на погашення кредиту становитиме 1,42 млн. грн., а річна сума чистого прибутку відповідно – 1,65 млн. грн. Плата за інвестиційний кредит становить 21%. Кредит буде погашатися щорічно рівними частками після введення об’єкту на проектну потужність.

 

Варіант12.

1. Інвестор хотів би отримати за дисконтним векселем дохідність 32 % річних. До погашення векселя 55 днів, номінал 900 грн. За якою ціною потрібно купувати вексель?

2.Облігація з нульовим купоном номіналом __140__грн. і строком погашення через 3 роки реалізується за ціною 90 грн. Проаналізувати доцільність придбання цієї облігації, якщо є можливість альтернативного інвестування з нормою дохідності 12 %.

3. Інвестор придбав акцію номіналом 150 грн., ставкою дивідендів 20% річних. Через 3 роки він планує продати акцію за ціною 250 грн. Визначити ринкову вартість акції, якщо необхідна норма дохідності складає 15%.

4. Підприємство придбало нове обладнання на суму 300 тис. грн. Передбачається, що воно працюватиме до модернізації 2 роки. Показники роботи підприємства за кожний рік характеризуватимуться такими даними: виручка від реалізації – 1560 тис. грн., операційні витрати – 750 тис. грн., амортизація – 65 тис. грн., виплата відсотків – 68 тис. грн., ставка податку на прибуток – 18%, ставка відсотка на інвестиції – 12%.

Визначити показники ефективності (NPV, PP, PI) даного проекту. Зробити висновки про доцільність його реалізації.

5. Банк надав кредит на суму 50 млн. грн. строком на 4 роки під 6 % річних. Погашення боргу повинно проводитися рівними щорічними виплатами в кінці кожного року, включаючи погашення основної суми боргу та процентних платежів. Нарахування процентів проводиться раз в рік. Складіть план погашення боргу.

Варіант13.

1. Інвестор планує купити акції зростання. Він міркує, що переший дивіденд буде виплачений через 5 років і складе 5000 грн. Темп приросту прибутку компанії 5 %. Дохідність, що відповідає ризику інвестування у дану акцію, дорівнює 15%. Визначити вартість акції.

2.Номінал відсоткового векселя 5000 тис. грн., за векселем нараховується 10% річних, період з моменту нарахування відсотків до погашення паперу – 30 днів. Визначити дохідність операції для інвестора, якщо він купить вексель за ціною 4800 грн.

3. Щорічні дивіденди, що виплачуються на акцію, становлять 150 грн., ринкова ставка дохідності оцінюється власником акцій у 25% річних. Поточна ринкова вартість акції становить 600 грн. Чи має сенс інвестору придбати додатково ці акції, або, навпаки, продати наявні?

4.За даними бізнес-плану визначити показники ефективності проекту. Сума інвестицій – 10000 грн., період експлуатації – 4 роки, ставка інвестування – 16%.

Грошовий потік, грн.  
1-й рік
2-й рік
3-й рік
4-й рік

Зробити висновки про можливості його реалізації.

5. Визначити повний строк кредиту, якщо відомо, що він йде на фінансування інвестиційного проекту вартістю 20 млн. грн., термін будівництва за проектом складає 12 місяців, середньорічний чистий доход за проектом – 8 млн. грн. Сума кредиту складає 12 млн. грн. Річна сума амортизаційних відрахувань, яка буде направлятися на погашення кредиту становитиме 1,48 млн. грн., а річна сума чистого прибутку відповідно – 1,62 млн. грн. Плата за інвестиційний кредит становить 23%. Кредит буде погашатися щорічно рівними частками після введення об’єкту на проектну потужність.

Варіант14.

1. Щорічні дивіденди, що виплачуються на акцію, складають 150_грн. Ринкова ставка дохідності оцінюється власником акцій у 27% річних. Поточна ринкова вартість кожної акції складає 550 грн. Чи має сенс інвестору придбати додатково ці акції або, навпаки, продати наявні.

2. Номінал безкупонної облігації, до погашення якої залишається 7 років, дорівнює 1100 грн. Визначити вартість облігації, що вона забезпечила покупцю дохідність до погашення у розмірі 33 % річних.

3. Номінал відсоткового векселя 5000 тис. грн., за векселем нараховується 10% річних, період з моменту нарахування відсотків до погашення паперу – 30 днів. Визначити дохідність операції для інвестора, якщо він купить вексель за ціною 4800 грн.

4. Інвестор може вкласти в проект модернізації верстатного парку не більше 75000 гр. од. Інвестиційний проект триває 3 роки. Інвестиції надаються під 16% річних. Розглядається 4 незалежних проекти, в яких грошові потоки розподіляються в такий спосіб:

Проект Грошовий потік за рік, тис. гр. од.
1-й 2-й 3-й

Порівняти проекти за показниками чистої теперішньої вартості, індексом прибутковості і періодом окупності. Зробити висновки.

5. Вартість орендного обладнання - 100 млн. грн., строк лізингової угоди – 5 років, лізинговий відсоток вноситься 2 рази у рік і становить 6% річних. Процент залишкової вартості – 8%. Визначити суму строкової виплати за лізинговим контрактом та скласти графік лізингових платежів.

 

Варіант15.

1. Номінал банківського сертифікату 5000 грн., купон – 20 %, випущений на 80 днів. За якою ціною інвестору потрібно купити сертифікат за 10 днів до погашення, що забезпечити дохідність за операцією на рівні 20 % річних?

2. Номінал відсоткового векселя 8000 грн, за векселем нараховується 12 % річних, період з моменту початку нарахування відсотків до погашення паперу дорівнює 36 дням. Визначити дохідність операції для інвестора, якщо він купить вексель за 10 днів до погашення за ціною 80300 грн.

3. За якою ціною інвестор погодиться придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю 900 грн і строком обігу 4 роки, якщо прийнятна для нього ставка доходу складає 19 % річних?

4. Розглядається проект створення нового підприємства для виробництва кисломолочних продуктів. Для цього треба придбати устаткування на суму 1800 тис. грн. (у нульовий рік проекту). Термін його експлуатації 3 роки. Передбачається, що на 4-й рік устаткування можна буде продати за 100 тис. грн. Виробництво продукту буде проводитися в обсязі: у перший рік – 190 тис. шт., у другий – 360 тис. шт., у третій – 500 тис. шт. Реалізувати продукцію можна за ціною 5 грн., матеріальні витрати на одиницю товару плануються в сумі 1,5 грн. Ставка податку на прибуток 25%. Номінальна ставка дисконту 15%.

Визначити величину чистої теперішньої вартості проекту.

5. Вартість орендного обладнання - 100 млн. грн., строк лізингової угоди – 5 років, лізинговий відсоток вноситься 2 рази у рік і становить 6% річних. Процент залишкової вартості – 8%. Визначити суму строкової виплати за лізинговим контрактом та скласти графік лізингових платежів.

Варіант16.

1.За якою ціною інвестор погодиться придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю 900 грн і строком обігу 4 роки, якщо прийнятна для нього ставка доходу складає 19 % річних?

2. Визначити дохід за 80- денним векселем номіналом 1100 грн. розміщеного під 25 % річних. Для розрахунку використовувати формулу простих відсотків.

3. Інвестор планує купити акції зростання. Він розраховує, що перший дивіденд буде виплачений через п’ять років і становитиме 100 грн. темп приросту прибутку компанії – 5%. Дохідність, що відповідає ризику інвестування у дану акцію, дорівнює 30%. Визначити ринкову вартість акції.

4.Фірма розглядає 4 варіанти інвестиційних проектів, на здійснення яких потрібні однакові капітальні вкладення в сумі 5300 тис. гр. од. Процентна ставка інвестування – 18%. Грошові потоки розподіляються в такий спосіб:

 

Проект Грошовий потік за рік, тис. гр. од.
1-й 2-й 3-й 4-й

Визначити найбільш ефективний проект за показниками чистої теперішньої вартості, індексом прибутковості і періодом окупності. Зробити висновки.

5. Банк надав кредит на суму 60 млн. грн. строком на 3 роки під 10 % річних. Погашення боргу повинно проводитися рівними щорічними виплатами в кінці кожного року, включаючи погашення основної суми боргу та процентних платежів. Нарахування процентів проводиться раз в рік. Складіть план погашення боргу.

Варіант17.

1. Визначити дохідність до погашення дисконтної облігації номінальною вартістю 2000 грн., терміном погашення через 2 роки, яка придбана за ціною 1800 грн.

2. Номінал безкупонної облігації, до погашення якої залишається 7 років, дорівнює 1100 грн. Визначити вартість облігації, що вона забезпечила покупцю дохідність до погашення у розмірі 33 % річних.

3. За якою ціною інвестор погодиться придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю 900 грн і строком обігу 4 роки, якщо прийнятна для нього ставка доходу складає 19 % річних?

4. Розглядається проект, вигоди і витрати по якому наведені в таблиці (тис. гр. од.):

Рік
Вигоди
Витрати

Визначити, при якій ставці інвестування проект стане нерентабельним.

5. Визначити повний строк кредиту, якщо відомо, що він йде на фінансування інвестиційного проекту вартістю 20 млн. грн., термін будівництва за проектом складає 12 місяців, середньорічний чистий доход за проектом – 8 млн. грн. Сума кредиту складає 12 млн. грн. Річна сума амортизаційних відрахувань, яка буде направлятися на погашення кредиту становитиме 1,48 млн. грн., а річна сума чистого прибутку відповідно – 1,62 млн. грн. Плата за інвестиційний кредит становить 23%. Кредит буде погашатися щорічно рівними частками після введення об’єкту на проектну потужність.

Варіант18.

1. Номінал відсоткового векселя 1000 грн, за векселем нараховується 8 % річних, період з моменту початку нарахування відсотків до погашення паперу дорівнює 25 днів. Визначити, за якою ціною його повинен купити інвестор за 15 днів до погашення, щоб забезпечити дохідність за операцією на рівні 20 % річних.

2.Номінал облігації, до погашення якої залишилося 5 років, дорівнює 1000 грн., купон 20% виплачується один раз на рік. Визначити ринкову вартість облігації, щоб вона забезпечила покупцю дохідність в розмірі 30% річних.

3. Номінал безкупонної облігації дорівнює 800 грн, вартість – 600 грн., до погашення залишається два роки. Визначити дохідність до погашення облігації.

4. Підприємство має два варіанти інвестування вільних грошових коштів в сумі 200000 грн.:

1.Придбання нового обладнання, яке через 6 років (період реалізації інвестиційного проекту) очікує продати за 10000 грн. чистий грошовий дохід від такої інвестиції оцінюється в сумі 5000 грн.

2. Придбання нового обладнання на суму 40000 грн., а решта суми спрямувати на збільшення товарно-матеріальних запасів. Це дасть змогу отримувати 3000 грн. чистого грошового доходу протягом 6 років. Після закінчення цього періоду товарно-матеріальні запаси продаються.

Якому варіанту необхідно віддати перевагу, якщо підприємство розраховує на 14% віддачі на інвестовані ним грошові кошти?

5. На продаж виставлено об’єкт нерухомості вартістю 70 тис. грн. Інвестор планує отримати доход на вкладений капітал в розмірі 5% річних, вважаючи, що щорічний грошовий потік становитиме приблизно 12 тис. грн. Одночасно інвестор планує відшкодувати свої інвестиції за 4 роки. Визначіть коефіцієнт капіталізації, а також можливість відшкодування інвестицій за вказаний строк.

Варіант19.

1.Інвестор хотів би отримати за дисконтним векселем дохідність 32 % річних. До погашення векселя 55 днів, номінал 900 грн. За якою ціною потрібно купувати вексель?

2. Номінал банківського сертифікату 5000 грн., купон – 20 %, випущений на 80 днів. За якою ціною інвестору потрібно купити сертифікат за 10 днів до погашення, що забезпечити дохідність за операцією на рівні 20 % річних?


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.