Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності

Тема 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

Основні теоретичні положення теми

Інвестиції – це усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

До майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються у підприємницьку діяльність, належать:

· кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;

· рухоме та нерухоме майно (будівлі, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);

· майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності;

· сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків і виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих (ноу-хау);

· права користування землею, водою ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;

· інші цінності.

Інвестиційна діяльність – сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Суб’єктами інвестиційної діяльності можуть бути:

· громадяни, недержавні підприємства, господарські товариства, громадські, релігійні організації, інші юридичні особи, засновані на колективній власності;

· органи влади і управління України, АР Крим, місцеві Ради народних депутатів, державні підприємства і установи;

· іноземні громадяни, юридичні особи і держави.

Суб’єктами інвестиційної діяльності є інвестори та учасники.

Інвестори – це суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладання власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування.Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора.

Валові інвестиції (ВІ) – це загальний обсяг інвестованих коштів у певний період, спрямований на відтворення. Джерелом чистих інвестицій (ЧІ) є фонд відновлення, за рахунок яких формуються нові виробничі фонди.

За формами власності інвестиції поділяють на: державні, колективні, приватні. У регіональному аспекті розрізняють інвестиції: внутрішні, іноземні, закордонні. Залежно від термінів освоєння інвестиції можуть бути короткостроковими, середньостроковими і довгостроковими. Ознакою розподілу інвестицій за формами вважається виділення фінансових і реальних інвестицій. Залежно від ролі фінансових посередників в інвестиційній діяльності розрізняють прямі і непрямі інвестиції. За ступенем ризику інвестицій класифікують на ризикові і без ризикові. За цілями інвестування інвестиції поділяють на стратегічні та портфельні.

Інвестиційний цикл – це комплекс заходів від моменту прийняття рішення про інвестування до завершальної стадії інвестиційного проекту. Інвестиційний цикл складається з трьох фаз: передінвестиційної, інвестиційної та експлуатаційної.

Різноманітність видів інвестиційних циклів та їх складний взаємозв’язок зумовили широке використання на практиці поняття інвестиційний процес.

Найбільш характерними стадіями інвестиційного процесу є наступні: мотивація інвестиційної діяльності, обґрунтування доцільності інвестицій, страхування інвестицій, фінансування інвестицій, освоєння інвестицій, введення об’єкта в дію, інвестування оновлення та розвитку виробництва.

Інвестиційний клімат держави – це сукупність політичних, правових економічних та соціальних умов, що забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та закордонних інвесторів.

До чинників, що забезпечують подолання або зниження ризиків для інвесторів в Україні, належать: рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку, правове поле держави та політична воля влади, стан фінансово-кредитної системи та діяльність фінансових посередників, статус іноземного інвестора, інвестиційна активність населення.

 

Ключові терміни і поняття: інвестиції, валові інвестиції, чисті інвестиції, фінансові інвестиції, реальні інвестиції, інвестиційний процес, інвестиційний цикл, інвестиційний ринок, інвестиційний клімат, державне регулювання інвестиційної діяльності.

Рекомендації щодо порядку опрацювання навчальних матеріалів та підготовки до семінарського заняття

1. Опрацюйте лекційний матеріал та рекомендовану літературу.

2. Підготуйте тези або опорний конспект по питаннях, які виносяться на семінарське заняття.

Мета заняття: ознайомитися із сутністю інвестування, його видами та етапами здійснення.

Методи оцінювання: оцінка усної та письмової відповіді.

Результати навчання: знання сутності інвестування, його видів, принципів, основних критеріїв ефективності, визначення сутності та етапів інвестиційного циклу, основних факторів що визначають інвестиційний клімат.

Питання до семінарського заняття:

1. Сутність інвестицій. Об’єкти та напрями інвестування в сучасних умовах.

2. Мета, завдання і функції інвестиційної діяльності

3. Інвестиційна діяльність та її суб’єкти.

4. Класифікація інвестицій.

5. Інвестиційний цикл. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою.

6. Інвестиційний клімат та чинники його формування.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

1.Обсяг інвестицій прямо залежить від:

а) прибутку підприємств;

б) доходів населення;

в) ставки кредитів;

г) всі відповіді вірні.

2. Згідно Закону «Про інвестиційну діяльність» дано таке визначення інвестицій:

а) інвестиціями є усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект;

б) інвестиція – це господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно;

в) під інвестиціями слід розуміти перетворення абстрактного(грошового, матеріального чи нематеріального) капіталу в майнову спроможну вартість.

г)інше.

3. У макроекономічному аспекті поняття «інвестиції» визначається як:

а)процес створення нового капіталу( у т.ч. засоби виробництва і людський капітал);

б)придбання реальних чи фінансових активів з метою отримання прибутку;

в) частина валового внутрішнього продукту, яка не спожита у поточному періоді;

г) інше.

4.Загальний обсяг інвестованих коштів, спрямований на розширене відтворення – це:

а) валові інвестиції;

б) чисті інвестиції;

в) амортизаційні відрахування;

г) вірної відповіді немає

5. Критерієм класифікації інвестицій на реальні, фінансові та інноваційні є:

а) напрям вкладання коштів;

б) кінцевий ефект, який досягається в результаті здійснення інвестицій;

в) час здійснення інвестицій;

г) вірної відповіді немає.

6. Цільові банківські вклади відносять до:

а) фінансових інвестицій;

б) реальних інвестицій;

в) інноваційних інвестицій;

г) не розглядаються як інвестиції.

7.Дж.Кейнс трактував інвестиції як:

а)поточний приріст цінностей капітального майна внаслідок виробничої діяльності певного періоду;

б)обмін задоволення сьогоднішньої потреби на очікуване задоволення їх у майбутньому за допомогою інвестиційних благ;

в)поточний приріст вартості капітального майна, тобто як реалізовані попит та пропозиція;

г) інше.

8. Суб’єкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення про вкладання коштів – це:

а) учасник інвестиційної діяльності;

б) інвестор;

в) фінансовий посередник;

г) реципієнт коштів.

9. Реципієнт коштів – це особа, що:

а) отримує кошти від інвестора;

б) інвестує кошти в певні проекти;

в) є посередником між постачальником і споживачем капіталу;

г) вірної відповіді немає.

10. Обсяг інвестицій прямо залежить від:

а) прибутку підприємств;

б) доходів населення;

в) ставки кредитів;

г) всі відповіді вірні.

Література: 3, 22, 23, 24, 28, 31, 35, 45, 46, 58, 62, 63, 69, 70, 74, 88, 89, 90, 98, 105.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.