Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Рекомендації щодо порядку опрацювання навчальних матеріалів та підготовки до семінарського заняття

1. Опрацюйте лекційний матеріал та рекомендовану літературу.

2. Підготуйте тези або опорний конспект по питаннях, які виносяться на семінарське заняття.

Мета заняття: ознайомитися із особливостями реалізації іноземних інвестицій, середовища їх реалізації та впливом іноземних фінансових інститутів на цей процес.

Методи оцінювання: оцінка усної та письмової відповіді.

Результати навчання: знання сутності і структури іноземних інвестицій, форм і видів прямих іноземних інвестицій, державно-правового регулювання іноземного інвестування в Україні, інститутів міжнародної інвестиційної діяльності.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Сутність і структура іноземних інвестицій. Необхідність їх залучення для країни-реципієнта.

2. Форми і види прямих іноземних інвестицій.

3. Критерії привабливості країни для іноземного інвестора.

4. Розвиток нормативної бази щодо прямого іноземного інвестування в Україні.

5. Сучасний стан та проблеми іноземних інвестицій в Україні.

6. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності та їх вплив на економіку України.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Під прямими іноземними інвестиціями розуміють:

а) інвестиції іноземних осіб у країну-реципієнт, що здійснюються без посередника;

б) вкладення не менше 25% акціонерного капіталу;

в) інвестиції, що здійснюються за межами території даної країни без посередника;

г) вірної відповіді немає.

2. Типами іноземних інвестицій є:

а) портфельні інвестиції;

б) прямі інвестиції;

в) кредити міжнародних фінансових організацій;

г) всі відповіді вірні.

3. Для іноземного інвестора ризик при прямій іноземній інвестиції максимальний, якщо він:а) створює спільне підприємство;

б) має контрольний пакет акцій підприємства країни-реципієнта;

в) продає ліцензію на виготовлення товару на умовах франчайзингу;

г) вірної відповіді немає.

4. До критеріїв інвестиційної привабливості країни-реципієнта відносять:

а) високий рейтинг цінних паперів країни-позичальника;

б) малий державний борг;

в) можливість репатріації капіталу;

г) всі відповіді вірні.

5. Можливість репатріації капіталу передбачає:

а) можливість швидкої конвертації гривні в іншу валюту;

б) зниження валютного ризику;

в) доступність місцевого ринку;

г) вірної відповіді немає.

6. Згідно чинного законодавства України встановлений:

а) національний режим інвестиційної діяльності;

б) режим сприяння іноземним інвестиціям;

в) режим надання пільг і державних гарантій;

г) вірної відповіді немає.

7. Державна реєстрація іноземної інвестиції здійснюється після:

а) створення підприємства з іноземною інвестицією;

б) після зарахування інвестиції на баланс підприємства;

в) після того, як вона стала кваліфікованою;

г) вірної відповіді немає.

8. Підприємство отримує статус підприємства з іноземною інвестицією, якщо іноземна інвестиція у статутному фонді становить:

а) 10%;

б) 25%;

в)50%;

г) вірної відповіді немає.

9. Група Світового банку включає:

а) Міжнародний валютний фонд;

б) Багатостороннє агентство гарантування інвестицій;

в) Європейський банк реконструкції і розвитку;

г) Організацію об’єднаних націй.

10. Проекти Світового банку поділяють на:

а) короткострокові та довгострокові;

б) фінансові та реальні;

в) системні та інвестиційні;

г) прямі та портфельні.

Література: 8, 24, 26, 28, 29, 35, 41, 53, 59, 67, 69, 70, 71, 86, 91, 99, 101, 105.

ЗМ 2. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

Тема 7. ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ

Основні теоретичні положення теми

Світовий досвід нагромадив значну кількість методів та прийомів інвестиційного аналізу. Найвідоміші методи можна розподілити на три групи: методи оцінювання ефективності інвестицій за допомогою співвідношення грошових надходжень з витратами; методи оцінювання ефективності інвестицій за допомогою фінансової звітності; методи оцінювання ефективності інвестицій, що ґрунтуються на теорії часової вартості грошей.

Найуживанішим показником ефективності проектів є чиста теперішня вартість (NPV). Чиста теперішня вартість- сумарна сьогоднішня вартість чистих грошових потоків. Або це різниця між сумарною вартістю дисконтованих (приведених) доходів та сумарною вартістю дисконтованих (приведених) витрат.

Ставка дисконту, при якій NPV=0 називається внутрішньою нормою дохідності (рентабельності) проекту (IRR). Економічний зміст IRR наступний: вона відображає максимальний процент за позиками, які можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні.

Під терміном окупності (РР) розуміється період часу від моменту початку реалізації проекту до того моменту експлуатації об’єкту, в який доходи від експлуатації стають рівними первинним інвестиціям (капітальні витрати і експлуатаційні витрати).

Інвестиційна діяльність, як і будь-яка інша діяльність, у всіх її формах пов’язана з ризиком. Інвестиційний ризик – вірогідність відхилення величини фактичного інвестиційного доходу від величини очікуваного.

Основними характеристиками ризику є те, що: ризик присутній завжди на всіх етапах діяльності суб’єктів господарювання незалежно від сфери їх діяльності, відмінності можуть полягати лише в ступені його дії; повне усунення ризику неможливе, оскільки існує ряд об’єктивних і суб’єктивних причин, які зумовлюють існування ризиків.

Однак ризик – це не тільки втрати, але й додатковий прибуток, тобто разом із ризиком понести втрати існує альтернатива одержання додаткових доходів. Отже, ризикованість будь-якого підприємства є альтернативою його дохідності.

Існує декілька методів вимірювання ризиків, які використовуються для вибору варіанта вкладення інвестицій: метод аналогій, метод моделювання, демонстраційний метод, методи математичної статистики.

Управління ризиками – це комплекс заходів для зниження відхилення фактичних показників реалізації проекту від їх запланованих значень.

Управління ризиками включає наступні заходи: ідентифікація ризиків; аналіз ризиків; заходи щодо зниження впливу ризиків; контроль за розвитком проекту; завершення проекту та аналіз результатів.

Проектний ризик поділяється на фінансовий, будівельний та експлуатаційний.

Будівельні ризики включають: ризик перевищення кошторису, ризик несвоєчасного завершення термінів освоєння інвестицій, ризик порушення умов договору, ризик падіння попиту. До експлуатаційних ризиків належать: ризик реалізації продукції, робіт, послуг, ризик зниження прибутковості, ризик невиконання поставок. На стадії будівельного виробництва і на стадії експлуатації існують ризик менеджменту та форс-мажорний ризики. Фінансовий ризик включає: кредитний ризик, валютний ризик, ризик країни, портфельний ризик.

Ризики інвестування коштів у цінні папери поділяють на систематичні і несистематичні. До систематичних ризиків належать: процентний ризик, ризик падіння загально ринкових цін, ризик інфляції. До групи несистематичних ризиків відносять: ризик ліквідності, галузевий ризик, фінансовий ризик.

Залежно від виду проекту застосовуються різні системи заходів протидії ризикам, а саме: диверсифікація, заставні операції та гарантування, страхування (хеджування), лімітування, розподілення, еккаутинг та ін.

 

Ключові терміни і поняття: прогнозування грошових потоків, часова теорія грошей, чиста приведена вартість, індекс дохідності, дисконтований період окупності проекту, внутрішня норма дохідності, інвестиційний ризику.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.