Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Перелік питань, які виносяться на індивідуальну роботу

1. Інвестиційний клімат в Україні.

2. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

3. Напрями створення сприятливих умов інвестування в Україні.

4. Форми прямого та опосередкованого впливу держави на інвестиційний

процес.

5. Фінансово-кредитна система України в інвестиційній діяльності.

6. Сучасний ринок цінних паперів в Україні.

7. Особливості функціонування фондових бірж в Україні.

8. Біржові індекси. Індекси, що розраховуються на фондовому ринку України.

9. Джерела фінансування капітальних вкладень в Україні та їх стан.

10. Методи оцінки об’єктів реальних інвестицій.

11. Державна підтримка та регулювання інноваційної діяльності в Україні.

12. Оподаткування інноваційної діяльності.

13.Інтелектуальні інвестиції. Особливості оцінки ефективності інтелектуальних інвестицій.

14. Державно-правове регулювання іноземного інвестування в Україні,

його становлення і розвиток.

15. Системні та інвестиційні проекти Міжнародного банку реконструкції та

розвитку в Україні.

16. Вплив Міжнародного валютного фонду на вітчизняну економіку.

17. Сутність інвестиційного аналізу як складової процесу управління інвестиціями.

18. Концепція вартості грошей у часі.

19. Проблеми оцінювання інвестиційного ризику .

20. Доходи та витрати інвестиційних проектів.

21. Методика визначення основних техніко-економічних показників проекту.

22. Бюджетування як складова методології інвестиційного аналізу.

23. Комплекс методів оцінки ефективності інвестиційних проектів.

24.Позитивні та негативні сторони використання різних джерел інвестиційних ресурсів.

25. Фінансовий, операційний та загальний леверидж і структуризація капіталу. 

26. Оцінка інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання .

27. Система методів врахування ризиків та невизначеності в інвестиційному аналізі.

28. Укрупнена оцінка стійкості проекту в умовах ризику.

29. Моделі портфеля фінансових інвестицій.

30. Міжнародні угоди, щодо інвестування та захисту інвестицій.

 


Методи оцінювання та розподіл балів

З метою досягнення ефективності вивчення матеріалу курсу даної дисципліни у навчальному процесі повинна діяти система контролю знань , яка активізує та стимулює навчально-пізнавальну, науково-дослідну роботу студентів. Оцінка знань студентів здійснюється за допомогою форм поточного і підсумкового контролю, визначених навчальною програмою.

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання. Методами оцінювання є проведення поточного модульного контролю та підсумкового модульного контролю знань студентів.

Проведення поточного контролю знань студентів є складовою навчального процесу, активною формою закріплення та систематизації знань, отриманих під час лекційних , практичних занять та самостійної підготовки студентів, метою якого є закріплення та поглиблення студентами теоретичних та практичних знань, у поступовій підготовці до екзаменаційної сесії, стимулюванні студентів активно працювати протягом усього навчального семестру.

Поточний контроль здійснюється викладачем під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті оцінку роботи студентів та перевірку рівня їх знань за змістовними модулями. Контроль за виконанням індивідуальної роботи відбувається на індивідуально-консультаційних заняттях, які проводяться за окремим графіком. Оцінювання самостйної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи. Модульний контроль проводиться у формі написання студентами аудиторної модульної контрольної роботи.

Така система поточного контролю спонукає студентів до постійної самостійної роботи, вчасного виконання практичних завдань, поглиблює їх знання з навчальної дисципліни та формує почуття відповідальності за результати навчання.

Поточний контроль проводиться, зокрема, у таких формах:

– усне опитування, письмовий або тестовий експрес-контроль на практичних (семінарських) заняттях;

– виконання контрольних робіт;

– перевірка виконання самостійної роботи;

– перевірка виконання індивідуальної роботи.

У процесі поточного контролю до системи оцінювання можуть включатися також заохочувальні бали за виконання науково-дослідної роботи студентів (написання наукового реферату, участь у наукових конференціях та олімпіадах, публікація тез доповіді чи наукової статті тощо).

Поточно-модульний контроль (ПМК) здійснюється на підставі відповідей на семінарських заняттях, розрахункової роботи (якщо такий вид роботи передбачений навчальним планом), індивідуальної та самостійної роботи студентів і оцінюється в 50 балів.

Формою підсумкового контролю з курсу є екзамен, який оцінюється в 50 балів. Підсумкова оцінка з курсу формується в результаті поточно-модульного контролю та складання екзамену в межах 100 бальної шкали.

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю знань за 100 бальною шкалою.

Програма навчальної дисципліни «Інвестування» передбачає контроль знань студентів, а саме оцінювання всіх видів поточної роботи студентів на протязі семестру у дистанційній навчальній програмі «Moodle».

Шкала оцінювання на семінарських

Заняттях при тестуванні

Тестування Відсоток правильних відповідей Кількість балів
Дана повна та правильна відповідь. 95-100% від 0,3 до 0,5
Дана не зовсім правильна відповідь. Не менше 50 0,1-0,2
Немає правильної відповіді. Менше 50

Шкала оцінювання знань студентів на

Семінарських заняттях при усних відповідях

Відповіді на теоретичні запитання , виконання вправ, розв’язок практичних завдань Відсоток правильного виконання знань Кількість балів
Дана повна та правильна відповідь на поставленні запитання, студент дає логічні пояснення і підводить підсумки. Не менше 85 від 0,3 до 0,5
Відповідь містить помилки (більше 3) або є поверхневою. Не менше 50 0,1 - 0,2
Немає правильної відповіді. Менше 50

Самостійна робота

Самостійна робота студентів полягає в:

- опрацюванні проблемних теоретичних питань;

- поглибленні та закріпленні знань, набутих під час лекційних і практичних занять;

- підготовці до виступів на семінарських заняттях;

Шкала оцінювання знань студентів при

виконанні індивідуального завдання:

Виконання розрахункових завдань

Розв’язання задач Кількість балів
Задачі розв’язані вірно і містить пояснення та логічні висновки.
Задачі розв’язані, але при розв’язанні допущені незначні помилки, які на загальний підсумок не вплинули.
Задачі розв’язані, але містять грубі помилки, які призводять до зміни кінцевого результату, відсутні висновки. 1-1,5
Задачі не розв’язана, або розв’язані на 30%-50% 1-0

Підготовка презентацій


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.