Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Порядок виплати страхового відшкодування

3.1. Для отримання страхового відшкодування страхувальник подає страховику документи:

– заяву про виплату страхового відшкодування у зв’язку з настанням страхового випадку;

– договір обов’язкового страхування;

– акт про розслідування страхового випадку (в разі проведення розслідування);

– витяг з рішення суду про стягнення із страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди (у разі розгляду матеріалів у суді);

– документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;

– копію листка непрацездатності потерпілої фізичної особи чи довідки медичного закладу про тимчасовий розлад здоров’я у дитини, засвідчену в установленому порядку;

– копію рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності потерпілій фізичній особі, засвідчену в установленому порядку;

– копію свідоцтва про смерть потерпілої фізичної особи, засвідчену в установленому порядку.

3.2. На підставі отриманих документів страховик або уповноважена ним особа у триденний термін складає страховий акт у формі, що визначається страховиком, який є підставою для виплати страхового відшкодування.

3.3. Прямий збиток, що відшкодовується страховиком, визначається у розмірі загального збитку, який зафіксований у страховому акті, що складається страховиком або уповноваженою ним особою.

3.4. Розмір страхового відшкодування обчислюється шляхом множення прямого збитку на відсоток страхового покриття і віднімання від цього добутку франшизи.

 

Продовження додатка 18

3.5. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 10 днів з дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови.3.6. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 15 робочих днів з моменту прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

3.7. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування страховик сплачує страхувальнику пеню в розмірі 0,1 відсотка суми страхового відшкодування за кожний день прострочення.

3.8. Страхове відшкодування не виплачується у разі:

– навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в с тані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до законодавства;

– вчинення страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

– подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

– несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

 

Продовження додатка 18

– коли страховий випадок настав через невідповідність засобів захисту собаки чи недотримання правил його безпеки;

– коли страховий випадок був спровокований протиправними діями третьої особи, визнаними такими в установленому порядку;

– пошкодження або знищення антикварних речей, виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, предметів релігійного культу, колекцій картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, документів, що підтверджують право на інтелектуальну власність, внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки;

– заподіяння моральної шкоди внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки;

– коли агресивна та/або непередбачувана дія собаки була пов’язана з ліквідацією масових безпорядків і порушень громадського порядку, військовими конфліктами, стихійним лихом, вибухом боєприпасів;

– коли собаці заподіяна шкода іншим собакою під час участі у собачих боях.

3.9. Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.

Термін дії Договору

4.1. Договір страхування набирає чинності з дня надходження страхового платежу на рахунок страховика відповідно до пункту 1.6 цього договору.

4.2. Договір страхування втрачає чинність у разі:

– закінчення терміну його дії;

– виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі;

– загибелі (або примусового вилучення) собаки внаслідок подій, не передбачених умовами страхування;

– ліквідації страхувальника за винятком випадків, передбачених законодавством;

Закінчення додатка 18

– ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

– прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним.

4.3. Спори, що виникають між сторонами, вирішуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в порядку, передбаченому законодавством.

4.4. Договір складається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу і зберігається в обох сторін.

4.5. Інші правовідносини сторін за договором страхування регламентуються законодавством.

 

 

Адреси Сторін

Страховик ________________________ ________________________ Підписи За Страховика Керівник __________/__________/ М.П. Страхувальник _________________________ _________________________ сторін За Страхувальника Керівник __________/__________/ М.П.

Додаток 19

Договір факторингу № _____

м.___________ «___» ___________ 20__ р.

 

_________________________ (назва підприємства, організації, установи), (надалі іменується «Фактор») в особі ______________________, (посада, прізвище, ім’я, по батькові), що діє на підставі ________________, з одного боку, та____________________ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується «Клієнт») в особі ___________________, (посада, прізвище, ім’я, по батькові), що діє на підставі ____________, з другого боку, уклали цей Договір факторингу № _____ (надалі іменується «Договір») про таке:

Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Клієнт передає Фактору, а Фактор приймає і зобов’язується оплатити Клієнтові усі права вимоги за грошовими зобов’язаннями, що виникли у Клієнта з Договору ____________ № ____від «___» _____________ 20___ р., укладеного між Клієнтом та ___ _________________ (найменування боржника) (надалі іменується «Основний договір»).

1.2. В силу цього Договору Фактор займає місце Клієнта (як Кредитора) в зобов’язаннях, що виникли із вищезазначеного Договору відносно усіх прав Клієнта, у тому числі права одержання від Боржника сум основного боргу, відсотків, неустойок (штрафи, пені) у повному обсязі.

1.3. Характеристика прав, переданих Фактору Клієнтом за цим Договором:

Загальна сума боргу _________, у тому числі:

а) сума основного боргу ____________________________;

б) сума відсотків (за комерційний кредит) _____________;

в) сума неустойки _________________________________.

1.4. Зобов’язана особа (боржник):

Найменування: ____________________________________;

Продовження додатка 19

Місцезнаходження:_________________________________;

п/р: ________ у ____________________________________;

МФО ______ Код ЄДРПОУ __________________________;

Термін платежу: ____________________________________.

1.5. Зобов’язання Клієнта перед Боржником за Основним договором, які полягають у _________, на момент укладання цього Договору Клієнтом виконані повністю.

Порядок виконання Договору

2.1. Для реалізації Фактором придбаних ним прав Клієнт передає під час підписання цього Договору наступні документи:

а) засвідчену копію Основного договору;

б) завірений акт про приймання/накладну № ___ від «___»________ 20___ р.;

в) _______________________________________________________________.

2.2. Не пізніше п’яти робочих днів після набуття чинності цим Договором Клієнт зобов’язаний сповістити Боржника про укладення цього Договору і повідомити, що платіж на користь Фактора є належним.

2.3. Розрахунки Боржника з Фактором у відношенні переданих прав вимоги здійснюються в порядку і формах, установлених Основним договором.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.