Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Ціна Договору і порядок розрахунків

3.1. За передані права вимоги до Боржника за Основним договором Фактор сплачує Клієнтові ____ грн.

3.2. Фактор зобов’язується протягом ___ банківських днів після набуття чинності цим Договором перерахувати платіжним дорученням на поточний рахунок Клієнта грошову суму, визначену у п. 3.1 цього Договору.

Відповідальність Сторін і вирішення спорів

 

Продовження додатка 19

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність переданих прав вимоги, але не несе відповідальності за задоволення Боржником вимог Фактора.

4.4. За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань винна Сторона несе відповідальність у вигляді пені в розмірі ____ % від суми несплаченого платежу за кожний день прострочення.

4.5. За затримку в передачі документів, визначених у п. 2.1 цього Договору Клієнт сплачує штраф у розмірі _____ грн.

4.6. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.Строк дії Договору та інші умови

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

5.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

Закінчення додатка 19

5.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

5.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

5.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

5.6. Цей Договір складений українською мовою, на _______ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Фактор ________________________ ________________________ Підписи За Фактора Керівник __________/__________/ М.П. Клієнт _________________________ _________________________ сторін За Клієнта Керівник __________/__________/ М.П.

Додаток 20

Договір франчайзингу

м.___________ «___» ___________ 20__ р.

 

____________ (назва підприємства, організації, установи), (надалі іменується «Правоволоділець») в особі ________, що діє на підставі _______, з одного боку, ___________, (посада, прізвище, ім’я, по батькові) та ____________ (назва підприємства, організації, установи), (надалі іменується «Користувач») в особі ________, (посада, прізвище, ім’я, по батькові), що діє на підставі _________, з другого боку, уклали цей Договір франчайзингу (надалі іменується «Договір») про таке:

Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Правоволоділець зобов’язується надати Користувачеві за плату на строк ______ право використання у підприємницькій діяльності Користувача на території ______________ комплекс виключних прав, належних Правоволодільцеві, а саме:

– право на фірмове найменування;

– комерційне позначення;

– комерційну інформацію, що охороняється;

– знак для товарів і послуг;

– _______ (інші виключні права).

1.2. Якщо чинне в Україні законодавство вимагає оформлення передачі якогось із визначених вище виключних прав окремою договірною формою або вимагає вчинення будь-яких спеціальних юридичних дій, то передача такого виключного права від Правоволодільця до Користувача здійснюється із дотриманням встановлених вимог, при чому відповідні договори підписуються Сторонами разом із цим Договором і мають містити у своєму тексті відсилку до цього Договору.

Умови Договору

Продовження додатка 20

2.1. Користувач використовує надаваний за цим Договором комплекс виключних прав у такій сфері підприємницької діяльності: __________. Метою франчайзингу є ____________________________.

2.2. Кожна із Сторін Договору має право у будь-який час відмовитись від подальшої дії цього Договору за умови попереднього одержання письмової згоди на це іншої Сторони.

2.3. У разі припинення належних Правоволодільцеві прав на фірмове найменування і комерційне позначення без заміни їх новими аналогічними правами цей Договір припиняється.

2.4. Перехід до іншої особи будь-якого виключного права, що входить до комплексу наданих Користувачеві прав, не тягне за собою зміни умов або розірвання Договору. Новий правоволоділець стає Стороною цього Договору в частині прав і обов’язків, що стосуються відчуженого виключного права.

2.5. У разі зміни Правоволодільцем свого фірмового найменування або комерційного позначення, права на використання яких входять у комплекс виключних прав, цей Договір зберігає чинність стосовно нового фірмового найменування (або комерційного позначення) Правоволодільця, якщо Користувач не вимагатиме розірвання цього Договору. У разі продовження чинності цього Договору за вищеназваних умов Користувач має право вимагати відповідного зменшення належної Правоволодільцеві винагороди.

2.6. Якщо у період дії цього Договору закінчився строк дії виключного права, яке надається Користувачеві за цим Договором, або таке право припинилося за іншою підставою, цей Договір продовжує свою чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилося, а Користувач має право вимагати відповідного зменшення належної Правоволодільцеві винагороди. Проте цей Договір припиняється, якщо

Продовження додатка 20

припинення відповідного виключного права тягне за собою неможливість або недоцільність для Користувача користуватися комплексом переданих прав у відповідності до мети франчайзингу, визначеної у п. 2.1 цього Договору.

2.7. За умови належного виконання своїх обов’язків Користувачем після закінчення строку дії цього Договору Користувач має право на укладення Договору на новий строк і на тих же умовах.

2.8. Правоволоділець має право відмовитись від укладення Договору на новий строк за умови, що протягом _______ років від дня закінчення строку цього Договору він не буде укладати з іншими особами

аналогічні договори і погоджуватись на укладення аналогічних договорів, дія яких поширюватиметься на ту саму територію, на якій мав чинність цей Договір. У разі, якщо до закінчення _____ річного строку Правоволоділець виявить бажання надати кому-небудь ті самі права, які були надані Користувачеві за цим Договором, Правоволоділець зобов’язаний запропонувати Користувачеві укласти новий договір або відшкодувати понесені Користувачем збитки. При укладенні нового договору його умови мають бути не менш сприятливими для Користувача, ніж умови цього Договору.

2.9. Правоволоділець має право визначати ціну продажу товару Користувачем або ціну робіт (послуг), виконуваних (тих, що надаються) Користувачем, або встановлювати верхню чи нижню межу цих цін.

2.10. За згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору, Сторони вправі встановити правило, за яким Користувач має право продавати товари (виконувати роботи або надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), що мають місцезнаходження (проживання) на визначеній у Договорі території.

Продовження додатка 20


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.