Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Шляхи формування компетентностей учнів

Модель психолого-педагогічного супроводу учнів в системі компетентнісно орієнтованого підходу до навчання ґрунтується на уявленнях про компетентність, як загальну здатність особистості, над предметне утворення, як інтегрований результат навчання, пов'язаний з уміннями використовувати знання та власний досвід у конкретних життєвих ситуаціях.

Формування компетентностей учнів зумовлене реалізацією не тільки відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів та технологій навчання. Продуктивне навчання забезпечує засвоєння знань та умінь, володіючи якими випускник знаходить підґрунтя для свого подальшого життя. Продуктивні – означає необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні, сформовані на належному рівні знання та уміння.

Великою заслугою Антона Макаренка е те, що він розглядав працю не лише з точки зору продукування матеріальних цінностей, а й з точки зору його психолого-педагогічного значення. Визначний педагог довів це на практиці можливість поєднання навчання з продуктивною працею, що під час виконання практичних завдань у учнів формуються професійні уміння та навички. Ще є один із основних напрямів в педагогічної теорії А.Макаренка, це виховання свідомості, почуття обов’язку і відповідальності. Почуття обов’язку перед Батьківщиною, уміння враховувати кожен крок своєї діяльності і поведінки з точки зору інтересів суспільства він ставив вище за все.

Формування професійних компетентностей на кожному з етапів здійснюється різноманітними формами та методами. Проте практичний досвід показує, що ці форми і методи повинні відповідати певному процесу, структура якого б не відрізнялась від структури самого уміння. У психолого-педагогічній науці прийнято в структури умінь вбачати образ дії, її мислену модель і метод здійснення цієї моделі.Шляхи формування компетентностей, як загальної здатності учнів, як інтегрованого результату навчання мають бути відповідними. Абсолютно очевидно, що застосування окремого методу навчання чи навіть реалізацією певної технології з відомих та наявних нині певною мірою охопити формування всіх груп компетентностей навряд лі чи можливо.

Головним є не предмет, якому ми навчаємо, а особистість, яку ми формуємо. Не предмет формує особистість, а педагог своєю діяльністю, пов’язаною з вивченням предмета

 

Що має зробити викладач і який результат з позицій діяльнісного підходу може свідчити про формування компетентності учнів.

 

Діяльність викладача Діяльність учнів
Соціальна компетентність
Пропонує завдання різного рівня, варіантні домашні завдання, перелік тем творчих робіт та доповідей, список додаткової літератури, варіанти завдань для релейної контрольної роботи, різні форми проходження тематичного оцінювання. Організує групову роботу, передбачає створення груп змінного складу за принципом: · обери тему; · обери команду, яка оптимально здатна розв’язувати завдання. Створення проблемної ситуації. Рекомендує самооцінку та взаємооцінку, забезпечує вільний вибір рецензента. Робить вибір рівня на тематичному оцінюванні, рівня домашньої роботи, теми для доповіді з загального переліку. Приймає рішення, наприклад, виконувати повторне оцінювання чи ні. Працює в групі. Дає самооцінку своєї відповіді, обирає рецензента на свою відповідь. Визначає мету своєї діяльності, мету уроку. Оцінює соціальні звички, пов’язані зі здоров’ям, оточуючим середовищем. Бере участь у самоврядуванні. Ставить особистісно значущі цілі.
Комунікативна компетенція
Використовує діалогічні методи. Організує дискусії. Розробляє правила ведення дискусії (краще спільно з учнями). Спонукає висловлювати власну думку. Стимулює надання аргументованих відповідей. Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них. Слідкує за культурою мовлення учнів. Пропонує письмові роботи у формі твору, есе, листа до товариша, звіту про екскурсію, віршів з певної теми навчальної дисципліни. Створює проблемні ситуації. Проводить нестандартні уроки, що розвивають комунікативні вміння –подорож, прес-конференція тощо. Практикує захист учнями творчих робіт та проектів. Використовує інтерактивні методи навчання та прийоми педагогічної техніки комунікативної спрямованості – мозковий штурм, ділові ігри тощо.   Висловлює свою думку. Вміє аргументовано її довести. Робить доповіді. Вміє написати тези, план, реферат. Проводить захист рефератів, проектів. Ставить запитання до учнів чи викладача. Здатний до толерантності у спілкуванні: визначає свої помилки, уникає категоричності, додержується культури дискусії. Використовує адекватну лексику.
Інформаційна компетентність
Пропонує завдання, для виконання яких необхідне звертання до альтернативних джерел інформації –додаткової літератури, комп’ютерних баз даних, Інтернету тощо. Заохочує учнів до використання додаткової інформації. Консультує з питань тематики робіт та пошуку інформації. Навчає учнів усвідомлено згортати інформацію, складаючи план, тези, конспект тощо. Стимулює критичне оцінювання інформації, що означає ефективне використання інформації та знань. Дає можливість учневі їх сприймати і застосовувати , використовувати їх як базис для формування власних можливих варіантів дії, позицій, прийняття рішень та активних дій. Добуває інформаціє з різних джерел – навчальної довідкової, енциклопедичної, науково-популярної, художньої літератури, періодичної преси, недрукованих засобів масової інформації, комп’ютерних баз даних, Інтернету. Виділяє потрібне із масиву інформації. Поєднує різні джерела інформації. Впорядковує свої знання. Опитує оточуючих. Обробляє документи та класифікує їх. Уміє використовувати нові інформаційні технології та швидко адаптуватися до їх змін. Критично оцінює інформацію.
Компетентність продуктивної творчої діяльності
Стимулює творчість учнів, готовність та потребу у творчості, знаходити нові рішення. Використовує інтерактивні методи. Проводить нестандартні уроки. Організує дослідницьку роботу учнів Уміє бачити проблеми, шукати шляхи їх подолання, генерувати ідеї, спланувати, організувати та реалізувати творчий потенціал, свою творчу діяльність.
  Професійні компетенції /загально-професійні/
Пропонує обґрунтовувати практичні рішення щодо ефективної організації навчально-виробничої діяльності учнів. Стимулює забезпечувати нормальний морально-психологічний клімат в колективі учнівської групі. Забезпечте безпечні умови праці на навчально-виробничих ділянках. Здійснює контроль умов праці згідно з діючим законодавством. Формує в учнів мотиваційно-ціннісну сферу праці (мотиви, інтереси, потреби, здібності, обдарування). Застосовує комп’ютерну техніку та інформаційні технології у професійному навчанні   Уміє бачити та сформулювати проблему; знаходити нові рішення; організовувати свою роботу; Здатність проектувати свій подальший професійний розвиток; Уміє працювати з документами та класифікувати їх; працювати з різними базами даних. Критично мислити. Уміє використовувати власний досвід;
   
   

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.