Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема уроку№9: Основні методи виробничого навчання.

1. Загальні положення про методи навчання.

2. Класифікація методів

3. Словесні методи виробничого навчання.

В умовах реформування системи освіти в Україні пошук відповіді на питання «Як навчати?», стає для майстрів виробничого навчання традиційним, постійно виводить на таку дидактичну категорію, як методи навчання. Успіх виробничого навчання значною мірою залежить не тільки від правильного визначення його мети і змісту, а й від засобів досягнення цієї мети, тобто від методів навчання, які застосовуються майстром виробничого навчання у різних навчально-виробничих умовах. Тому завдання підвищення ефективності підготовку спеціалістів вимагає удосконалення змісту навчально-виробничого процесу, застосування різноманітних форм та методів проведення занять. Майстер виробничого навчання успішно та ефективно проводить заняття, формує у учнів необхідну професійну та особистісну компетентність при умові, якщо він сам володіє системо сучасних методів і прийомів навчання. Слово «метод» у перекладі з грецької означає - спосіб дії для досягнення певної мети. З іншого боку - (шлях до чогось; засіб пізнання або спосіб відтворення у мисленні практичної діяльності - практичним умінням та навичкам).

Методи виробничого навчання класифікують в залежності від джерел інформації, на основі якої відображаються знання, вміння та навички, а також на характери та відношенні діяльності майстра виробничого навчання і учнів. Основним джерелом інформації у навчально-виробничому процесі є - слово,чуттєвий образ та практична діяльність. І дійсно, слово, наочний посібник та практична діяльність широко використовуються у навально-виробничому процесі. Відповідно цьому методи виробничого навчання поділяються на групи:словесні;наочні;практичні.Крім цього є методи контролю успішності – перевірка й оцінка професійних досягнень учнів.

 

Розглянемо кожний метод окрем

 

Методами виробничого навчання називаютьсяосновні способи спільної діяльності майстра з учнями, завдяки яким учні оволодівають знаннями, вміннями та навичками, професійною майстерністю розвивають творчі здібності, розумові і фізичні сили.

Методи виробничого навчання повинні відповідати наступним вимогам:

1. Підвищення ефективності навчально-виробничого процесу.

2. Проведення навчання на основі виробничої праці.

3. Доступність та посильність навчання, врахування вікових та індивідуальних особливостей слухачів.

4. Міцність засвоєння професійних умінь та навичок.

5. Виховний характер виробничого навчання.

6. Взаємозв’язок наочності з пізнавально-творчим та розвиваючим характером навчання.

7. Мотивація навчально-виробничої діяльності – це те, що спонукає людину до дії.

8. Стимулювання інтересу і потреби навчатися, спонукання до учіння.

 

 

Методи виробничого навчання класифікують в залежності від джерел інформації, на основі якої відображаються знання, вміння та навички, а також на характери та відношенні діяльності майстра виробничого навчання і учнів. Основним джерелом інформації у навчально-виробничому процесі є - слово,чуттєвий образ та практична діяльність. І дійсно, слово, наочний посібник та практична діяльність широко використовуються у навально-виробничому процесі. Відповідно цьому методи виробничого навчання поділяються на групи:словесні;наочні;практичні.

Крім цього є методи контролю успішності – перевірка й оцінка професійних досягнень учнів.

 

Словесні методи навчання

Найменування методу Сутність Вимоги
Розповідь Це метод має оповідальне - повідомляючи характер і активізує пізнавальну діяльність учнів. 1. Достовірність змісту 2. Вмілий підбір фактичного матеріалу 3. Логічна послідовність та систематичність викладання. 4. Чіткість та переконливість викладання. 5. Мотивація учнів. 6. Використання аналогій, порівнянь.  
Пояснення Викладання, яке має характер міркування та доказів.
Бесіда Метод навчання, що передбачає запитання - відповіді для: - вивчення нового; - повторення; - перевірки знань. За формою: Колективна; Індивідуальна. За характером діяльності учнів у процесі проведення бесіди: - репродуктивну; - евристичну - це бесіда яка має пошуковий характер на основі попередньо набутих знань; - катехізисну - це бесіда яка спрямована на відтворення відповідей, які потребують тренування пам’яті. До питань До відповідей До організації
1. Конкретність, чіткість, простота формулювання. 2.Ціленаправленість. 3. Логічна, чітка послідовність. 4. Стимулювання та активність. 5. Запитання, які потребують доведень.   1. Доведена, обґрунтована. 2. Свідомість та аргументованість. 3. Точність та ясність 4. Технічна та літературна грамотність. 5. Звертати увагу на якість відповідей учнів і за змістом, і за стилем. 1. Ставити запитання до всієї групи. 2. Суворо дотримувати логічний план. 3. Фіксувати головне. 4. 3міст бесіди тримати в своїх руках. 5. Здійснювати диференційований підхід до учнів. 6. Опиту вати не тільки тих, хто бажає.
           

Тема уроку №10: Наочні методи виробничого навчання

Показ трудових прийомів.

Демонстрація наочних посібників.

 

 

Показ трудових прийомів –метод виробничого навчання, за допомогою якого у учнів формулюється точний і конкретний обрах трудових дій, якому вони наслідують і з яким зрівнюють свої вчинки.

Схема показу прийомів

 
 
Розчленування прийомів на елементи. Показ окремих трудових рухів. Показ прийомів в повільному темпі, з зупинками в характерних місцях, обов'язково з поясненням


Показ прийомів злитно в нормальному робочому темпі.
Пробне виконання учнями показаних прийомів  
Показ прийомів злитно в нормальному робочому темпі.

 

УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОКАЗУ:

1. Усвідомлення учнів практичної важливості прийомів що вивчаються, необхідність правильного їх використання на практиці.

2. Забезпечення хорошої видимості показуємих прийомів для всіх учнів.

/правильний вибір місця показу, нормальне освітлення, правильне розміщення учнів і т.п./

3. Використання наочних посібників.

4. Правильне використання інструкційних карт.

5. Демонстрація спеціальних кінофрагментів, прийоми трудових дій.

6. Повторність показу.

7. Попутний контроль засвоєння учнями показуємого.

8. Індивідуальний показ прийомів на робочому місці учня

9. Використання явища “переносу навика”.

10. Правильне та обов’язкове поєднання показу і пояснення. Багатослів’я шкідливе.

11. Попередня підготовка майстра до показу трудових прийомів, вивчення технічних та технологічних вимог, трудових дій і умов правильного виконання них учнями, вправи в виконанні дій з використанням допоміжних засобів навчання.

Механізми, вузли устаткування, інструменти, прилади, пристосування, зразки матеріалів, деталі. Натуральні Види наочних посібників Сутність – засіб ознайомлення з предметами, явищами, процесами   ДЕММОНСТАРЦІЯ НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ
Плакати, схеми, таблиці, фотографії, діапозитиви, епідіаскопичні картки, ілюстрації з книг, зображення на дошці чи плівці, моделі, макети. Зображені
Динамічні плакати, анатіровані колекції – електрифіковані схеми, тематичні щити. Комбіновані Функції: 1.Джерело знань. 2. Ілюстрації до словесних методів.
1. Ціленаправленість. 2. Забезпечення видимості. 3. До сприйняття включати всі аналізатори - слух, зір, нюх, смак. 4. Раціонально поєднувати слово та | демонстрацію. 5. Використовувати «ефект нового» 6. Активізувати процес сприйняття. 7. Мілкі об`єкти використовувати в якості роздаточного матеріалу.     Вимоги до демонстрації

Тема урок №11:

Практичні методи виробничого навчання.

 

1. Вправи, як основний метод виробничого навчання.

2. Самостійне спостереження учнів.

Вправаце цілеспрямоване, свідоме, багаторазове повторення трудових дії з метою послідовного удосконалення їх виконання, поступове формування професійних умінь та навиків, організоване майстром виробничого навчання у визначеної системи та послідовності.

Основні вимоги до вправ:

1. Цілеспрямованість: навчальна — чому навчитись, що засвоїти, відпрацювати, закріпити, удосконалити, чого досягти і т. д.;

виробнича— що, як і скільки зробити у процесі виконання вправи.

2. Активність і свідомість дій.

3. Кожна вправа повинна забезпечувати інтерес і мотивацію діяльності учнів.

4. Поступове ускладнення вправ — за змістом, дидактичними завданнями, навчально-технічними вимогами, ступені складності та самостійності учнів .

5. Правильне чередування вправ за часом.

6. Кожна наступна вправа взаємопов'язана з попередньою, і включає основну мету - правильність, точність, швидкість, самостійність, творчість.

7. Самоконтроль виконання дій.

8. Керівна роль майстра виробничого навчання.

 

 

Класифікація вправ

Види вправ Основні показники \ характеристика \
  Вправи у виконанні трудових прийомів.   Мета - формування первинних умінь правильно виконувати трудові прийоми, яки відповідають показаному майстром зразку та змісту інструкційної карти, відпрацювання трудових функції. Основа виконання вправи: - теоретичні знання; - показ і пояснення майстром трудових дій; - опис виконання трудових дій в інструкційній карті; - зображення на наочних посібниках (плакати, ескізи, зразки робіт). Основна характеристика: - характерні для всіх етапів виробничого навчання; - проводяться для відпрацювання окремих прийомів, яки складно засвоїти у складі операції; включають підготовчі вправи у відпрацюванні складових частин трудових прийомів; - включають вправи із застосуванням складного інструменту та пристроїв; правильне чередування вправ в залежності від складності та часу.
  Вправи у виконанні трудових операцій   Мета - формування умінь правильно та трудових якісно виконувати всі прийоми і способи виконання операції, що вивчається, у різних виробничих умовах (варіантах) Основа виконання вправи: - теоретичні знання учнів; - первісні уміння виконувати окремі прийоми, які входять у склад операції; - показ і пояснення майстром; - опис процесу у документах письмового інструктування; - демонстрація наочних посібників. Основна характеристика: - поступове підвищення вимог до точності, швидкості в роботі, самостійності, відповідальності, самоконтролю учнів; - поступовий перехід до автоматизованого виконання окремих компонентів операції, що вивчається, до формування навиків; - включають вправи для закріплення прийомів засвоєних раніш та способів виконання робіт; - поступове підвищення вимог до кінцевого результату; - поступове ускладнення та взаємозв’язок вправ, відповідно визначеної системи.
  Вправи у виконанні трудових процесів \ при виконанні комплексних робіт \   Мета - закріплення та удосконалення знань і умінь учнів; формування навиків виконання прийомів і способів праці, типових для професії; формування навиків виконувати трудові дії у різних виробничих умовах та у різних сполученнях декілька операції; формування виробничої самостійності, відповідальності. Основа виконання вправи: - теоретичні знання учнів; - уміння виконувати окремі операції; - пояснення виконання деяких елементів, яки входять у склад операції; - опис послідовності виконання завдання у інструкційно-технологічної документації; Основна характеристика: - поступове підвищення вимог до темпу роботи і продуктивності праці учнів; - поступовий перехід до виконання завдань згідно технологічної документації - /технологічні карти, ескізи, креслення/; - залучати до самостійного планування виконання технологічних процесів; - формування творчого ставлення до професійної діяльності / майстерності/.
  Вправи при самостійному виконанні НВЗ (робота на штатних робочих місцях)   Мета — адоптація учнів у конкретних виробничих умовах, закріплення теоретичних знань і наступне вдосконалення професійних умінь та навичок, оволодіння сучасною технікою і технологією та методами виконання робіт у різних виробничих умовах, виконання встановлених норм виробітку, розвитку інтересу до своєї професії і прагнення до подальшого вдосконалення своєї кваліфікації.

 

Питання для закріплення та контролю якості засвоєння навчального матеріалу.

1. Основні вимоги до уроку?

2. Типи уроків в залежності від теми і мети заняття.

3. Структура уроку виробничого навчання.

4. Основні форми організації навчально-виробничої діяльності учнів.

5. Яка дидактична основа класифікації методів виробничого навчання?

6. Дати характеристику словесним методам виробничого навчання.

7. Демонстрація наочних посібників – дати аналіз: види, функції, вимоги до демонстрації.

8. Наочні метоли виробничого навчання – вправи учнів: види, основні навчальні завдання.

9. Показ виконання трудових прийомів.

10. Основні умови підвищення ефективності показу трудових прийомів.

11. Проаналізуйте основні методи виробничого навчанняз точки зору єдності та взаємозв’язку діяльності майстра – інструктування і діяльності учнів – вчення.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.