Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Принцип самостійності й активності

Полягає в тому, що створити умови для пізнавальної самостійності й творчої активності під час навчання. На вступному інструктуванні здійснюється підготовка учнів до активного й свідомого виконання навчально-виробничих завдань. Необхідна умова свідомого навчання – розуміння мети та значущості роботи, тобто мотивація навчальної діяльності.

Запам’ятай – Поясніть важливість перспективності вивчення теми. Перед поясненням поставте перед учнями завдання для активації слухання. Значно підвищується активність учнів під час проблемного навчання та використання інтерактивних методів. Частіше використовують питання «Чому саме так, використовується та або інша дія».

Принцип навчання на основі виробничої праці

Вимагає обов’язкове дотримання та виконання програми виробничого навчання. Поєднанням навчання в навчальних майстернях та на виробництві. Виконанням робіт, які дають виробничий ефект.

Запам’ятай – виробниче навчання має практичний характер, тому на кожному заняті учні завжди повинні виконувати навчально-виробничі завдання.

Принцип індивідуалізації та диференціації

Передбачає таку організацію навчального процесу, за якої враховується індивідуальні психологічні особливості учнів, їх рівень розвитку, здібності, інтереси.

Запам’ятай:

*індивідуалізація – це мета, а диференціація – засіб її досягнення;

*використовуйте різнорівневі завдання і за ступенем складності, і за об’ємом допомоги майстра;

*використовуйте індивідуальні та бригадні форми навчально-виробничої роботи;

*вивчайте особливості , інтереси своїх учнів.

Крім вищезазначених в педагогічній практиці виділяють й інші принципи:· Принцип гуманізації навчання;

· Принцип виховного та розвиваючого характеру;

· Принцип звернення до національних звичаїв, традицій і культури;

· Принцип спрямованості навчання на реалізацію вимог роботодавців та мети освіти;

· Принцип співробітництва майстра й учнів та ін.

Необхідно зазначити, що всі принципи навчання тісно пов’язані та взаємозумовлені. Тільки дотримання усіх цих положень та вимог забезпечить ефективність процесу навчання та досягнення його загальної мети.

 

Функції процесу виробничого навчання.

Слово функція означає – призначення;

Процес виробничого навчання призначений: навчити; виховати; розвивати.

Навчальна функція являється основною і складається із спільної діяльності майстра виробничого навчання та учнів, тому завжди кажуть про дві сторони навчання:

· Зовнішнє – інструктування;

· Внутрішнє – учіння.

Успіх навчання значною мірою залежить від того, який зв'язок між інструктуванням і учінням.

Приклади визначення мети занять.

Сутність та основні завдання навчальнихфункцій.

· Формування професійних умінь та навичок планування, підготовки, здійснення, контролю та обслуговування виробничого процесу з професії;

· Формування загально-професійних і технічних умінь, навичок, які забезпечують широту профілю підготовки;

· Формування професійних умінь, навичок у виконанні конкретних трудових прийомів та операцій;

· Формування готовності до оволодіння сучасної техніки і технології виробництва;

· Формування умінь застосовувати професійні знання для вирішення виробничих завдань

· Формування професійних знань, умінь та навичок для подальшого підвищення кваліфікації;

· Удосконалення професійних умінь та навичок;

· Закріпити вміння та навички з виконання операції;

· Досягти автоматичного виконання окремих операцій;

· Виявити рівень знань, умінь та навичок;

· Перевірка засвоєння учнями умінь та навичок;

· Формування основ професійної майстерності з даної професії.

 

 

Виховніфункції являються об’єктивною закономірністю процесу виробничого навчання. Навчання здійснюється постійно, не залежно від відношення майстра виробничого навчання до цього процесу, виховує учнів. Навчання неподільно від виховання бути не може, тому що учні виховуються у праці. В процесі виробничого навчання в учнів виховується:

· Інтерес, любов до професії;

· Культура праці;

· Почуття відповідальності, обов’язку;

· Бережне ставлення до майна, суспільної власності;

· Бережне ставлення до обладнання, інструменту, пристроїв;

· Раціональне використання матеріалів;

· Відношення до колективу – повага до друзів, викладачів, майстра;

· Трудова дисципліна, добросовісність, ініціатива;

· Норми та правила свідомої дисципліни та поведінки.

Розвиваючіфункції мають психолого-педагогічний зміст та підвищену роль в умовах розвитку науково – технічного прогресу. В процесі виробничого навчання на перший план виділяються вміння виконувати технічні розрахунки, планувати та організовувати працю, контролювати результати технологічного процесу, виявляти і усувати помилки. Все це вимагає розвитку умінь спостерігати, порівнювати, робить висновки, самостійно орієнтуватись у виробничих обставинах.

В процесі виробничого навчання у учнів розвивається:

· Раціональні прийоми технічного мислення;

· Пізнавальна активність і самостійність;

· Творче мислення у процесі виробничої праці;

· Пізнавальний та професійний інтерес і здібність;

· Воля, увага, наполегливість в досягненні мети;

· Звички, самоосвіта в підвищенні професійної майстерності;

· Самовпевненість, компетентність в галузі своєї професії;

Навчання, виховання та розвиток взаємопов’язані. Ефективність навчання визначається ефективністю вирішення виховних та розвиваючих задач. Виховання та розвиток здійснюється в процесі навчання і залежить від успіху навчання.

 

 

Тема уроку № 8. Типи уроків виробничого навчання

Їх структура .

1. Види та методи інструктажів,

загальна структура уроку виробничого навчання.

2. Типи уроків виробничого навчання, їх структура.

 

I. Сутність діяльності майстра виробничого навчання на уроках є: інструктування, регулювання та направлення, керування і контроль за процесом навчання - ІНСТРУКТУВАННЯ

Інструктаж - це система конкретних вказівок, про те, як найбільш раціонально, продуктивно та якісно виконувати роботу з дотриманням правил техніки безпеки, та технічних засобів і являється основною формою навчальної діяльності майстра, яка характеризується фактичними поєднаннями різноманітніших методів і методичних прийомів виробничого навчання.

Однією з основних дидактичних задач інструктування є: формування орієнтованої основи дії – роз’яснення про задачі майбутнього трудового процесу, умови, способи і особливості його виконання для отримання конкретних результатів, а саме формування професійних умінь та навичок.

Орієнтовна основа дій створюється шляхом застосування комплексу різних дидактичних засобів:

а)усного викладання навчального матеріалу; б) евристичної бесіди;

в) демонстрація наочних посібників; г) кіно- і диафільмів; д) системи вправ.

Основні компоненти інструктування:

* формування орієнтовної основи діяльності;

* керівництво виконання вправ, завдань;

* контроль і оцінка .

 

Види інструктажів:

Ø Вступний; поточний; заключний.

Методи проведення: словесний і письмове інструктування.

Навчання - це систематична і основна праця учнів по засвоєнню професійних умінь та навичок.

Основні компоненти навчання:

· сприйняття інструктивних вказівок;

· вправи (самостійна робота учнів);

· самоконтроль.

Такім чином урок виробничого навчання складається із основних структурних елементів:

Загальна структура уроку виробничого навчання

1.Організаційна частина.

2.Вступний інструктаж.

3.Вправи учнів та поточний інструктаж.

4.Заключний інструктаж.

1.Організаційний момент продовжується 2-3хв., має мету перевірити наявність групи, перевірка спецодягу, вирішення організаційних питань.

 

2.Вступний інструктаж-проводиться на початку кожної нової теми і обов'язково на початку кожного уроку.

Мета вступного інструктажу: підготувати учнів до активного та свідомого виконання навально-виробничих завдань, засвоєння навчального матеріалу, який буде вивчатися на уроці.

Тривалість вступного інструктажу залежить від періоду навчання і теми уроку.

При вивчені операційних тем і простих комплексних робіт, час на вступний інструктаж не нормується.

При вивчені складних комплексних робіт (виготовлення виробів) тривалість вступного інструктажу від 1 години до 10 хвилин, але в журналі «Обліку виробничого навчання» завжди ставиться 1 година, яка включає в себе вступний і заключний інструктаж

3.Поточний інструктаж - навчально-виробнича діяльність учнів та поточний інструктаж , має мету формувати виконавчу сторону діяльності, тобто. надати учням своєчасну практичну допомогу при виконанні навчально-виробничих завдань, щоб сформувати професійні уміння та навички.

Поточний інструктаж проводиться у вигляді цільових обходів учнів, майстер спостерігає чи правильно учні виконують трудові прийоми, яка якість роботи, організація робочого місця, виконання правил техніки безпеки.

Поточний інструктаж-індивідуальний у випадку, коли учні роблять загальні помилки, майстер зупиняє роботу і проводить для всіх повторний короткий фронтальний інструктаж.

Тривалість поточного інструктажу-4,5-5,5 годин.

Заключний інструктаж - 10-15хв., має ціль підвести підсумки за урок, тобто перевірити виконання завдань, прибирання робочих місць, виявлення помилок та способи їх усунення.

4. Заключний інструктаж - проводиться з метою підведення підсумків роботи за урок всіх учнів і кожного окремо.

Майстер аналізує, як пройшов урок, відмічає успіхи учнів, вказує на помилки в роботі, те чим вони були викликані. Увага фіксується по відношенню до праці, використання матеріалів, застосування обладнання і інструменту, пристроїв та дотримання дисципліни. Кожному учню ставиться комплексна оцінка, яка обов'язково обґрунтовується.

Тривалість заключного інструктажу-10-15 хвилин.

 

 

Основним педагогічним засобом для організації орієнтовної основи діяльності учнів являється інструктування.

Орієнтовна основа діяльності складає враження та поняття про задачі, умови, засоби та способи виконання навчально-виробничих завдань.

Організація та методика виробничого навчання в навчальних майстернях залежить від специфіки мети занять і проводиться в два етапи:

· вивчення операційних тем програми (операційний етап);

· етап виконання комплексних робіт та перевірочних робіт.

 

Відповідно здійснюється поділ на уроків на типии:

1. Урок формування початкових умінь з виконання трудових прийомів та операцій – урок вправ.

2. Урок вдосконалення початкових умінь та формування навичок при виконанні комплексних робіт.

3. Урок перевірки знань, умінь та навичок – контрольно-перевірочні уроки.

Під час проведення виробничого навчання практикують видозміни уроків:

4. Комбіновані уроки – поєднання елементів двох попередніх уроків.

5.Інструктивні уроки – навчання водіїв.

Типові структурні схеми уроків:

1. Структурна схема уроків, вправ:

1. Організаційна частина

2. Вступний інструктаж

3. Особистий показ майстром першої вправи

4. Виконання учнями другої вправи, поточний інструктаж

5. Основний показ майстром другої вправи

6. Виконання учнями другої вправи, поточний інструктаж і т.д.

7. Заключний інструктаж

2. Структурна схема уроків самостійного виготовлення навчально-
виробничих виробів:

1. Організаційна частина

2. Вступний інструктаж

3. Самостійна робота, поточний інструктаж

4. Заключний інструктаж

3. Структурна схема змішаних уроків:

1. Організаційна частина

2. Вступний інструктаж

3. Особистий показ майстром вправ

4. Виконання учнями вправи, поточний інструктаж

5. Самостійна робота учнів, поточний інструктаж

6. Заключний інструктаж

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.