Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Урок як основна форма виробничого навчання.

1.Форми організації навчально-виробничої діяльності учнів.

2.Урок виробничого навчання, як основна форма організації.

3.Основні вимоги до уроку виробничого навчання.

.

 

1. Процес виробничого навчання здійснюється у різних формах, із застосуванням різних методів і засобів навчання.

Необхідно розуміти (розрізняти) такі поняття – форми навчання; форми організації цього навчання і форми організації навчально-виробничої діяльності учнів.

Під формою виробничого навчання слід розуміти – способи організації учнівського колективу для навчально-виробничої діяльності, та форми керівництва цією діяльністю, а також структуру побудови навчальних занять.

Вибір форм виробничого навчання залежить від того, де проводиться навчання:

· В навчальних майстернях;

· На підприємстві.

Основною формою організації виробничого навчання учнів в навчальних майстернях являється урок.

Урок – це організаційна форма, яка забезпечує розв’язання єдиних дидактичних завдань всією групою учнів в однакових навчально-виробничих умовах.

Урок виробничого навчання продовжується: 6 годин – 9клас; 7годин – 11клас.

II. Урок являється основною організаційною формою, тому що на уроці можна застосовувати всі форми навчально-виробничої діяльності учнів, а саме:

а) Фронтально - групова;

б) Бригадна;

в) Індивідуальна.

Вибір тієї чи іншої форми залежить від періоду навчання, теми програми яка вивчається та матеріально – технічної бази навчального майстерні.

Фронтально – групова форма - створює найбільш сприятливі умови для систематичного виконання програми і безперервного керівництва майстра навчальною діяльністю учнів. При цій формі організації праці, всі учні на уроці вивчають однакову тему, виконують однакові навчально-виробничі завдання - здійснюють однакові вправи у виконанні прийомів та операції для формування умінь і навичок.Застосовується при вивченні операційних тем

 

Бригадна - група поділяється на декілька бригад. Кожна бригада виконує окреме завдання. Така форма організації застосовується при виконання робіт комплексного характеру. Якщо недостатньо обладнання для вивчення той чи іншої теми, або вправи - бригади виконують завдання згідно графіку переміщень по робочим місцям. Така форма сприяє у учнів почуття відповідальності, активність, дисциплінованість, самостійність, формує вміння застосовувати професійні знання.

 

Індивідуальна форма - застосовується коли учні виконують різні навчально-виробничі завдання. Це може бути при виконанні комплексних чи перевірочних робіт - для перевірки засвоєння учнями умінь та навичок. Іноді майстер застосовує змішану форму організації праці (учні поєднуються в бригади).

 

 

III. Основні вимоги до уроку виробничого навчання.

1. Конкретність та чіткість мети занять.

2. Єдність навчальних, виховних та розвиваючих завдань.

3. Різноманітність методів та засобів навчання.

4. Обмеженість та конкретність щодо часу.

5. Визначеність навчального матеріалу за об'ємом та послідовність вивчення.

6. Раціональна побудова структури уроку, що забезпечувала б свідомість та активність учнів.

7. Забезпечення зв'язку з матеріалом попередніх уроків теоретичного та виробничого навчання.

8. Підготовка матеріально-технічним забезпеченням.

9. Правильний підбір та забезпечення навчально-виробничими завданнями.

10. Керівна роль майстра в/н в навчально-виховному процесі.

Головна мета майстра в/н - забезпечення засвоєння учнями необхідними професійними знаннями, вміннями та навичками. При цьому основні завдання його — розкрити учням ціль навчання;

- підготовка їх до роботи;

- керівництво роботою учнів, виховувати їх під час роботи;

- забезпечити матеріально-технічні умови для навчання учнів;

- узагальнення та оцінювання успішності учнів.

 

Тема уроку № 7: Головні принципи

Та функції виробничого навчання

1.Головні принципи виробничого навчання.

2. Функції процесу виробничого навчання.

 

Принципи виробничого навчання – це головні положення, якими керуються викладачі, майстри виробничого навчання та керівники навчальних закладів, щоб найбільш ефективно реалізовувати мету та завдання, вірно визначити зміст, методи та організаційні форми професійно - технічної підготовки учнів.

Принципи виробничого навчання:

Принцип зв’язку теорії з практикою

Вимагає формування умінь застосовувати теоретичні знання для вирішення виробничих завдань. Складання задач виробничого характеру для надійного поєднання теоретичних відомостей з практикою. Вимагає використання прикладів та завдань, пов’язаних з реальними проблемами, доведення життєвого значення теми, що вивчається.

Запам’ятай:Майстру потрібно домогтися розуміння прикладної важливості вивчення теми ще на початку уроку.

Являється головним принципом виробничого навчання.

Принцип науковості

Вимагає відображення у змісті освіти сучасних науково достовірних знань, техніки і технології виробництва. Реалізації цього принципу полягає у виборі таких методів навчання, які активізують пізнавальну і творчу діяльність учнів, їх розумові здібності. Вимога даного принципу полягає ще й у тому, методи навчання за своїм характером наближались до методів науки. Використання в діяльності майстра найновіших досягнень методики, педагогіки, психології.

3. Принцип доступності в поєднані з високим рівнем складності

Вимагає врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, що не означає легкості, поєднання наукового та емпіричного. Застосування різних форм та методів навчання. Принцип вимагає індивідуалізації та диференціації навчання.

Запам’ятай: Навчальний матеріал повинен будуватися від простого до складного з урахуванням особистого досвіду учнів: від відомого до невідомого. Використовуйте аналогії, порівняння, протиставлення, виділяти головне. Диференціюйте допомогу учням, вивчайте особливості та інтереси своїх учнів. Використовуйте індивідуальні та бригадні форми навчальної роботи.

Індивідуалізація – це метод, а диференціація – засіб її досягнення.

Принцип систематичності та послідовності

Вимагає суворої логічної послідовності в навчанні, щоб нові знання спирались на раніш засвоєні. Систематичність та послідовність проявляється у встановленні доцільних між – предметних зв’язків, зв’язків між теоретичним та виробничим навчанням, а також між окремими темами і розділами кожного предмета. Принцип втілюється у рамках різноманітних форм планування, тематичного і поурочного.

Запам’ятайВикористовуйте плани – алгоритми, логічні схеми, таблиці, які б зводили в єдине ціле окремі частини знань. Звертайтесь до між предметних зв’язків.

Принципи міцності

Вимагає щоб засвоєні знання, навички були усвідомлені, добре засвоєні та трималися в пам’яті. Виконання вправ у повному обсягу виробничого навчання. Систематичним повторенням та закріпленням матеріалу, об’єктивним обліком успішності учнів, постійно змінюючи їх форму.

Запам’ятай – Матеріал для запам’ятовування повинен ділиться на невеликі частини (порції). Логічно пов’язані знання запам’ятовуються краще.

Принцип наочності

Вимагає залучення до сприйняття всіх органів чуття шляхом використання натуральних, зображених, аудіовізуальних наочних засобів. Цей принцип є ще одним прикладом «парного»підходу до навчання. Спецефічний для виробничого навчання це вид наочності – навчально-технічна документація ( інструкційні картки, креслення, схеми, таблиці, ескізи, графіки тощо). Використання в діяльності майстра виробничого навчання особистого показу виконання трудових прийомів та операції.

Запам’ятайУ виробничому навчанні треба використовувати засоби наочності так, щоб не перевантажувати заняття надто великою кількістю демонстрацій. Надмірний акцент на використання наочності заважає формуванню мислення учнів, сприйняття вивчаємого. Наочні засоби використовуйте не тільки для ілюстрації, ай у ролі самостійного джерела знань.

«Золоте правило» Я.А. Каменського - краще один раз побачити, ніж десять раз почути. Нічого немає в інтелекті, чого не було б у відчуттях.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.