Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Частковий коефіцієнт обороту

Коч = -по прийому; або - по звільненню

4)коефіцієнт плинності кадрів, %

Кп =

Чзв – число звільнених за власним бажанням

Човп – число звільнених за порушення трудової дисципліни

Коефіцієнт інтенсивності плинності кадрів

Кіп = , де

Кпч – частковий коефіцієнт плинності на окремому підрозділі підприємства

Коефіцієнт стабільності кадрів

Кс = , де

Ч5 – Чисельність працюючих понад 5 років

Чзоп – загальна чисельність працюючих

Коефіцієнт постійності кадрів

К = , де

Чк.р – число працівників на кінець календарного року

Трудові ресурси окремого підприємства часто називають персоналом або кадрами підприємства.Кадри підприємства мають певні кількісні, якісні та структурні характеристики, які можуть вимірюватись відображатись такими абсолютними і відносними показниками:

1. Кількісні показники:

1.1. Спискова чисельність працівників підприємства -- це чисельність працівників спискового складу на визначену дату з урахуванням прийнятих і вибулих за цей день.

1.2. Явочна чисельність - це чисельність працівників спискового складу, що прийшли на роботу. Різниця між явочною і списковою чисельністю характеризує кількість цілоденних простоїв.

1.3. Середньоспискова чисельність визначається складанням чисельності працівників спискового складу за кожний день місяця та діленням цієї суми на кількість календарних днів місяця. Середньоспискова чисельність за квартал або за рік визначається складанням середньоспискової чисельності за кожний місяць кварталу або року і діленням отриманої суми на кількість кварталів або місяців.

1.4. Фонд ресурсів праці (визначається в людино-днях або людино-годинах) визначається множенням середньоспискової чисельності працюючих на середню тривалість робочого періоду в днях або годинах.2. Структурні показники:

Визначають склад і кількісне співвідношення окремих категорій і груп працівників. Наприклад структурне співвідношення промислово-виробничого персоналу та непромислового персоналу. Склад промислово-виробничого персоналу в частині питомої ваги у ньому основних працівників, допоміжних, підсобних, обслуговуючих, науково-дослідних і конструкторських відділів, лабораторій, служб кап. і поточного ремонтів; робітників (основні та допоміжні) і службовців (керівники, спеціалісти і технічні виконавці)

А також структурний поділ за професіями, спеціальностями і рівнем кваліфікації.

3. Якісні показники:

До них належать статево-вікова структура працівників, розподіл працівників за освітою і т. ін. Крім того усі показники робочої сили поділяються на

3.1. Показники наявності: кількісні, якісні, структурні, показники руху робочої сили, показники забезпеченості робочої силою.

3.2. Показник забезпеченості підприємства робочою силою визначається зіставленням наявних ресурсів праці з потребою в них.

Показники використання робочої сили.

1) Показники рівня використання робочої сили

а) використання фонду робочого часу

ü коефіцієнт використання номінального фонду робочого часу

Кн=

Фф - фактично відпрацьований час

Фн - номінальний фонд робочого часу

ü коефіцієнт використання можливого (ефективного) фонду робочого часу

Кн=

Фе — ефективний фонд робочого часу

Календарний фонд робочого часу = плановій кількості календарних днів.

Номінальний фонд робочого часу визначається відніманням з календарного фонду неробочих днів (вихідні і святкові).

Ефективний фонд робочого часу складає середню кількість робочих днів, які корисно використовуються, визначається відніманням від номінального фонду робочого часу кількості неявок та невиходів на роботу.

ü коефіцієнт використання робочого часу

Квик=

Тф — середня фактична тривалість робочого дня в год.

Тн - нормативна тривалість робочого дня в год.

б) показники сезонності праці властиві лише окремим галузям (с/г, будівництво).

До них відносяться:

- розмах сезонності;

- показник сезонності;

- коефіцієнт сезонних коливань;

- місячні індекси затрат праці;

- середньорічний індекс сезонних коливань.
2) Показники ефекту:

а) показники продуктивності праці;

б) приріст обсягів виробництва за рахунок підвищення продуктивності праці;

в) показники зростання питомої ваги якості праці.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.