Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

І. Основні категорій і поняття

Фонд оплати праці підприємства– це сукупність індивідуальних

заробітків, нарахованих працівникам незалежно від джерела покриття цих

затрат: собівартість, прибуток, кошти спеціального та цільового призначення.

Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосовується показник фонду оплати праці.

До фонду оплати праці включаються нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінені в грошовому вираженні) за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат.

Фонд оплати праці складається з:

Ø фонду основної заробітної плати;

Ø фонду додаткової заробітної плати;

Ø інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

До фонду основної заробітної плати включаються:

ü заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) за відрядними розцінками, тарифними ставками (окладами) робітників та посадовими окладами, незалежно від форм і систем оплати праці, прийнятих на підприємстві;

ü суми процентних або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (прибутку), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг) у випадках, коли вони є основною заробітною платою;

ü суми авторського гонорару працівникам мистецтва, редакцій газет та журналів, телеграфного агентства, видавництв, радіо, телебачення та інших підприємств і (або) оплата їх праці, що здійснюються за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на даному підприємстві.До фонду додаткової заробітної плати входять:

ü Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством:

ü кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, за високу кваліфікаційну майстерність;

ü за класність водіям автомобілів, робітникам локомотивних бригад, трактористам-машиністам, робітникам провідних професій та іншим категоріям працівників тих галузей народного господарства, в яких введено такі надбавки та доплати за звання майстра і класи кваліфікації;

ü бригадирам з числа робітників, не звільненим від основної роботи, за керівництво бригадами;

ü персональні надбавки;

ü керівникам, спеціалістам, службовцям за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливих завдань на строк їх виконання;

ü за знання іноземної мови;

ü за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

ü доплати до середнього заробітку у випадках, передбачених законодавством;

ü за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах; за роботу в багатозмінному та неперервному режимі виробництва (включаючи доплати за роботу у вихідні дні, що є робочими днями за графіком), у нічний час;

ü працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах, за нормативний час пересування їх у шахті (руднику) від ствола до місця роботи і назад;

ü інші надбавки і доплати, передбачені законодавством.

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать:

ü оплата простоїв не з вини працівника;

ü суми, що виплачуються працівникам, які перебувають у відпустці з ініціативи адміністрації з частковим збереженням заробітної плати;

ü суми, що виплачуються працівникам, які брали участь у страйках;

ü надбавки і доплати, не передбачені законодавством, і понад розміри, встановлені чинним законодавством;

ü винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи (надбавки за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), не передбачені законодавством, і понад розміри, установлені чинним законодавством;

ü винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції та інші виплати.

До інших виплат, які не входять до фонду оплати праці, належать:

ü суми вихідної допомоги, передбачені чинним законодавством;

ü одноразові допомоги та добові, які виплачуються в разі переведення, приймання і направлення на роботу в іншу місцевість, витрати на відрядження;

ü надбавки за пересувний, роз’їзний характер робіт для працівників, безпосередньо зайнятих на будівництві, реконструкції і капітальному ремонті, а також при виконанні робіт вахтовим методом у випадках, передбачених законодавством;

ü суми, виплачені (при виконанні робіт вахтовим методом) у розмірі тарифної ставки, окладу за дні перебування в дорозі до місця розташування підприємства (пункту збору) — місця роботи і назад, передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників у дорозі через метеорологічні умови та з вини транспортних підприємств;

ü надбавки до заробітної плати за кожну добу, які виплачуються з моменту виїзду до повернення на підприємство, де працівник працює; працівникам зв’язку, залізничного, річкового, автомобільного транспорту і шосейного господарства та іншим працівникам, постійна робота яких проходить у дорозі або має роз’їзний характер;

ü суми, які зберігаються за місцем основної роботи замість добових і квартирних за робітниками, відрядженими на вивезення зерна та інших сільськогосподарських продуктів; на збирання врожаю; заготівлю кормів; виплати польового забезпечення.

Не включаються до фонду оплати праці (показуються у звітах з праці окремо) доходи (дивіденди, проценти) від акцій та вкладів у майно підприємства, установи, організації, працівникам, які є членами акціонерного товариства та перебувають у їх списковому складі.

Фонд заробітної плати працівників включає пряму (тарифну) заробітну плату і всі доплати до неї.

Пряма заробітна плата складається з суми відрядних розцінок, які виплачуються працівникам-відрядникам і заробітної плати працівників-почасовиків обчисленої за тарифними ставками.

При плануванні визначають фонд годинної заробітної плати, фонд денної заробітної плати , фонд річної заробітної плати (квартальної, місячної).

I. Розмір годинної заробітної плативизначається таким чином

1) Фонд заробітної плати працівників-відрядників

а)ФЗПвідозці х ОПі, де

Розці - штучна відрядна розцінка на одиницю обсягу виробничої програми;

ОПі - обсяг продукції і-го виробу.

б)ФЗПвідtі х Vgі х Тсі, де

Нtі - норматив трудозатрат на одиницю і-ї продукції;

Vgі - обсяг виробництва і-го виду продукції;

Тсі - тарифна ставка і-го виду продукції.

2) Фонд заробітної плати працівників-почасовиків

ФЗПпоч. = Тс поч і х Чпі х Фпл і; де

Тс поч. і - годинна тарифна ставка працівника-почасовика і-го розряду;

Чпі - чисельність працівників-почасовиків і-го розряду;

Фпл і - плановий фонд робочого часу і-го розряду.

3) Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців

ФЗП ксс = 12 хЧі х Окі, де

Чі - чисельність керівників, спеціалістів і службовців, які мають однаковий посадовий оклад;

Окі - місячний оклад.

II. До фонду оплати праці включають також :

Стимулюючі виплати і премії

Зпр- розмір премії;

Звід - відрядна з/п;

Зтар - часова з/п;

Ппр - % премії.

2. Премії за виконання і перевиконання науково обґрунтованих норм.
Зпр=ФЗПвід х Ппер х Ппр х Укон х У, де

Ппер - % перевиконання норм;

Ппр - % премій на кожний % перевиконання норм;

Укон - питома вага науково обґрунтованих норм по трудомісткості;

У - питома вага працівників, які будуть премійовані за виконання і перевиконання норм у загальній чисельності працівників-відрядників.

III. Складовою частиною ФОП є компенсаційні виплати, які пов'язані з режимом праці і умовами праці, це такі виплати:

4) Надбавки до з/п за безперервний стаж роботи

ФЗПпс = Чі * Тзпі * (К/100), де

Чі - чисельність працівників відповідного стажу роботи;

Тзпі - пряма з/п відповідного працівника;

К - величина надбавки на стаж роботи у %.

2) Доплати за умови праці

Фдуп = Чі * Т зпі * (Кі/100), де

Чі -- чисельність працівників, які працюють в тяжких умовах, а також особливо тяжких і важких умовах;

Тзпі - пряма з/п відповідного працівника;

Кі - величина надбавки за відхилення від нормальних умов праці у %.

3) Доплати за роботу у нічний час

Ф дн(в) = Чі * Тсті * Тнві * (Кнві/1 00), де

Чі - чисельність працівників, які працюють відповідно в нічні зміни;

Тсті - тарифна ставка працівників і-ї групи;

Енві - фонд нічного часу;

Кнві - відсоток доплат до тарифної ставки за кожну годину нічної зміни.

4) Оплата за роботу у вихідні і святкові дні

Фовд = Чі * Тсті* Тзм * Ді * Квн, де

Чі - чисельність працівників, які працюватимуть у святкові дні;

Тсті - тарифна ставка працівників, і-ї групи працівників;

Тзм — тривалість зміни в годинах;

Ді - кількість святкових днів за рік для кожної відповідної групи працівників;

Квн — коефіцієнт доплати.

IV До ФОП включаються також грошові суми за невідпрацьований час відповідно чинного законодавства.

1 ) Оплата щорічних і додаткових відпусток

Фнв = СЗПтл * От пл, де СЗПтл - середня з/п працівників;

От пл - середня планова тривалість відпустки.

2) Доплати матерям за час перерв у роботі на годування і догляд грудних дітей.

Допм = П * ФЗПгод, де

П - % перерв одного працівника до реального фонду робочого часу одного
працівника;

ФЗПгод - фонд годинної з/п.

3) Доплати підліткам за скорочений робочий день

Д оп під = Т с год * ФП, де

Тс год - середнього динна ставка;

ФП - кількість пільгових годин у плановому періоді.

4)Доплати незвільненим бригадирам за керівництво бригадою

Збр=Тбр * Чбр * Дбр, де

Тбр - з/п бригадира по тарифу в плановому періоді;

Ч бр— кількість бригадирів;

Дбр - розмір доплати бригадиру за керівництво бригадою у % до тарифної ставки.

Середня з/п визначається на основі розрахункової чисельності певної категорії працівників у фонді їх оплати. Для керівників, спеціалістів і службовців визначається середньорічна з/п, а для працівників середньорічна, середньоденна і середнього динна

СЗПпл = ФЗПр : Фпл або СЗПпл = ФЗПР : Чсп, де

ФЗПр - фонд з/п;

Фпл - розрахункова кількість людино-годин, людино-днів, роботи;

Чсп - середньо спискове число працівників у розрахунковому періоді.

В умовах стабільного виробництва плановий ФЗП може обчислюватися виходячи із прямої з/п розрахованої за розцінками і окладами, скоректованої на очікуваний % інфляції і на кількість додаткової з/п у випадках, коли зміниться обсяг виробництва і продуктивність праці на підприємстві плановий ФОП розраховується:

Фплбаз * Ічис * Іфзп

Фпл = Фбаз * (Іовпт) * Іср зп, ДЄ

Фпл — плановий фонд з/п;

Фбаз — фонд з/п за звітний період;

Ічис - індекс зміни чисельності працівників;

Іср зп - індекс зміни середньої з/п (в умовах інфляції - з урахуванням очікуваного інфляційного індексу);

Іов - індекс обсягу виробництва;

Іпт - індекс продуктивності праці.

Найпоширенішим методом планування ФЗП є нормативний метод, який дозволяє за базовими показниками, а на нових підприємствах розрахунковим шляхом визначити норматив з/п на 1 або на 1 тис. грн. продукції.

Нпл= Нбаз* (Іср зп / Іпт), де

Нпл — плановий норматив ФЗП;

Нбаз - базовий норматив ФЗП.

Загальний аналіз ФЗП - це оцінка виконання плану, динаміки, розрахунок економії або перевитрат основного і додаткового ФЗП в цілому по підприємству і за категоріями працюючих. Загальний заробіток складається з основної з/п, додаткової з/п (премії, винагороди, заохочувальні та компенсаційні виплати). При проведенні аналізу ФЗП визначають закономірності зміни обсягу товарообороту і витрачених коштів на оплату праці, а також порівнюють і оцінюють темпи росту (зниження) продуктивності праці і середньої продуктивності праці, середньої з/п одного працівника.

Показники, що характеризують ефективність використання коштів на оплату праці:

1 ) темпи зростання продуктивності праці на кожний % зміни середньої з/п;

2) товарооборот в розрахунку на 1 грн. витрачених коштів на оплату праці;

3) прибуток в розрахунку на 1 грн. витрачених коштів на оплату праці.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.