Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Вплив кожного фактора на зростання продуктивності праці знаходиться

Ппі= , де

ЕЧрі – економія робочої сили по і-му фактора

Ер – економія робочої сили по всим факторам

Приріст продуктивності праці по всіх факторах визначається шляхом сумування його приросту по кожному фактору.

Для аналізу рівня продуктивності праці використовують:

1. Узагальнюючі показники (середньорічний, середньоденний, середньогодинний виробіток на 1-го працівника);

2. Часткові показники ( випуск продукції у натуральному виразі за одиницю часу або на 1 людину)

3. Допоміжні показники (витрати часу на виконання одиниці конкурентного виду робіт і обсяг виконаних робіт за одиницю часу)

При аналізі зіставляються фактичні показники з плановими і показниками за минулий період визначається:

1. частка робітників в загальній чисельності працівників;

2. кількість відпрацьованих днів одним працівником за рік;

3. технічний рівень виробництва;

4. продуктивні витрати робочого часу;

5. зміни структури виробництва;

6. зміни рівня кооперації та спеціалізації

7. режим роботи виробництва

Для факторного аналізу використання мультиплікативна модель:

В=У х Д х П х Вг

В - середньорічний виробіток одного працівника;

У- питома вага робітників в загальній чисельності працівників

Д – кількість відпрацьованих днів одним працівником;

П – середня тривалість робочого дня, год.

Вг – середньо-годинний виробіток одного працівника.

Велике значення для оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві має показник рентабельності персоналу:

По – прибуток від операції діяльності;

Чо – середньооблікова чисельність персоналу

Аналіз даного показника проводиться у взаємозв’язку з продуктивністю праці за моделлю:Вр – виторг від реалізації продукції, грн.

ВП – обсяг випуску продукції, грн.

Rоб – рентабельність оборота;

Прп – питома вага реалізації продукції в загальному обсязі випущеної товарної продукції

Вг – середньорічний виторг продукції на одного працівника.

ІІ. Структурно – логічні схеми.

Середньорічний виробіток одного працівника
Частка робітників у загальній чисельностіпрацівників (Ч)
Кількість днів, які відпрацював один робітник за рік (Д)
Середня тривалість робочого дня, год. (Т)
Середньорічний виробіток одного робітника (РВ )
Середньоденний виробіток одного робітника (ДВ)
Середнього динний виробіток продукції (ГД)
Техніка, технологія та організаціявиробництва
Рівень автоматизації і механізаціївиробництва
Рівень кваліфікації робітників
Трудовий стаж і вік робітників
Мотивація праці і т. д.

Рис.1. Структурно-логічна факторна модель продуктивності праці

Рентабельність персоналу (Рп)
Середньорічний виробіток продукції на одного працівника (РВ)
Рентабельність виробництва продукції (Рвп)
Частка реалізованої продукції у загальному обсязі її випуску (Чрп)
Рентабельність обороту (Роб)

 

Рис.2. Структурно-логічна факторна модель рентабельності персоналу

ІІ. Типові завдання та методика їх рішення

Завдання1

Намічено провести ряд закладів по покращенню використання робочої сили. Це дозволить:

- знизити брак продукції (відносне вивільнення 7 чол.);

- зменшити втрати робочого часу (25 чол.);

- здійснити заклади по вдосконаленню технології (78 чол.);

- скоротити апарат управління на 18 чол.

Базова кількість працюючих на заводі 1000 чол.

Визначити резерв росту продуктивності праці за рахунок кожного закладу, а також за їх сукупністю.

Методичні вказівки

1. Резерв росту продуктивності праці за рахунок зниження браку продукції:

Рпт1 = ( – 1) * 100 %

де Рпт1 – резерв росту продуктивності праці за рахунок зниження браку продукції, %;

Кбаз – базова кількість працюючих на заводі, чол.

В1 – відносне вивільнення працюючих за рахунок проведення цього закладу по покращенню використання робочої сили, чол.

2. Резерв росту продуктивності праці за рахунок зменшення втрат робочого часу:

Рпт2 = ( – 1) * 100 %

де Рпт2 – резерв росту продуктивності праці за рахунок зменшення втрат робочого часу, %;

В2 – відносне вивільнення працюючих за рахунок проведення цього закладу по покращенню використання робочої сили, чол.

3. Резерв росту продуктивності праці за рахунок здійснення закладів по вдосконаленню технології:

Рпт3 = ( – 1) * 100 %

де Рпт3 – резерв росту продуктивності праці за рахунок здійснення закладів по вдосконаленню технології, %;

В3 – відносне вивільнення працюючих за рахунок проведення цього закладу по покращенню використання робочої сили, чол.

4. Резерв росту продуктивності праці за рахунок скорочення апарату управління:

Рпт4 = ( – 1) * 100 %

де Рпт4 – резерв росту продуктивності праці за рахунок скорочення апарату управління, %;

В4 – вивільнення працюючих за рахунок проведення цього закладу по покращенню використання робочої сили, чол.

5. Резерв росту продуктивності праці за рахунок проведення всіх закладів по покращенню використання робочої сили:

Рптзаг = ( – 1) * 100 %

де Рптзаг – резерв росту продуктивності праці за рахунок проведення всіх закладів по покращенню використання робочої сили, %;

Завдання №2

При нерегламентованих перервах на відпочинок у бригаді витрачалося 9,5 % змінного часу. Продуктивність праці за кожну годину роботи знижувалася в середньому на 1,5 % за рахунок нерівномірності періодів відпочинку і роботи. При науково обґрунтованому режимі перерви складають 6,25 % змінного часу, продуктивність праці не знижується. Визначити ріст продуктивності праці.

Методичні вказівки

1. Індекс використання робочого часу при нерегламентованих перервах:

IТисп1.=1-Тотд/100 % ,

де IТисп1– індекс використання робочого часу при нерегламентованих перервах;

Тотд – нерегламентовані перерви на відпочинок, %.

2. Індекс годинної продуктивності праці при нерегламентованих перервах:

IПт(ч)1=1-ΔУ1/100 % ,

де IПт(ч)1 – індекс годинної продуктивності праці при нерегламентованих перервах;

ΔУ1 – зниження годинного вироблення за кожну годину роботи при нерегламентованих перервах, %.

3. Індекс денної продуктивності праці при нерегламентованих перервах:

IПт(дн)1= IТисп1* IПт(ч)1

4. Індекс використання робочого часу при науково обґрунтованому режимі розраховується по формулі:

IТисп2.=1-Тотд/100 % ,

де IТисп2 – індекс використання робочого часу при науково обґрунтованому режимі;

Тотд – перерви на відпочинок при науково обґрунтованому режимі, %.

5. Індекс денної продуктивності праці при науково обґрунтованому режимі:

IПт(дн)2= IТисп2* IПт(ч)2

6. Можливий приріст денної продуктивності праці при науково обґрунтованому режимі праці і відпочинку стосовно режиму нерегламентованих перерв:

ΔПт=(IПт(дн)2/ IПт(дн)1)*100 %-100 %

ІІІ. Завдання для самостійного розв’язання

Завдання № 1

Визначити приріст продуктивності праці по факторам, якщо трудомісткість продукції на підприємстві знижується на 3%, число відпрацьованих на одного робітника годин у рік підвищується з 1800 до 1820, обсяг кооперованих постачань зменшується з 25 до 20%, брак продукції знижується з 1,5 до 0,8%, а питома вага основних робітників підвищується з 50 до 51%.

Завдання № 2

У зв'язку з модернізацією і частковою заміною застарілого устаткування на нове трудомісткість одиниці продукції, що випускається, знижена з 91 до 83 чол. – ч. Визначити приріст продуктивності праці і зниження трудомісткості продукції у відсотках.

Завдання № 3

Визначити резерв росту продуктивності праці на підприємстві з чисельністю робітників 2500 чол., якщо в одному з цехів з 1 липня буде модернізовано 40 верстатів, продуктивність праці на модернізованих верстатах підвищиться на 75%. На кожнім верстаті по одному робітнику.

Завдання № 4

У ліспромхозі освоєні нові бензомоторні пилки «Урал» і високопродуктивні трелювальні трактори, у зв'язку з чим продуктивність праці за інших рівних умов підвищилася б на 8%. Однак після переходу на ділянки з меншим насадженням лісу трудомісткість робіт зросла на 5%. Визначити зміну продуктивності праці з урахуванням впливу природних умов.

Тема:Аналіз і планування витрат на персонал.

План лекції

1. Визначення фонду заробітної плати на підприємстві.

2. Аналіз фонду заробітної плати.

Домашнє завдання:

1. вивчити конспект, (8)с. 161 – 167, (15)с. 438, 441

2. СРС на теми:

- «Економічний аналіз і аудит у сфері праці»;

- «Звітність з питань праці»


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.