Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Аналіз і опрацювання результатів досліджень, складання нормативних таблиць, графіків, формул, оформлення проекту збірника нормативних матеріалів.

Одержану з підприємств та лабораторій вихідну інформацію ретельно опрацьовують, а в разі потреби доповнюють і уточнюють. Відтак встановлюють міру залежності між значущими факторами і трудозатратами, уточнюють макети нормативних таблиць і заносять до них усю потрібну числову інформацію. Окремі таблиці з необхідними коментарями й поясненнями комплектують до тематичних збірників, тиражують ці збірники як проекти і розсилають обмеженій кількості підприємств і організацій разом з інструктивними матеріалами для випробування у виробничих умовах.

4) Експериментальна перевірка проекту трудових нормативів на підприємствах.

Проекти збірників трудових нормативів піддають широкомасштабному випробуванню у реальних виробничих умовах. Можливі помилки, неузгодженості між окремими таблицями , чи показниками, невідповідності виробничим умовам ретельно фіксують, узагальнюють і надсилають до головної науково-дослідної організації, відповідальної за створення нормативів.

Якщо під час випробувань будуть виявлені значні недоліки у нормативах або розбіжності між умовами виконання трудових процесів, що передбачені у збірниках нормативів, і реальними умовами виробництва, то головна науково-дослідна організація може продовжити дослідження з подальшим уточненням нормативних матеріалів.

Коригування нормативних матеріалів за наслідками експериментальної перевірки.

Уся інформація, одержана під час випробування запроектованих трудових нормативів, ретельно вивчається, опрацьовується і в міру необхідності використовується з метою поліпшення нормативних матеріалів. Це завершальний етап власне створення трудових нормативів, тому особлива увага має бути звернута на забезпечення максимально можливої відповідності умов виконання трудових процесів, що закладені у збірниках нормативів, реальним умовам виробництва з орієнтацією не на гірші, а на кращі зразки організації виробництва і праці. Завершується етап остаточною доводкою нормативних матеріалів і комплектуванням відповідних збірників.Затвердження, тиражування і розсилка нормативів заінтересованим підприємствам і організаціям.

Підготовлені збірники нормативів узгоджуються з відповідними профспілковими організаціями, затверджуються в установленому порядку. Тиражуються і розсилаються всім заінтересованим підприємствам.

Робоча методика є основним документом, що визначає обсяг, зміст, порядок, способи розроблення і випробування нормативних матеріалів. Вона регламентує:

- номенклатуру елементів затрат робочого часу, для яких розробляються нормативи;

- ступінь диференціації елементів затрат робочого часу;

- чинники, що впливають на тривалість трудового процесу чи окремих його елементів;

- кількість необхідних спостережень та способи їх проведення й опрацювання результатів;

- макети нормативних таблиць.

Після проведення хронометражних спостережень одержані дані обробляються . Метою обробки є виведення формули, користуючись якою можна розрахувати витрати (норми) часу при будь-яких значеннях чинників.

Для обробки результатів досліджень при складанні нормативів користуються двома методами:

v графоаналітичним методом;

v методом найменших квадратів

Коли для кожного зі встановлених значень фактора визначена величина витрат робочого часу, за допомогою графоаналитического методу знаходять нормативну лінію, що показує залежність часу виконання операції від чинника, що впливає на її тривалість.
На графіку з рівномірними шкалами, на осі абсцис якого відкладається значення фактора, а на осі ординат - значення часу, наносяться отримані за допомогою хронометражних спостережень дані у вигляді точок, які з'єднують лініями . У результаті виходить ламана лінія, на основі якої повина бути побудована нормативна лінія. Якщо кількість точок недостатня або дуже розкидана, потрібно провести додаткові хронометражні дослідження. Розкидані точки на полі графіка , особливо при нормуванні ручних прийомів робіт, рахуються нормальними і пояснюються впливом другорядних чинників, виконанням цих прийомів різними спорсобами, а також неточністю замірів при спостереженні.

Для визначення нормативної лінії достатньо на графіку знайти три точки:

· т. А, яка відповідає середньоарифметичним значенням маси і часу;

· т. Б – відповідає середньоарифметичним значенням маси і часу, що є більшими від середніх значень (тобто праворуч і вгору від точки А);

· т.В – відповідає середньоарифметичним значенням маси і часу, що є меншими від середніх значень (тобто ліворуч і вниз від точки А).

Нормативна лінія, одержана за методом найменших квадратів, відповідає умові, що сума квадратів відхилень усіх дослідних точок від нормативної лінії буде найменшою.

З метою одержання більш точної емпіричної формули для обробки даних спостережень застосовують метод найменших квадратів (метод Гаусса). Його використовують в основному при обробці результатів лабораторних досліджень за режимами обробки, а також при розробці нормативів часу для крупносерійного і масового виробництва. З а цим методом положення нормативної лінії повинно відповідати таким умовам :

Ø сума квадратів віддалей від точок до нормативної лінії повинна бути найменшою, тобто найменшою є сума квадратів усіх відхилень;

Ø коефіцієнти і емпірична формула визначаються аналітичним шляхом.

Нормативна формула за методом найменших квадратів визначається математичним способом, шляхом розв’язання двох рівнянь:

 

a ∑х 2 + b ∑ Х = ∑ху

а ∑х + nb = ∑у

де а – коефіцієнт при незалежній величині х; b – вільний член рівняння;

n – кількість незалежних змінних величин;

х – незалежна змінна величина; у – залежна змінна величина.

Нормативні залежності найчастіше оформлюються в вигляді таблиць і номограм, з яких складають збірки нормативів. В збірки включають також опис нормованих робіт, умов їхнього виконання, методичні вказівки по розрахункам норм за допомогою системи нормативів.

Номограма (рос. номограмма, англ. nomogram (abac, alignment chart); нім. Nomogramm n) – спеціальне креслення, яким зображується функціональна залежність між величинами. До впровадження персональних комп'ютерів номограми широко застосовувалися для одержання без розрахунків приблизних рішень громіздких багатофакторних рівнянь.

 

ІІІ. Питання для перевірки виконання домашнього завдання

1. Які існують методи нормування праці?

2. У чому полягає сутність аналітичного методу нормування праці?

3. У чому полягає сутність укрупненого та сумарного досвідно-статистичного методів ?

4. У чому полягає особливість нормування праці за системою Барта-Мерріка?

5. У чому полягає особливість нормування праці за системою Міхеля?

6. У чому полягає особливість нормування праці за системою Бедо?

7. У чому полягає особливість нормування праці за системою Рефа?

8. У чому полягає особливість нормування праці за системою консультативної фірми «Персонел адміністрейшн лімітед»?

9. У чому полягає особливість нормування праці за системою Пейджа?


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.