Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

І. Основні категорій і поняття

В розрахункових умовах господарювання важливим є визначення оптимізації чисельності працівників, необхідних для виконання виробничої програми. Вихідними даними для визначення необхідної кількості працівників є:

- виробнича на плановий період часу;

- норми часу;

- норми виробітку;

- трудомісткість виробленої програми;

- звітні дані про коефіцієнти виконання норм;

- баланс робочого часу 1-го працівника.

Баланс робочого часу 1-го працівника встановлює середню кількість годин, яку працівник повинен відпрацювати протягом планового періоду і визначається множенням середньої кількості явочних днів працівника протягом планового періоду на середню тривалість роб дня 1-го працівника.

При розрахунку явочних днів працівника розрізняють:

- календарний,

- номінальний і

- ефективний (реальний) фонди робочого часу.

Календарний фонд робочого часу дорівнює плановому числу календарних днів планового періоду.

Номінальний фонд робочого часу дорівнює кількості робочих днів, яка максимально може бути відпрацьована протягом планового періоду. Він визначається відніманням з календарного фонду неробочих днів. У безперервних виробництвах віднімаються і невиходи на роботу по графіку .

Ефективний фонд робочого часу складає середнє число робочих днів, які корисно використовуються протягом планового періоду. Через неявки на працівників цей фонд, як правило, менший за номінальний.

Обґрунтування чисельності працівників необхідних для виконання планового обсягу робітздійснюється на основі планової трудомісткості виробничої програми.

Планова трудомісткість виробничої програми визначається:1.По плановому нормативу трудових затрат на одиницю продукції помноженому на план випуску продукції

2. По звітній трудомісткості, яку корегують за допомогою коефіцієнтів, в яких враховані заходи плану підвищення ефективності виробництва і, які знищують трудові затрати на виготовлення продукції.

Планову чисельності працівників визначають діленням трудомісткості виробничої програми на ефективний фонд робочого часу 1-го працівника за рік. При цьому враховується заплановане перевиконання норм часу.

Чпл= , де

tпл. – планова трудомісткість виробничої програми, норми/год.

Чпл – планова чисельність робітників, відрядників

Фпл – плановий ефективний фонд часу 1-го працівника, год

Квн – коефіцієнт використання норм.

Планова чисельність робітників-відрядників розраховується на основі технологічної або виробничої трудомісткості:

1. Планова чисельність робітників-відрядників на основі технологічної трудомісткості

tпл.= tм + tобс. де

tм – технологічна трудомісткысть технологічного процесу

tв – виробнича трудомісткість;

tобс – трудомісткість обслуговування технологічного процесу

2.. Планова чисельність робітників-відрядників на основі виробничої трудомісткості

Ч=

Чисельність працівників, необхідних для виконання заданого обсягу робіт у натуральному виразі:

1. Ч= , де

Тв – роб. час для виконання обсягу робіт за нормами

Тв= , де

Qі – обсяг і-х робіт в прийнятих одиницях;

qі – планова норма виробітку і-ї продукції за 1-цю часу в прийнятих відповідними нормами

2. Чсп= , де

А – число роб. машин, агрегатів тощо;

Р – число робітників для обслуговування 1-го агрегата протягом зміни (норма обслуговується)

S – число змін на добу

Те – ч исло роботи агрегату в плановому періоді

Рдн – число днів роботи за плановим балансом робочого часу.

Планування чисельності персоналу працівників за явочним часом

1. Явочне число працівників на зміну - нормативна кількість робітників для виконання виробничого змінного завдання щодо випуску продукції.

Чяв.= , де

Qt –сумарні затрати роб. часу на плановий обсяг робіт за плановий період, норми-од.

С – число діб роботи виробництва за плановий період

2. Явочне число робітників виходячи з норм виробітку:

Чяв= , де

V – плановий середній виробіток працівників даної спеціалізації у прийнятих одиницях виміру.

V= Нввн

Нв - зміна норма виробітку

3. Явочне число робітників на індивідуальних роботах, виконуваних окремими працівниками:

Чяв= , де

Фс – кількість діб роботи дільн. за плановий період:

4. Явочна кількість робітників-відрядників на підприємствах легкої промисловості:

Чяв= , де

З – змінне завдання (ум. одиниць)

Нпв – планова норма виробітку за зміну

Розрахунок необхідної кількості працівників проводиться методами:

1. За коефіцієнтом середньоспискового складу

Чспяв* Ксп, де

Рсп – спискова чисельність

Ксн – заплановане число роб зміни

2. За плановим % невиходів на роботу

Рсп= , де

Н% - загальна кількість невиходів

Планування чисельності працівників за числом робочих місць і за нормами обслуговування:

1.Розрахунок чисельності працівників за нормами обслуговування

Чсп=Q * S * Ксп / Нобс., де

Q – кількысть об’єктів обслуговування

Нобс – норма обслуговування (кількість одиниць розмір виробничих площ, що обслуговуються одним чи групою працівників)

2. Розрахунок чисельності працівників за відсутності норм обслуговування:

Чсп = М*S*Ксп, де

М – число робочих місць


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.