Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Походження, дефініції та підходи до визначення терміна «стратегія підприємства»

Тема 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції

1.1. Походження, дефініції та підходи до визначення терміна «стратегія підприємства»

1.2. Еволюція концепції теорії стратегії підприємства

1.3. Стратегія як план дій. Етапи формування стратегії підприємства

Походження, дефініції та підходи до визначення терміна «стратегія підприємства»

Термін «стратегія» історично виник і отримав певний зміст у військовому лексиконі. На той час термін «стратегія» означав вищу сферу військової майстерності, яка вивчає закономірності і характер війни, розробляє теоретичні основи планування, підготовки і здійснення військових операцій, визначає стратегічні завдання.

i З грецької стратегія (στρατηγία) “strategos” перекладається: «stratos» – армія, «ago» – веду) та означає мистецтво чи наука бути полководцем або мистецтво розгортання військ у бою. Значення полководців в Древній Греції було очевидним. Найбільш талановиті та успішні полководці дуже велике значення надавали правильній побудові забезпечення армії, а також рішенням, коли вступати в битву, а коли вступати в переговори з народом, політиками, дипломатами. Ще за 500 р. до н.е. поняття зустрічається в праці китайського філософа Сун-Цу «Мистецтво ведення війни». У часи Периклу (450 до н.е.) стало означати управлінські навички (адміністрування, лідерства, ораторства, влади). За часів Олександра Македонського (330 до н.е.) набуло значення навичок мобілізації ресурсів для подолання опору і створення уніфікованої системи глобального правління. На зорі розвитку державності (згадаємо, наприклад, Рим) «стратегія» визначала планування і втілення в життя політики держави й військово-політичного союзу ряду країн із використанням усіх мож­ливих способів і методів. Наполеон Бонапарт використовував термін стратегія для окреслення процедури підготовки до проведення успішних військових дій. Оскільки війни є (на жаль і сьогодні) найбільш важливими в житті людей, народів, країн, поняття «стратегічний» в значенні «найважливіший» перейшло до складу термінології управління в цілому.Сучасне поняття стратегії стосовно бізнесу з’явилось в середині ХХ ст. У 1962 році вчений-економіст А. Чандлер-молодший застосував термін «стратегія» щодо керівництва підприємством у праці «Стратегія і структура». Він довів, що стратегія визначає структуру, і зміни в навколишньому середовищі викликають стратегічні альтернативи, які в свою чергу можуть породжувати зміни в організаційній структурі.

Необхідність розробкипідприємствами стратегії викликана нестабільністю середовища функціонування підприємств, неповнотою інформації про його майбутній стан і вплив на підприємство. Шістдесяті роки ХХ ст. ознаменувались істотними змінами на товарних, фінансових ринках, у режимах економічного регулювання міжнародного бізнесу, посиленням конкуренції у всіх сферах підприємництва. Підприємства в розвинених країнах опинилися в умовах близьких до «воєнних дій», пов’язаних із насиченням ринку, зростанням конкуренції, необхідністю боротьби за виживання. «Воєнні дії» в світі бізнесу потребували теоретичного забезпечення. Ці та інші фактори змусили представників управлінської думки глибше зрозуміти існування зовнішніх по відношенню до організації сил. З цією метою були розроблено новий підхід до управління – так зване стратегічне управління, що стало результатом еволюції підходів до планування діяльності підприємств: бюджетування, екстраполяційне планування, стратегічне планування. Еволюція розвитку стратегічного підходу до управління

Етапи Назва фази Фокус уваги науковців і практиків стратегії
І фаза початок ХХ ст. Поточне планування («за відхиленнями») Управління на основі контролю виконання Короткостроковий характер планування, його внутрішня спрямованість без урахування зовнішніх умов. Обмежується розробкою бюджетів і поточ­них планів. Фірма коригує обсяг і структуру інвестицій, виробництва, збуту лише в разі відхилення "факту" від "плану"
ІІ фаза середина ХХ ст. Екстраполяційне планування (від досягнутого) Управління на основі екстраполяції Застосування елементів аналізу та контролю ситуацій, що склалися в організації та поза нею. Використовуєть­ся екстраполяційне передбачення майбутнього
ІІІ фаза кінець 60-х рр. ХХ ст. Стратегічне планування Управління на основі передбачення змін Опанування "стратегічного мислення", спрямованого на зменшення загроз, що впливають на діяльність підприєм­ства та використання шансів, що сприяють його успіху. Основний принцип — "іти від майбутнього до сучасного"
ІV фаза - 80 рр. ХХ ст. Стратегічне управління Управління на основі гнучких екстрених рішень Використовуються досягнення попередніх фаз, віднаходяться можливості впливати та адаптуватися до ринкових змін

Різноспрямованість досліджень у галузі стратегічного управління демонструє наявність різних точок зору щодо змісту категорії стратегія в економічній науці, а саме: філософські, процесуальні, структурні, технологічні, поведінкові, результативні аспекти. Як наслідок — наявність великої кількості концептуальних основ для визначення та впровадження стратегії.

 

Рис. 1.1. Трактування терміна «стратегія» в сучасних дослідженнях

 

На сьогодні загальноприйнятого стандарту щодо змісту стратегії та її структури так і не існує, що ще раз підтверджує складність, багатоплановість і неоднозначність трактування даної категорії. Сучасні дослідники категорії «стратегія підприємства» в загальному її визначенні сходяться, хоча при розшифруванні окремих її складових займають різні позиції (табл. 1.2).

Таблиця 1.2


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.