Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Порівняльна характеристика класичних портфельних моделей

Модель Основна мета стратегії Зовнішні фактори оцінки Внутрішні фактори оцінки Загальна характеристика
BCG (2 х 2) Зростання частки ринку і збільшення прибутковості Темп росту ринку Відносна доля на ринку Перша портфельна модель (1970 р.) Проста у використанні. Однак, значення долі ринку в порівнянні з іншими параметрами переоцінено
GE/ McKinsey (3 х 3) Спрямування ресурсів у сильний бізнес і вилучення із слабкого Привабливість ринку Конкуренто-спроможність фірми Кожна вісь має багатофакторний вимір. Більш детальна класифікація порівнюваних видів бізнесу і широкі можливості для вибору. Разом з тим, стратегії виглядають «наївними» і поверховими
ADL/LC (5 х 4) Формування збалансованого бізнес-портфеля Стадії ЖЦ Відносна позиція на ринку Процес планування будується на концепції ЖЦ і виконується в 3 етапи: простий вибір, специфічний вибір і вибір уточненої стратегії.

 

 

4 10.3. Інші матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства

Матриця Ансоффа«Продукт-ринок»застосовується для вибору стратегії СОБ підприємства з альтернативних в умовах зростаючого ринку. Відповідно до матриці в умовах зростаючого ринку існують чотири стратегічних альтернативи (рис. 10.6).

 

Тип ринку Тип продукту
Освоєний Новий
Освоєний Стратегія глибокого проникнення на ринок Стратегія розроблення нового продукту
Новий Стратегія розширення ринку Стратегія диверсифікації

Рис. 10.6. Матриця Ансоффа

 

Стратегічні альтернативи матриці Ансоффа можна охарактеризувати наступним чином.

Стратегія 1 „Вдосконалення діяльності» вибирається, коли СОБ випускає старий товар і діє на старому, але ненасиченому ринку. В такому разі їй рекомендується забезпечувати прибуток за рахунок раціоналізації як виробництва, так і збуту, тобто йдеться про їх інтенсифікацію (зниження собівартості, покращання якості, сервісу, реклами, застосування торгових знижок, розробка заходів просування продукту).Стратегія 2 „Товарна експансія» застосовується на старих, але ненасичених ринках, куди виходять з новим або суттєво вдосконаленим товаром з метою збільшення продаж, вишукуючи ринкові ніші. Переваги: мінімізація ризику, оскільки ринок добре відомий і прибуток забезпечується за рахунок збереження його частки в майбутньому.

Стратегія 3 „Ринкова експансія» – це стратегія розвитку ринку, направлена на пошук нових ринків або хоча б нових сегментів для вже добре освоєних товарів. Прибуток тут забезпечується за рахунок розширення ринку збуту як в межах регіону, так і поза ним. Дана стратегія дорога і більш ризикована, ніж попередні, але прибутковіша в перспективі.

Стратегія 4 „Диверсифікація» – це стратегія одночасного освоєння нового товару і нових ринків. Вона є найбільш ризикованою і дорогою, зате у віддаленому майбутньому забезпечує значний прибуток і стабільність підприємства. Причинами диверсифікації є прагнення: а) зменшити ризик („не класти всі яйця в один кошик»); б) отримати фінансові вигоди від роботи в нових областях; в) піти зі стагнуючих ринків. Негативними сторонами стратегії диверсифікації, які слід враховувати, є: а) розпорошення зусиль; б) проблеми управління диверсифікованим підприємством; в) зменшення синергетичного ефекту.

Переваги матриці Ансоффа: простота, наочність. Недоліки – врахування хоч і найважливіших, але лише двох чинників (ринок і товар), а також одностороння орієнтація на зростання.

Тривимірна модель Абеля.Важливий крок у визначенні бізнесу й у цілому в матричному підході зроблений Д. Абелем (Abell), що запропонував визначати галузь бізнесу в трьох вимірах: групи покупців, що обслуговуються, (хто?); потреби покупців (що?); технологію, що використовують при розробці і виробництві продукту (як?).

Д. Абель розвиває підхід І. Ансоффа, пропонуючи додатковий третій фактор для визначення бізнесу — технологію.

Спочатку на схемі встановлюється стан вихідного бізнесу (рис. 10.7). Потім, рухаючись від вихідного стану по трьох осях, підприємство може знайти інші сегменти ринку, інше застосування продукції для задоволення виявлених споживчих потреб чи визначити можливості скорочення витрат виробництва за рахунок зміни технології виробництва і збуту продукції.

Рис. 10.7. Тривимірна модель Д.Абеля для вибору бізнесу.

 

Портфельна матриця Р.Купера(Cooper).Р.Купер критеріями вибору стратегії підприємства вважає наступні (рис. 6.6):

1. Привабливість галузі, яка у свою чергу визначається чинниками: а) привабливістю ринку; б) технологічним рівнем.

2. „Сила бізнесу», яка також визначається чинниками:

а) ринковими перевагами товару;

б) синергетичним ефектом підприємства у технології виробництва і маркетингу.

 

Привабливість галузі «Сила» бізнесу
Велика Мала
Велика Добрі шанси Шанси великого ризику
Мала Консервативні шанси   Немає шансів  

Рис. 10.8. Портфельна матриця Р. Купера

 

Якщо провести діагональ через поля матриці – з нижнього лівого кута у верхній правий, – то над нею буде приваблива зона для бізнесу, а під нею – неприваблива.

Матриця DMP (Direct Policy Matrix) – модель хімічної компанії Шелл - це свого роду різновид матриці McKinsey. Вона запроваджена до застосування в період посилення динамізму зовнішнього середовища (з середини 70-х років ХХ ст.), коли традиційні методи прогнозування виявились неефективними. В матриці Шелл («галузева привабливість – конкурентоспроможність») критеріями стратегічного вибору є грошовий потік (BCG) та віддача інвестицій (McKinsey) одночасно.

Діючим інструментом стратегічного аналізу економічної інформації є проект PIMS (Profit Impact of Market Strategy), що перекладається як «вплив ринкової стратегії на прибуток». Цей проект являє собою спробу встановлення кількісних закономірностей впливу факторів виробництва і ринку на довгострокову рентабельність і прибутковість підприємств. Найбільш значимими факторами, як показав проект, що впливають на прибутковість підприємств, є: інновації, вертикальна інтеграція, низькі витрати на одиницю продукції (ефект кривої досвіду), конкурентна позиція бізнесу, продуктивність, відносна якість продукції, капіталомісткість. Однак варто мати на увазі, що цей проект реалізований стосовно до високорозвинених, відносно стійких видів ринків і бізнесу.

 

МОДУЛЬ 3.Обґрунтування вибору стратегії підприємства, форми і методи забезпечення її реалізації

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.