Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 2. Місія та цілі підприємства

2.1. Стратегічне бачення як основа для формування місії та стратегічних цілей підприємства

2.2. Сутність та роль місії в процесі визначення напрямку розвитку організації

2.3. Поняття, класифікація та вимоги, що висуваються до цілей підприємства

 

4 2.1 Стратегічне бачення як основа для формування місії та стратегічних цілей підприємства

Розуміння значення словосполучення «стратегічне бачення» й подальше використання його як у спеціаль­ному лексиконі, так і для розробки стратегії підприємства передбачає розуміння симбіозу двох термінів: «бачення» і «стратегічний». Бачення (від франц. vision — бачення)— це картина того, про що можна мріяти (з англ. dream), стан бізнесу, якого можна досягти у віддаленому майбутньому за найбільш сприятливих умов і до якого спрямовані сподівання власника підприємства. Стратегічний — той, що стосується стратегії; найважливіший, першочерговий для досягнення генеральних цілей на певному етапі.

Стратегічне бачення— це перспективний погляд на напрями розвитку діяльності організації, базова концепція того, що організа­ція намагається зробити й чого досягти.

З наведених визначень випливає, що погляди керівництва й ме­неджерів підприємства на те, чим буде займатися останнє, і є стратегіч­не бачення. Воно «малює» картину того, «чим є організація, чим вона займається і чого вона має намір досягти». Для відповіді на ці запитан­ня менеджер повинен чітко уявляти собі характер діяльності підприєм­ства нині і в майбутньому, а також продумати можливі потреби компа­нії на 5-10 років уперед. При цьому стратегічне бачення необхідне ке­рівництву підприємства, щоб розвіяти всі сумніви щодо довгостроко­вих перспектив розвитку.Добре продумане стратегічне бачення: готує підприємство до майбутнього; встановлює довгострокові напрями розвитку; визначає намір підприємства зайняти конкретні ділові позиції. Стратегічний намір великої компанії може полягати в досягненні лідерства в галузі в національному і міжнародному масштабах. Стратегічним наміром малої фірми може бути домінування у певній ринковій ніші. Стратегічним наміром компанії, що розвивається, може бути, наприклад, перегнати ринкових лідерів. Стратегічний намір технологічної інноваційної компанії – зробити важливий винахід і відкрити цілу нову перспективну галузь товарів і ринкових можливостей, яке це зробили Xerox, Apple, Мicrosoft, Sony.

Стратегічне бачення і місія компанії, фірми, підприємства строго індивідуальні. Загальні положення, застосовані до будь-якої компанії або до будь-якої галузі, не мають управлінської цінності. Стратегічне бачення або місія ніби відокремлюють одну компанію від інших і надають їй власні відмінні риси, забезпечують на­прям діяльності і шлях розвитку. Наприклад, місія Національного банку України, який діє в державному масштабі, має дуже мало спіль­ного з призначенням місцевого банку будь-якого міста України.

i Поряд з визначення місії організації часто формулюють її кредо чи корпоративну філософію. Ці терміни трактуються наступним чином.

Кредо (від латинського credo – вірую): 1) символ віри; 2) переконання, погляди, основа світогляду (наприклад, політичні, наукові; 3) загальний кодекс поведінки організації, який визначає взаємовідносини не тільки між співробітниками, але й взаємовідносини з клієнтами та акціонерами, її корпоративну культуру.

Філософія (від латинського phileo – люблю і sophia – мудрість): 1) абстраговані міркування, погляд на світ і людину; 2) наука про найбільш загальні закони природи, суспільства і мислення. Філософія підприємства («верховні принципи діяльності») - це базові погляди і цінності підприємства, що є основою для створення системи мотивації як зовні, так і всередині підприємства.

Корпоративна філософія проясняє відношення компанії до бізнесу. Положення цієї філософії відображають основні цінності компанії, її наміри, переконання і філософські пріоритети. Рис. 2.1. дає уявлення про взаємозв’язок і послідовність визначення стратегічного бачення, місії та довгострокових цілей.

 

Рис. 2.1. Взаємозв’язок стратегічного бачення, місії, цілей

В сучасній бізнес-практиці кредо корпорації чи її філософія, відображає той набір базових цінностей (в літературі часто використовують переклад «цінність компанії»), якими керується керівництво організації в середині себе і при взаємодії з зовнішнім оточенням. Як видно, ці питання напряму пов’язані з тим, що, зазвичай, називають організаційною культурою. Її можна означити як звичаї, традиції, очікування, що переважають в організації, що є, як правило, проявом вищих цінностей власників (керівництва) компанії («який піп такий і прихід» або «риба гниє з голови»). З точки зору, безумовно, обґрунтованою виглядає теза про те, що думку про вище керівництво компанії можна скласти, наприклад, поспілкувавшись з її торговими представниками чи службою сервісу. Іноді достатньо простого дзвінка на фірму чи розмови з секретарем. Саме у вітчизняній практиці ми часто стикаємось з тим, що корпорації витрачають великі засоби на перенавчання середнього менеджменту, вкладають великі суми в оформлення торгових площадок, і при цьому не приділяють уваги підготовці тих, хто безпосередньо спілкується з клієнтами. І. Ансофф взагалі стверджує, що стратегічна поведінка знаходиться під впливом цінностей. Вище керівництво зберігає і дотримується певних цінностей, які проявляються, наприклад, у виборі типу управління, а також в цілепокладанні організації.

Цінності кожної особистості формуються досвідом, освітою, соціально-економічним фоном тощо. В корпораціях система цінностей, зазвичай, формується, в першу чергу, власниками, а також топ-менеджментом. Система цінностей орієнтує керівників, зокрема, коли вони стикаються з необхідністю прийняття критичних рішень.

i Успішний керівник — це стратег, це приклад для своїх підлеглих, своєю енергією може надихнути колектив. Це справедлива людина, до якої тягнуться, яку цінують, шанують, до думки якої прислуховуються.

Система базових цінностей знаходить відображення у питаннях, які спрямовані на збереження внутрішнього і зовнішнього балансу фірми. Наприклад, відомо, що нетрадиційні фактори, такі як наявність чіткої філософії бізнесу, розвиток корпоративної культури, імідж (репутація) та інші мають вирішальне значення для успішного функціонування організації в довгостроковій перспективі. Репутація корпорації – це те враження, які створюється нею за допомогою співробітників, клієнтів і суспільної думки в цілому, при чому, що дуже важливо, в тому числі в середині організації. Культура і образ фірми підкріпляються чи ослабляються репутацією компанії. Чи хороша репутація у компанії? Чи була її діяльність послідовною? Як виглядає ця компанія в порівнянні з іншими фірмами галузі? Чи привертає вона хороших людей? Чітко розроблені кредо чи філософія бізнесу дають хорошу інформацію про компанію всім зацікавленим групам.

Слід звернути увагу на три аспекти формування добре відпра­цьованого стратегічного бачення й обґрунтування місії підприємства:

1) розуміння, у яких сферах бізнесу працює підприємство;

2) пояснення всім учасникам організації і споживачам стратегіч­ного бачення і місії підприємства чітко, дохідливо й коректно;

3) своєчасне рішення щодо зміни стратегічного курсу й місії під­приємства.

Зазначене ще раз засвідчує, що стратегічне бачення означає «обчислювання» майбутнього і його підготовку. Стратегічне бачен­ня можна формалізувати безліччю способів, але головним є окресле­на програма дій, яка визначає етапи майбутнього розвитку і необхід­ні для цього засоби.

4 2.2. Сутність та роль місії в процесі визначення напрямку розвитку організації

Досить значна кількість авторів вважає за потрібне починати формування та аналіз діяльності будь-якої організації з таких суттєвих категорій як бачення розвитку фірми, філософія існування фірми, кредо та стратегічний намір. Хоча іноді визначенню місії та цілей діяльності підприємства може передувати попередній аналіз його середовища, оскільки чітко та повною мірою визначити місію та цілі організації можливо лише у результаті осмислення результатів такого аналізу. З іншого боку, оскільки саме існування підприємства передбачає, що у нього є певна мета і завдання, то починати формування стратегії можна і доцільно саме з визначення місії та стратегічних цілей підприємства.

Генеральна мета підприємства чи організації торкається її довгострокової спрямованості та орієнтації на конкретний тип діяльності, який у ринковій економіці задається ринковою ситуацією, потребами ринку, а також іншими чинниками середовища. На відміну від бачення, мета в стратегічному управлінні це ідеальний образ бажаного, можливого і необхідного стану об'єкта, відносно якого формулюється мета (табл. 2.1).

Таблиця 2.1


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.