Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Мета та завдання курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо виконання курсових робіт з навчальних дисциплін «Маркетинг»,

«Інфраструктура товарного ринку», «Маркетингові дослідження», «Маркетинговий менеджмент», «Комерційна діяльність

Посередницьких підприємств»

(для студентів спеціальності «Маркетинг» усіх форм навчання)

Донецьк ДонНУ 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою економічного

факультету

протокол № 6 від 15. 02. 2013 р.

Голова ради

д.е.н., проф. Черніченко Г.О.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо виконання курсових робіт з навчальних дисциплін «Маркетинг»,

«Інфраструктура товарного ринку», «Маркетингові дослідження», «Маркетинговий менеджмент», «Комерційна діяльність

Посередницьких підприємств»

(для студентів спеціальності «Маркетинг» усіх форм навчання)

Донецьк ДонНУ 2013


ББК 65я.7

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт навчальних з дисциплін «Маркетинг», «Інфраструктура товарного ринку», «Маркетингові дослідження», «Маркетинговий менеджмент», «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» (для студентів спеціальності «Маркетинг» усіх форм навчання) / розроб.: М.І. Бєлявцев, Л.М. Іваненко, Л.В. Шестопалова,
О.Ю. Боєнко, М.П. Калиниченко, В.М. Воробйов, Р.Ю. Подольський. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 101 с.

Методичні рекомендації містять вказівки щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з дисциплін кафедри. Сформульовано вимоги до структури та змісту курсової роботи, наведено перелік тем курсових робіт з дисциплін кафедри та список основної рекомендованої літератури. Включено зразки планів та умовні вихідні дані для написання практичної частини окремих тем курсової роботи з дисципліни «Маркетинг». Призначені для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Маркетинг».

 Розробники: Бєлявцев М.І., канд. екон. наук, проф.

Іваненко Л.М., канд. екон. наук, доц.

Шестопалова Л.В., доц. кафедри

Боєнко О.Ю., канд. екон. наук, доц.

Калиниченко,М.П., канд. екон. наук, доц.

Воробйов В.М., канд. екон. наук, доц.

Подольський Р.Ю., канд. екон. наук, доц.

 

«Методичні рекомендації…» затверджені на засіданні кафедри маркетингу

Протокол від 01.02.2013 р. № 9

 

Зав. кафедри, д.е.н., проф. В.Я. Омельченко

 

Схвалено навчально-методичною комісією економічного факультету ДонНУ

Протокол від 13.02.2013 р. № 6

 

Голова НМК, д.е.н., проф. Т.В. Орєхова

 

 

© Бєлявцев М.І., 2013 рік
© Іваненко Л.М., 2013 рік
© Шестопалова Л.В., 2013 рік
© Боєнко О.Ю., 2013 рік
© Калиниченко М.П., 2013 рік
© Воробйов В.М., 2013 рік
© Подольський Р.Ю., 2013 рік
© Донецьк, ДонНУ, 2013 рік

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………….………………
1.1 Мета та завдання курсової роботи….…………………………………………...
1.2 Вимоги щодо структури та змісту курсової роботи………….…………….…..
1.3 Порядок оформлення курсової роботи…..……………………………….……..
1.4 Критерії оцінювання підготовки та захисту курсової роботи……...…………
2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ «МАРКЕТИНГ» ТА ОСНОВНА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА…….…………………………………………………………………..
2.1 Дисципліна «Маркетинг»………………………………………………….…….
2.2 Дисципліна «Інфраструктура товарного ринку»……………………….……..
2.3 Дисципліна «Маркетингові дослідження……..………………………………..
2.4 Дисципліна «Маркетинговий менеджмент»…………………………............…
2.5 Дисципліна «Комерційна діяльність посередницьких підприємств»……….
ДОДАТОК А. Зразок оформлення титульного листа курсової роботи………....
ДОДАТОК Б. Зразок оформлення реферату……….……………………………...
ДОДАТОК В. Зразок оформлення змісту……………………………………..…...
ДОДАТОК Г. Зразок рецензії керівника на курсову роботу……………………..
ДОДАТОК Д. Зразок оформлення таблиці…………..……………………………
ДОДАТОК Е. Зразок оформлення рисунку……….………………………………
ДОДАТОК Ж. Типові плани курсових робіт з дисципліни «Маркетинг»……...
ДОДАТОК И. Умовні дані для використання в практичній частині курсової роботи з дисципліни «Маркетинг»……….………………………………………....

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Мета та завдання курсової роботи

 

У процесі навчання в вузі студент виконує п’ять курсових робіт за професійно орієнтованими дисциплінами відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Маркетинг». «Методичні рекомендації ...» призначені для студентів денної та заочної форм, які навчаються за спеціальністю «Маркетинг» та у відповідності з робочими навчальними планами виконують курсові роботи з дисциплін: «Маркетинг» (другий курс), «Інфраструктура товарного ринку» (третій курс), «Маркетингові дослідження» (четвертий курс), «Маркетинговий менеджмент» (п’ятий курс – магістри), «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» (п’ятий курс – спеціалісти).Курсова робота є самостійним навчально-науковим дослідженням студентів в рамках дисципліни, що вивчається на відповідному курсі. Вона є одним з основних видів самостійної роботи студентів і, в той ж час, це контрольний захід, що дозволяє перевірити якість отриманих з дисципліни знань. Загальні цілі курсової роботи:– закріплення, поглиблення та систематизація теоретичних знань, що отримані студентами в процесі вивчення конкретної дисципліни та контроль їх якості;– формування творчого потенціалу та навиків самостійної роботи щодо опрацювання наукової літератури, узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду в конкретній галузі знань, самостійного вирішування практичних завдань;– оволодіння методами збору інформації та емпіричного аналізу явищ, закономірностей, взаємозв’язків, що були вивчені в теорії;– сприяння формуванню у студентів наукового мислення (критичний аналіз та узагальнення наявного матеріалу, вміння робити висновки, логічно, послідовно й доказово їх викладати);– отримання навиків оформлення письмових робіт відповідно до встановлених вимог;– підготовка студентів до написання підсумкової кваліфікаційної роботи – магістерської або дипломної роботи.В процесі виконання курсової роботи студенти повинні отримати навики науково-дослідницької та аналітичної роботи. Виконання курсової роботи має важливе значення для студентів, яке полягає в наступному:– придбання досвіду самостійного пошуку та отримання знань, що необхідні майбутньому дипломованому фахівцеві в його трудової діяльності;– можливість знаходити в навчальній, методичній та практичній літературі основні положення, що відносяться до обраної теми;– грамотне викладання курсової роботи при аналізі теоретичних аспектів, а також придбання навиків практичного мислення;– здатність підбирати, обробляти та аналізувати конкретний матеріал, складати таблиці та діаграми і на їх основі робити правильні висновки.Курсова робота на відміну від реферату, доповіді або контрольної роботи не є допоміжною формою контролю знань, це робота якісно іншого рівня. Якщо позитивна оцінка за реферат або контрольну роботу лише впливає на результат заліку або іспиту, то оцінка за курсову роботу вноситься в індивідуальний план студента нарівні з екзаменаційними оцінками, тобто вона має статус іспиту.

Під час написання курсової роботи студент розвиває в собі здатність до самостійності та творчості. При цьому він більш поглиблено вивчає одну з проблем дисципліни, вчиться самостійно знаходити необхідну інформацію в різних джерелах, обробляти та аналізувати її, робити висновки за поставленим питанням, відстоювати свою точку зору при захисті курсової роботи.

При виконанні курсової роботи студенти повинні:

– обґрунтувати актуальність і значущість теми роботи;

– провести теоретичне дослідження стану обраної проблеми з позицій економічних наук;

– забезпечити чіткий взаємозв’язок теоретичних і практичних аспектів обраної проблеми;

– обґрунтувати практичну спрямованість розроблених рекомендацій та пропозицій;

– узагальнити та сформулювати висновки;

– сформувати навики самостійної роботи з економічною літературою, уміння грамотно, чітко та логічно обґрунтовано викладати свої думки, узагальнювати розрахунки, будувати графіки, таблиці, діаграми.

З урахуванням поставлених завдань написання курсової роботи складається з наступних взаємопов’язаних етапів:

1) вибір теми;

2) складання плану курсової роботи;

3) збір, аналіз та узагальнення матеріалів дослідження;

4) оформлення курсової роботи, представлення її для перевірки та отримання рецензії керівника;

5) захист курсової роботи.

Терміни виконання зазначених етапів визначаються та контролюються керівником курсової роботи.

Вибір теми курсової роботи визначається: науковими інтересами студента; актуальністю тих або інших проблем для українських організацій; наявністю в розпорядженні студента відповідних практичних матеріалів, періодичних видань та методик.

Перед вибором теми слід ознайомитися з тематикою певної курсової роботи, що наведена в даних «Методичних рекомендаціях...». Студент має право (за погодженням з керівником) вибрати тему курсової роботи, що не включена в рекомендований перелік тем, але тільки при умові обов’язкової її відповідності вимогам робочої програми навчальної дисципліни. Вибір теми за ініціативою студента можливий у двох випадках: 1) прагнення досліджувати питання практики застосування теоретичних положень; 2) професійний інтерес у галузі проблеми, що вивчена недостатньо. Слід мати на увазі, що теми можуть бути вузькими та широкими. Вибираючи вузьку тему, студент повинен бути націлений на глибоке дослідження, звернення до спеціалізованих джерел, аналіз та узагальнення інформації з конкретної проблеми. Широка тема передбачає дослідження ряду суміжних проблем. В обох випадках дослідницька діяльність студента виходить на перший план.

Рекомендується вибрати тему курсової роботи, що задовольняє наступним критеріям:

1) тема повинна мати зв’язок з актуальними проблемами в тій галузі, в якій спеціалізується студент денної форми навчання, або виконуватися на матеріалах підприємства, де працює студент заочного відділення;

2) проблеми, що пов’язані з даною темою, та способи їх вирішення повинні бути достатньо відомими студенту (він вивчив їх в процесі виконання інших курсових робіт або ознайомився з ними в період проходження виробничої практики);

3) повинні мати місце результати дослідження, основні положення та висновки, що були отримані при написанні курсової роботи з даної теми, які студент має можливість використовувати в процесі подальшого навчання при виконанні курсових робіт з інших дисциплін або магістерської (дипломної) роботи.

За існуючими правилами не допускається виконання курсових робіт на аналогічні теми на базі одного й того ж підприємства. Також не рекомендується обирати теми, що недостатньо забезпечені літературою, або написання їх по обраному об’єкту дослідження утруднено. Тема курсової роботи, що обрана студентом, після узгодження затверджується науковим керівником. Курсова робота може бути виконана російською або українською мовою.

План роботи повинен бути представлений в лаконічній формі та не містити нагромадження пунктів, а також смислових оборотів. Від правильної побудови плану роботи багато в чому залежить її якість. План містить найменування основних розділів і підрозділів обраної теми, що розкривають її в цілому, а кожний окремо – один з її аспектів. За своєю суттю пункти плану являють собою завдання, що реалізуються в ході написання курсової роботи та розкривають поставлену мету.

Збір, аналіз та узагальнення матеріалів за обраною темою – один із самих складних і трудомістких етапів діяльності студента, оскільки необхідно ознайомитися не тільки з нормативно-правовим матеріалом, але й з великою кількістю літературних джерел, різними підходами та поглядами авторів, різноманіттям шляхів вирішення досліджуваних питань. Перш за все, необхідно звернутися до підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів з даної дисципліни, де матеріал викладається в доступній формі, а потім переходити до інших джерел наукової, спеціальної та іншої літератури. Далі необхідно правильно розуміти сутність методу теоретичного аналізу і не зводити всю курсову роботу до запозичення матеріалу з двох-трьох джерел. Щоб робота не межувала з плагіатом, серйозні теоретичні положення необхідно давати з посиланням на джерело. Це не має бути підручник з даної дисципліни: курсова робота передбачає більш глибоке вивчення теми, ніж вона розкривається в навчальній літературі. У курсових роботах, що носять теоретичний характер, при аналізі літератури за темою дослідження автор повинен висловлювати свою думку та ставлення до сторін досліджуваної проблеми.

При дослідженні фактичних матеріалів слід розділяти їх на аналітичні та ілюстративні. Аналітичні матеріали піддаються обробці з застосуванням математичного апарату та служать підставою для формулювання висновків, пропозицій і рекомендацій. Ілюстративні матеріали дозволяють констатувати факти без обробки даних.

Вивчений, проаналізований і узагальнений матеріал є основою логічно збудованої системи відомостей за темою курсової роботи. Приступаючи до написання тексту, студенти повинні мати на увазі, що не слід писати роботу від першої особи. Краще використовувати знеособлені форми: «слід відзначити ...»; «необхідно згадати ...»; «можна зробити висновок ...»; «підводячи підсумок ...» тощо. Неприпустимо використовувати в роботі просторічні звороти, жаргонізми, банальні та пусті фрази, позбавлені сенсу, риторичні запитання, публіцистичний стиль.

При обґрунтуванні актуальності та розгляді теоретичних основ обраної теми необхідно підібрати відповідні літературні джерела. Основна рекомендована література для написання курсових робіт наведена в розділі 2 «Методичних рекомендацій ...». Однак необхідно враховувати, що запропонований список є далеко не повним і обмежуватися тільки зазначеною в ньому літературою не слід. Студент повинен самостійно підібрати літературу за обраною темою, використовуючи для цього алфавітні та предметні каталоги бібліотек.

При підготовці до написання курсової роботи необхідно обов’язково ознайомитися з опублікованими за обраною темою статтями в економічних журналах за останні 2-3 роки. Матеріали, що отримані через мережу Інтернет та інші електронні засоби інформації, можуть бути використані тільки як одне з джерел при написанні курсових робіт (з обов’язковим посиланням на Інтернет). Всі курсові роботи надаються науковому керівникові в електронному вигляді для перевірки програмою «Антіплагіат». Підбираючи і вивчаючи літературні джерела, доцільно завести свій каталог в електронній формі (або у вигляді набору карток). Наявність такого каталогу значно полегшить і прискорить складання згодом бібліографічного списку, дозволить зробити цей список більш точним.

Якість виконання студентом курсової роботи свідчить про рівень його спеціальної теоретичної підготовки та наявність практичних навиків проведення економічного аналізу об’єкту дослідження, прийняття вірного управлінського рішення. Наявність в роботі граматичних, стилістичних та орфографічних помилок знижує її цінність, навіть якщо робота носить новаторський характер.

Курсова робота надається керівнику не пізніше ніж за 10 днів до встановленого терміну захисту. Керівник перевіряє курсову роботу та пише на неї рецензію (додаток Г). В ній вказуються переваги та недоліки роботи, на які студент повинен звернути увагу при захисті. Курсові роботи, що отримали позитивний відгук, допускаються до захисту.

Студенту, який отримав незадовільну оцінку по курсовій роботі, надається право вибору нової теми курсової роботи або, за рішенням керівника, доопрацювання колишньої теми, і визначається новий термін для її виконання. До повторно виконаної роботи студент зобов’язаний прикласти попередню рецензію, щоб він міг перевірити, усунуті зазначені в ньому недоліки або ні. Оцінка за курсову роботу проставляється у відомість та індивідуальний план студента.

Захист курсових робіт проводиться до початку екзаменаційної сесії і являє собою коротку доповідь (презентацію) студента з теми дослідження та відповіді на запитання. Захист проходить перед студентською групою та комісією зі складу викладачів кафедри з подальшим обговоренням переваг і недоліків висловлених положень. Без захисту курсової роботи студент не допускається до іспитів.

У процесі підготовки до захисту студент повинен:1) внести виправлення в роботу відповідно до зауважень керівника; 2) відповісти на запитання керівника, що сформульовані в рецензії або зроблені на полях курсової роботи. За погодженням з керівником виправлення або пишуться на звороті аркуша, де записано зауваження, або вони оформляються у вигляді доповнення до курсової роботи.

Захист курсової роботи зводиться до обґрунтування пропозицій, що сформульовані студентом за розглянутою проблемою. При захисті роботи студент в тексті своєї доповіді (виступу) повинен відобразити наступні моменти:

– обґрунтування вибору теми роботи;

– мета і завдання роботи;

– основні результати, що отримані в ході роботи, висновки;

– відповіді на зауваження, що зазначені в рецензії наукового керівника.

Захист курсової роботи передбачає доповідь студента тривалістю 7-10 хвилин. У процесі захисту студент може використовувати заздалегідь заготовлені схеми, графіки, діаграми або підготовлену презентацію. Презентація (слайди) готується в програмі PowerPoint. Кількість слайдів має бути 12 - 15. У це число входять титульний слайд з назвою теми та прізвищем автора роботи, а також слайд із зазначенням мети та завдань курсової роботи. Решта слайдів повинна схематично розкривати зміст роботи, включати мінімальний обсяг пояснюючого тексту і в наочній формі представляти основні її положення. Не допускається використання тільки текстових слайдів (за винятком вище названих). Шаблон оформлення слайдів бажано підбирати відповідно до теми роботи та не перевантажувати елементами художнього, але мало інформативного характеру.

Склад і зміст слайдів презентації повинні демонструвати глибину опрацювання та розуміння обраної теми курсової роботи, а також навики володіння сучасними інформаційними технологіями. Цікаві та змістовні презентації, авторські знахідки в розкритті тих або інших положень роботи, сприяють не тільки підвищенню підсумкової оцінки за захист, але й позитивному сприйняттю. При глибокому опрацюванні теми, обґрунтованості та новизні зроблених висновків, курсова робота може бути рекомендована керівником в якості наукової доповіді для виступу на студентській науковій конференції.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.