Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Валовий доход, валовий прибуток, граничний доход

Місяць Обсяг вироб-ництва Валові витрати вироб-ництва, грн. Валовий дохід, грн. Валовий прибуток, грн. Граничні витрати вироб-ництва, грн. Гранич-ний доход, грн.
             
             

 

Правило максимізації прибутку означає, що підприємство максимізувало прибуток при тому обсязі виробництва, де граничні витрати дорівнюють граничному доходу.

Валовий дохід – виручка від реалізації продукції – розраховується за формулою:

(17.11)

Валовий прибуток визначається як різниця між валовим доходом і валовими витратами виробництва.

Граничний дохід – додатковий дохід від продажу додаткової одиниці продукції. В умовах конкурентного ринку, коли ціна не залежить від підприємства і в короткостроковому періоді буде незмінною, граничний доход буде дорівнювати ціні.

На підставі даних табл. 17.10 необхідно побудувати графіки, що відображають дохід та витрати, показати зону прибуткового виробництва.

Перший графік повинен бути побудований на підставі порівняння валового доходу та валових витрат. На ньому повинна бути позначена зона прибутковості та критичні точки обсягів виробництва, що розмежовують зони збиткових і прибуткових обсягів виробництва.

Другий графік повинен бути побудований на підставі порівняння середніх валових витрат, граничних витрат і граничного доходу.

На графіку необхідно визначити обсяг виробництва, що максимізував прибуток (це значення обсягу виробництва прийняти за плановане). Зробити висновок, чи підтверджується правило максимізації прибутку. 

6. Визначити критичний обсяг виробництва (точку беззбитковості), запас фінансової міцності та період окупності проекту.

Критичний обсяг виробництва (точка беззбитковості) – обсяг виробництва, при якому підприємство покриває всі свої витрати і не отримує прибутку.

Визначити його можна за формулою:

(17.12)

Наочно точка беззбитковості представлена на рис. 17.1.

 

Рис. 17.1. Графік беззбитковості

 

Як видно на графіку, беззбитковий обсяг випуску продукції досягається при рівності загальної суми витрат (С+F) та виручки від реалізації (N).

Запас фінансової міцності (зона безпеки) показує, до якого рівня можна знижувати обсяг виробництва та не зазнавати при цьому збитків:

, (17.13)

де – обсяг виробництва, що планується.

 

Для розрахунку періоду окупності проекту необхідно зіставити критичний обсяг виробництва з одноденним випуском продукції:

(17.14)

7. Визначити бюджету маркетингу. Скласти план маркетингових заходів. Розрахувати витрати на проведення маркетингових заходів.

Бюджет маркетингу визначити у розмірі 30 % від прибутку підприємства.

Зробити припущення про необхідні маркетингові заходи. Наприклад, досвід споживачів (навести приклад анкети), розробка рекламного звернення (навести текст звернення), публікація рекламного звернення в журналі (газеті), реклама по радіо, телебаченню тощо.

Розрахувати витрати на реалізацію запропонованих маркетингових заходів. Зіставити отримані витрати з бюджетом маркетингу.

Результати представити в табл. 17.11.

Таблиця 17.11

Програма маркетингу

Маркетинговий захід Витрати на проведення Термін виконання
1.    
2.    
...    
Разом маркетингових витрат    

 

Тема 25. Некомерційний маркетинг

 

З використанням наведеного цифрового матеріалу (табл. 25.1) провести локальне маркетингове дослідження та розробити відповідні рекомендації для подальшого розвитку державної громадської бібліотеки.

Таблиця 25.1

Вихідна інформація

Показник 1-й рік 2-й рік 3-й рік
I. Фінансові ресурси, тис. грн.:      
1. Бюджетні асигнування:      
асигнування засновників 2218,0 3558,5 4483,0
асигнування інші 986,5 1185,5 1328,0
2. Позабюджетні доходи: 109,0 440,9 854,0
від основних видів діяльності 107,2 244,6 398,0
від підприємницької діяльності 92,0 109,7 139,3
от добродійності та спонсорства 163,8 196,3 456,0
II. Доходи від платних послуг, тис. грн.:      
1. Ксерокопіювання 69,6 144,2 206,0
2. Інформаційні послуги 9,4 71,2 154,8
3. Оформлення документів 21,0 23,0 29,0
4. Штрафи за прострочення повернення або псування літератури 7,0 6,2 8,2
III. Витрати, тис. грн.:      
1. Оплата праці працівників 1164,7 2453,1 2207,0
2. Господарські витрати 53,3 84,0 161,3
3. Витрати на комунальні послуги 134,3 316,4 290,2
4. Витрати на службові відрядження 6,9 10,9 6,5
5. Витрати на комплектування фонду 833,8 1789,5 1746,0
6. Інші 35,1 90,1 33,7
IV. Джерела комплектування фонду, один.:      
1. Центральний колектор
2. Книжкові магазини

Продовження табл. 25.1

3. Видавництва та організації, що займаються видавницькою діяльністю
4. Місцевий обов’язковий екземпляр
5. Підписка
6. Відділення «Книга-поштою»
7. Дарування
8. Взамін втраченим
9. Книгообмін
10. Інші
V. Структура бібліотечного фонду, %:      
1. Природознавство 6,4 6,0 5,7
2. Географія 0,7 0,7 0,6
3. Техніка 8,7 8,3 8,0
4. Сільське господарство 4,4 4,4 4,1
5. Медицина 4,5 4,5 4,7
6. Суспільно-політична література 42,4 41,6 40,7
7. Довідники 0,8 0,9 1,2
8. Художня література 16,7 17,1 18,2
9. Спорт 0,6 0,6 0,7
10. Культура і мистецтво 5,9 6,2 6,5
11. Інші 8,4 9,7 9,6
VI. Використання бібліотечного фонду:      
1. Книгозабезпеченість, книг на читача 15,0 15,5 15,4
2. Прочитано одним читачем 25,0 24,9 25,9
3. Оборотність 1,7 1,6 1,7
VII. Користувачі (читачі)      
1. Молодь (15-24 років)
2. Середнє покоління (25-45 років)
3. Передпенсійний вік (45-60 років)
4. Пенсіонери (60 років і старше)
VIII. Характеристика користувачів:      
1. Освіта:      
початкова
середня загальна
середня спеціальна
вища
вища неповна
кандидати наук
доктори наук
2. Вид діяльності:      

Закінчення табл. 25.1

2. Вид діяльності:      
учні, що навчаються у середніх школах та середніх спеціальних навчальних закладах
студенти вищих навчальних закладів
науковці
економісти
юристи
інженери та техніки
військовослужбовці
управлінці
інші
3. Місце проживання:      
адміністративний центр
місто районне
сільська місцевість
IX. Відвідуваність (з розрахунку на одного читача)      
1. Перше півріччя 11,3 11,6 12,2
2. Друге півріччя 11,1 11,4 12,1
X. Книговидача, один.      
1. Перше півріччя
2. Друге півріччя

 

 


Навчальне видання

 

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з навчальних дисциплін «Маркетинг», «Інфраструктура товарного ринку», «Маркетингові дослідження», «Маркетинговий менеджмент», «Комерційна діяльність

Посередницьких підприємств»

(для студентів спеціальності «Маркетинг» усіх форм навчання)

 

Бєлявцев Михайло Іванович
Іваненко Лариса Михайлівна
Шестопалова Людмила Володимирівна
Боєнко Олена Юріївна
Калиниченко Максим Петрович
Воробйов Валерій Миколайович
Подольський Ростислав Юрійович

 

Редактор

Технічний редактор

 

Підписано до друку

Формат 60 х 84/16/. Папір офсетний.

Друк - цифровий. Умовн. друк. арк.

Тираж: прим. Зам. №

 

Донецький національний університет

83000, м. Донецьк, вул. Університетська, 24

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру

серія ДК № 1854 від 24. 06. 2004 р.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.