Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Дисципліна «Маркетингові дослідження»

Навчальним планом напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» передбачено в рамках викладання дисципліни «Маркетингові дослідження» написання студентами четвертого курсу курсової роботи.

Мета виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження» полягає в узагальненні та засвоєнні студентами теоретичних знань, оволодінні практичними навиками самостійно проводити маркетингові дослідження з конкретних напрямів та обґрунтовувати маркетингові рішення.

Завдання курсової роботи

– розширити, узагальнити та систематизувати теоретичні знання з навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження»;

– виділити найбільш суттєві недоліки практичної діяльності в сфері маркетингу (маркетингових досліджень) конкретних суб’єктів ринку;

– самостійно сформулювати проблему, гіпотезу та завдання маркетингового дослідження;

– визначити джерела отримання первинної та вторинної маркетингової інформації;

– обґрунтувати вибір методів маркетингового дослідження для збору, обробки, аналізу маркетингової інформації та прогнозування маркетингових явищ і процесів;

– розробити форми для збору первинної маркетингової інформації;

– зробити об’єктивні висновки та обґрунтувати управлінські рішення (практичні рекомендації) для підвищення ефективності (результативності) маркетингової діяльності суб’єкта ринку;

– теоретично грамотно та логічно послідовно викласти результати досліджень.

Тематика курсових робіт відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» та включає наступні теми:

1. Оцінка впливу макросередовища на маркетинг фірми (в цілому або по окремих видах факторів).2. Вивчення впливу соціально-демографічних та психологічних факторів на попит.

3. Оцінка впливу мікросередовища на маркетинг фірми.

4. Вивчення масштабу та потенціалу ринку.

5. Оцінювання збалансованості ринку.

6. Аналіз тенденцій та стійкості розвитку ринкової кон’юнктури

7. Оцінювання циклічності та сезонності ринку.

8. Оцінювання та підвищення якості продукції, що випускається (послуг).

9. Оцінювання та підвищення споживчої цінності товару (послуги).

10. Оцінювання та підвищення конкурентоспроможності товарів (послуг).

11. Оцінювання та підвищення конкурентоспроможності фірми.

12. Оцінювання місця підприємства та його конкурентів на ринку.

13. Оцінювання та формування стійких конкурентних переваг підприємства на ринку.

14. Дослідження місткості ринку та часток підприємств.

15. Дослідження асортиментної структури пропозиції.

16. Дослідження інтенсивності конкурентної боротьби на ринку.

17. Оцінювання та підвищення задоволеності споживачів.

18. Оцінювання та підвищення лояльності споживачів.1

19. Оцінювання та підвищення якості обслуговування споживачів.

20. Дослідження ставлення споживачів до торгової марки фірми.

21. Маркетингові дослідження бренду.

22. Діагностика структури та якості управління маркетинговою діяльністю.

23. Оцінка та підвищення ефективності рекламної діяльності.

24. Вивчення та добір учасників товароруху.

25. Дослідження іміджу фірми та її товарів на ринку.

26. Сегментування ринку.

27. Дослідження перспективних напрямків позиціонування підприємства (фірми) та її товарів на ринку.

28. Діагностика маркетингової культури фірми.

29. Оцінка та підвищення маркетингового потенціалу фірми.

30. Ідентифікація, аналіз внутрішніх і зовнішніх можливостей, загроз для фірми.

31. Розробка прогнозного сценарію розвитку ринкової кон'юнктури.

32. Моделювання поведінки споживачів.

33. Організація моніторингу ринку та оцінка поточної інформації.

34. Організація анкетування і оцінка його результатів.

35. Організація проведення вибіркового дослідження ринку.

36. Організація експертного дослідження ринку.

37. Застосування методу спостереження в дослідженні споживачів.

38. Комплексний аналіз ринку товару.

39. Оцінка еластичності попиту на товар (послугу).

40. Оцінка ризиків у маркетинговій діяльності та заходи щодо їх зниження.

41. Вивчення і моделювання тенденцій збуту продукції.

42. Вивчення і моделювання тенденцій цін на ринку (в межах асортиментної групи).

43. Маркетинговий аудит в системі маркетингових досліджень.

44. Програмні продукти та їх використання в маркетингових дослідженнях.

45. Прогнозування збуту в маркетингових дослідженнях.

Основна рекомендована література

1. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование : информация, анализ, прогноз : учеб. пособие для вузов / И.К. Беляевский. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 320 с.

2. Березин И. Маркетинговые исследования. Инструкция по применению /
И. Березин. – М. : Юрайт-Издат, 2012. – 383 с.

3. Бойко И.И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперимент) : учеб. пособие для студентов вузов / И.И. Бойко ; Укр. гуманит. ин-т. – К. : Кондор, 2005. – 279 с.

4. Бойко И.И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперимент) [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / И.И. Бойко ; Укр. гуманит. ин-т. – К. : Кондор, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования : теория, методология и практика / Е.П. Голубков. – 3-е изд. – М. : Финпресс, 2008. – 496 с.

6. Зозулев А.В. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика : учеб. пособие / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – М. : Рыбари ; К. : Знання, 2008. – 643 с.

7. Зюкова I.О. Технологiї маркетингових дослiджень : навч. посiб. /
I.О. Зюкова ; Держ. вищ. навч. закл. «Київський нац. екон. ун-т iм. Вадима Гетьмана» ; Криворiзький екон. iн-т. – Львiв : Магнолiя 2006, 2010. – 385 с.

8. Ілляшенко СМ., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.

9. Каменева Н.Г. Маркетинговые исследования: учеб. пособие/ В.А.Поляков, Н.Г. Каменева. – М.: Вузовский учебник, 2007. – 439 с.

10. Ким С.А. Маркетинг: учебное пособие для вузов / С.А. Ким. – М.: Дашков и К°, 2008. – 240 с.

11. Количественные методы анализа в маркетинге / Т.П. Данько,
О.А. Косоруков, А.И. Самыловский, И.И. Скообогатых ; Под ред. Т.М. Данько,
И.И. Скоробогатых. – М. [и др.] : Питер, 2005. – 384 с.

12. Коротков А.В. Маркетинговые исследования : учеб. пособие для студентов вузов по специальности 061500 «Маркетинг» / А.В. Коротков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 304 с.

13. Кошкалда І.В. Маркетингові дослідження : навч. посібник / І.В. Кошкалда. – Xарків, Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаева, 2007. – 158 с.

14. Крамченко Л.I. Статистика ринку товарiв i послуг : навч. посiб. / Л.I. Крамченко. – 2-ге вид. – Львiв : Новий Свiт-2000, 2011. – 294 с.

15. Лашкова Е.Г. Маркетинг: практика проведения исследований : учеб. пособие / Е.Г. Лашкова, А. Куденко. – М.: Академия, 2008. – 240с.

16. Мак-Куэрри Эдвард Ф. Методы маркетингового исследования : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Э.Ф. Мак-Куэрри ; [Пер. с англ. О. Мельникова]. – СПб. : Питер, 2005. – 176 с.

17. Маркетинговые исследования : учебник для магистров / Е.Б. Галицкий, Е.Г. Галицкая. – М. : Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. – Серия : Магистр.

18. Маркетинговые исследования собственными силами [Электронный ресурс] : электр. учеб. пособие для руководителей и специалистов предприятий малого бизнеса / Моск. центр проф. образования и развития ; Под ред.
А.П. Кожевникова. – М. : МЦПОР, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

19. Моосмюллер Г. Маркетинговые исследования с SPSS : учеб. пособие / Г. Моосмюллер, Н.Н. Ребик. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 200 с.

20. Сергеев А. Маркетинговые исследования с помощью Excel 2007 (+CD) / А. Сергеев. – СПб. и др. : Питер, 2009. – 224 с.

21. Скляр Е. Н. Маркетинговые исследования: практикум : учеб.пособие для вузов / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А. Алексунин. – М. : Дашков и К°, 2011. – 216 с.

22. Статистика рынка товаров и услуг : учебник для вузов по направлению и спец. «Статистика» / И.К. Беляевский, Г.Д. Кулагина, А.В. Коротков ; Под ред. И.К. Беляевского. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 432 с.

23. Таганов Д. SPSS: статистический анализ в маркетинговых исследованиях / Д. Таганов. – СПб. : Питер, 2005. – 190 [1] с.

24. Хаг Пол. Маркетинговые исследования: руководство по планированию, методологии и оценке : Пер. с 3-го англ. изд. / П.Хаг ; Пер. с англ. М.Ю. Зарицкой. – К. : Знання-Прес, 2005. – 418 с. + электрон. опт. диск (CD-ROM).

25. Черчилль Гилберт А. Маркетинговые исследования. Серия: Классический зарубежный учебник / Г.А. Черчилль, Т. Браун. – СПб. и др. : Питер, 2010. – 704 с.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.