Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Дисципліна «Комерційна діяльність посередницьких підприємств»

Навчальним планом спеціальності 7.030507 «Маркетинг» передбачено в рамках викладання дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» написання студентами п’ятого курсу (спеціалісти) курсової роботи.

Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» є формування системи знань щодо базових категорій комерційної діяльності посередницьких підприємств, методичних аспектів її організації та визначення пріоритетів у сучасних умовах господарювання.

Завдання курсової роботи:

– вивчення основних понять і категорій комерційної діяльності посередницьких підприємств та сучасних тенденцій у цій галузі знань;

– оволодіння методичним апаратом комерційної діяльності посередницьких підприємств;

– формування практичних навиків вирішення основних завдань комерційної діяльності посередницьких підприємств;

– формування умінь творчого пошуку рішень для вдосконалення комерційної діяльності посередницьких підприємств.

Тематика курсових робіт відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» та включає наступні теми:

1. Організація комерційної діяльності посередницького підприємства.

2. Ефективність використання основних фондів посередницьких підприємств.

3. Ефективність використання оборотних коштів посередницьких підприємств.

4. Планування витрат комерційної діяльності посередницького підприємства та шляхи їх оптимізації.

5. Формування попиту споживачів на продукцію та послуги посередницьких підприємств.

6. Система ціноутворення в комерційній діяльності посередників.7. Організація комерційних зв’язків та договірних відносин посередницькими підприємствами.

8. Планування діяльності посередницького підприємства.

9. Діагностика господарської діяльності посередницького підприємства.

10. Послуги промислового характеру в комерційній діяльності посередницьких підприємств.

11. Комерційно-організаційні послуги та їх організація на посередницьких підприємствах.

12. Організація закупівлі продукції посередницькими підприємствами.

13. Транспортні послуги в комерційній діяльності посередницьких підприємств.

14. Організація оренди технічних засобів посередницькими підприємствами.

15. Використання лізингу в комерційній діяльності посередницьких підприємств.

16. Організація оплати та стимулювання праці персоналу посередницьких підприємств.

17. Матеріально-технічна база комерційної діяльності посередницьких підприємств.

18. Дослідження техніко-організаційного рівня посередницького підприємства.

19. Оцінка ефективності обслуговування споживачів.

20. Управління комерційною діяльністю посередницького підприємства.

21. Комерційна діяльність зі збуту продукції на посередницьких підприємствах.

22. Організація комерційно-посередницької діяльності на локальному товарному ринку.

23. Аналіз фінансових результатів комерційної діяльності посередницького підприємства.

24. Аналіз ділової активності та ефективності господарської діяльності посередницького підприємства.

25. Управління персоналом посередницького підприємства.

26. Стратегічне маркетингове управління комерційною діяльністю посередницького підприємства.

27. Оцінка та аналіз ефективності комерційної діяльності посередницького підприємства.

28. SWOT-аналіз посередницького підприємства.

29. Механізм функціонування посередницького підприємства на ринку.

30. Економічна безпека посередницького підприємства.

31. Управління ризиками на посередницькому підприємстві.

32. Управління економічним потенціалом посередницького підприємства.

33. Організація кон’юнктурних досліджень на посередницькому підприємстві.

34. Електронна комерція в діяльності посередницьких підприємств.

35. Логістична система розміщення та складування запасів на посередницькому підприємстві.

Основна рекомендована література:

1. Абрютина М.С. Экономический анализ торговой деятельности: учеб. пособие / М.С. Абрютина. – М. : Изд-во «Дело и сервис», 2000. – 512 с.

2. Абчук В.А. Коммерция: учебник / В.А. Абчук. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 475 с.

3. Аникин Б.А. Коммерческая логистика: учебник / Б.А. Аникин,
А.П. Тяпухин. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 432с.

4. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.

5. Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник / Л.В. Балабанова. – К. : Знання-Прес, 2004. – 645 с.

6. Бизнес-план инвестиционного проекта предпринимателя: учеб.-практ. пособие для студентов вузов / В.М.Попов, С.И.Ляпунов, И.Ю. Криночкин, Т.А.Воронова. – М.: КНОРУС, 2005. – 480 с.

7. Бланк И.А. Управление торговым предприятием: учебник / И.А. Бланк. – М. : Ассоциация авторов и издателей «Тандем», 1998. – 650 с.

8. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. / Л.М.Борщ. – К. : Знання, 2005. – 470 с.

9. Верба В.А. Проектний аналіз: слайд-курс: навч. посіб./ В.А. Верба,
О.М. Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2006. – 235 с.

10. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник / С.С. Гаркавенко. – К. : Лібра, 2009. – 720 с.

11. Герасименко В.В. Ценообразование: учеб. пособие для студентов вузов по направлению 521600 «Экономика» / В.В. Герасименко. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 419 с.

12. Гетьман О.О. Економіка підприємства: навч. посіб./ О.О. Гетьман,
В.М. Шаповал. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 488 с.

13. Горемыкин В.А. Стратегия развития предприятия: учеб. пособие: для вузов по экон. специальностям. – 2-е изд. / В.А. Горемыкин, Н.В. Нестерова.– М. : Дашков и К°, 2004. – 2-е изд. 593 с.

14. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. – 3-тє вид. / В.М. Гриньова, В.О. Корда. – К.: Знання-Прес, 2006. – 423 с.

15. Даненбург В. Основы оптовой торговли / В. Даненбург, Р. Монкриф, В. Тейлор. – М. : Сирин, 2003. –248 с.

16. Данько Т.П. Управление маркетингом: учебник / Т.П. Данько. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 363 с.

17. Егоров В.Ф.Организация торговли: учебник / В.Ф. Егоров. – СПб. : Питер, 2004. – 352 с.

18. Економіка підприємства: підручник. – 3-тє вид. / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 526 с.

19. Економіка підприємства: підручник/ За заг. ред. Й.М. Петровича. – К.: Магнолія плюс: Вид-во В.М. Піча, 2004. – 678 с.

20. Иваниенко В.В. Ценообразование: учеб. пособие для студентов вузов. – 3-е изд. / В.В.Иваниенко, М.В.Чечетов. – Харьков : ИНЖЭК, 2004. – 220 с.

21. Інвестування: навч. посіб. для студ. Вузів. – 2-ге вид. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. – Харків : ІНЖЕК, 2004. – 402 с.

22. Киршина М.В. Коммерческая логистика / М.В. Киршина. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2001. – 256 с.

23. Клівець П.Г. Стратегія підприємства: навч. посібник / П.Г. Клівець. – К. : Академвидав, 2007. – 319 с.

24. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: учеб. пособие / Под общ. ред. проф. А.В. Зырянова. – Екатеринбург, 1995. – 416 с.

25. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – СПб. : Питер, 2007. – 816 с.

26. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер; пер с англ. под ред.
Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 2000. – 752 с.

27. Лернер Ю.И. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности в условиях неопределенности и рисков / Ю.И. Лернер. – Харьков : Фактор, 2006. – 480 с.

28. Нагапетьянц Н.А. Прикладной маркетинг: учеб. пособие для вузов /
Н.А. Нагапетьянц. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 272 с.

29. Осипова Л.В. Основы коммерческой деятельности: учебник для вузов /
Л.В. Осипова, И.М. Синяева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 623 с.

30. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: учебник / О.В. Памбухчиянц. – М. : ИТК «Дашков и К°», 2005. – 636 с.

31. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. / Ф.Г. Панкратов, Т.К. Серегина. – М. : ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 680 с.

32. Проектний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.С. Рижиков, М.М. Яковенко, О.В. Латишева та ін. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 383 с.

33. Соломатин А.Н. Экономика товарного обращения: учеб. для вузов /
П.В. Петров, А.Н. Соломатин. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 220 с.

34. Сумець О.М. Стратегія підприємства: Теорія, ситуації, приклади : навч. посіб. / О.М.Сумець. – К. : Професіонал, 2005. – 313 с.

35. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. для вузів. – 2-ге вид. / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – К. : Каравела, 2005. – 312 с.

36. Фінанси підприємств: підручник. – 6-те вид. / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.. – К. : КНЕУ, 2006. – 552 с.


ДОДАТОК А

«Зразок оформлення титульного листа курсової роботи»

Форма № Н-6.01

 

 

_____ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ_____

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

____________КАФЕДРА «МАРКЕТИНГ»_______

(повна назва кафедри)

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни_________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

Студента (ки) _____ курсу _____________ групи

 

напряму підготовки_________________________

 

спеціальності______________________________

 

__________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник _________________________________

 

__________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала _________________________

 

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ____________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

____________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Донецьк – 20 __ рік


ДОДАТОК Б

«Зразок оформлення реферату»

 

 

РЕФЕРАТ

 

Курсова робота: 43 с., 8 рис., 13 табл., 3 дод., 30 джерел.

Об’єкт дослідження: процес управління маркетинговою діяльністю підприємства ПП «Автотрейдінг».

Мета роботи: підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства.

Методи дослідження: порівняльний аналіз, методи комплексного і системного дослідження, індексний метод, факторний аналіз, інтегральний метод оцінки конкурентоспроможності.

У роботі вивчені особливості маркетингової діяльності підприємства і виявлені недоліки в організації служби маркетингу, управлінні торговим персоналом і плануванні маркетингової діяльності.

Розроблені рекомендації щодо вдосконалення маркетингової діяльності: запропонована матрична структура управління службою маркетингу, оптимальна система стимулювання торгового персоналу і програмно-цільова система планування маркетингової діяльності.

 

Ключові слова: маркетингова діяльність, маркетинговий аналіз, ринок, конкуренти, планування маркетингової діяльності, конкурентоспроможність

 


ДОДАТОК В

«Зразок оформлення змісту»

 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМ-СТВА ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………….............................................  
1.1. Теоретичні аспекти промислового маркетингу………………….….
1.2. Конкурентоспроможність як важливий елемент ринкових відносин….
1.3. Специфіка ринку виробничих послуг………………………………..
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФІРМИ……….…..
2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика фірми…………
2.2. Специфіка продукту…………………………………………………..
2.3. Характеристика та розрахунок одиничних, групових і інтегрального показників конкурентоспроможності………………………….
2.4. Оцінка конкурентоспроможності фірми по відношенню до еталону….
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПОСЛУГ ПП «ТЯЖПРОМСЕРВІС»………………………..
3.1. Підвищення конкурентоспроможності за рахунок зміни ціни послуг, що надаються……………………………………………………………
3.2. Підвищення конкурентоспроможності за рахунок поліпшення споживчих властивостей виробничих послуг, що надаються………………...
3.3. Розробка комплексної системи управління конкурентоспроможністю…..
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….
ДОДАТОК А……………………………………………………………………..
ДОДАТОК Б……………………………………………………………………..

 


ДОДАТОК Г

 

Донецький національний університет

 

РЕЦЕНЗІЯ

 

наукового керівника курсової роботи студента (ки) економічного факультету спеціальності ___________________________________

__________________________________________________________________

(П.І.Б. студента (ки))

Тема курсової роботи _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Характеристика курсової роботи __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Зауваження до курсової роботи

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Оцінка, висновки та пропозиції

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Науковий керівник курсової роботи:

__________________________________________________________________

(науковий ступінь, посада, П.І.Б.)

Підпис ______________ Дата_____________


ДОДАТОК Д

«Зразок оформлення таблиці»

 

Таблиця 2.1


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.