Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 15. Стимулювання збуту як елемент комплексу маркетингових комунікацій

 

Фірма «Альфа» проводила акцію щодо стимулювання збуту споживачів – розіграш призів серед споживачів, які придбали товар на суму більше S ум. од. За один тиждень акції було роздано F листівок на право участі в лотереї. За наслідками підрахунків в лотереї взяли участь K покупців.

Витрати на акцію включали:

С1 – поліграфія, С2 – подарунки, С3 – оплата праці, С4 – маркетингові дослідження.

Прибуток фірми «Альфа» становить R %. Середньотижневий прибуток фірми за аналогічних умов без проведення акції складає – P ум. од.

Розрахувати прибуток фірми від проведення акції, її економічну ефективність та зробити відповідні висновки. Вихідні дані представлені в табл. 15.1.

Таблиця 15.1

Вихідні дані

Варіант S, ум.од. F, один. K, осіб С1, ум.од. С2, ум.од. С3, ум.од. С4, ум.од. R, % P, ум.од.

Продовження табл. 15. 1

 

 

Тема 17. Маркетинг у виробничій сфері (продукція виробничо-технічного або споживчого призначення)Ухвалено рішення про створення підприємства з виробництва продукції виробничо-технічного або споживчого призначення. Виходячи з можливих обсягів продажу, технології виробництва та норм витрат матеріалів для організації даного виробництва необхідні наступні ресурси: устаткування, транспорт, сировина, матеріали, робоча сила тощо.

Загальні параметри діяльності фірм наведені в табл. 17.1, а основні статті витрат – в табл. 17.2. Слід враховувати, що дані, наведені в табл. 17.1 та 17.2, є умовними.

Визначити:

1) ціну оренди будівлі за рівнем поточних цін;

2) заробітну плату робочих виходячи з середньої по галузі або заробітної плати на аналогічних підприємствах;

3) чисельність адміністративно-управлінського персоналу виходячи з обсягів виробництва та чисельності робочих.

Місячний фонд робочого часу одного робочого з урахуванням відпусток і листів непрацездатності становить 150 осіб/час.;

4) кількість бригад, якщо кількість робочих в першу зміну перевищує 10 осіб. Доплата бригадирові складає 50 % величин заробітної плати робочих;

5) за бажанням студента та при узгодженні з керівником курсовою роботою можна використовувати інші підприємства як об’єкт дослідження. Проте порядок написання роботи повинен відповідати наведеним нижче умовам і завданням.

 

 


Таблиця 17.1

Загальні параметри діяльності фірми

Варі-ант Найменування фірми Вид діяльності Максимальний випуск продукції в одну зміну Мінімальний обсяг випуску, з якого починається виробництво Крок збільшення Кількість змін, які може організувати підприємство
«Моноліт» Виробництво цеглини, тис. один.
«СВ-Пласт» Виробництво поліетиленової труби, кг
«Вимпел» Виробництво тротуарної плитки, м2
«Елегант» Виробництво взуття, пара
«Силует» Виробництво швейних виробів, один.
«Фаворит» Виробництво столового посуду, один. 2

 

Таблиця 17.2

Основні статті витрат

Варі- ант Наймену-вання фірми Вартість основ-них фондів, тис. грн. Річна норма амортиза-ції, % Оренда приміщення, грн. за 1м2 Вартість сировини (матеріалу) на одиницю випуску, грн. Трудо-витрати на один виріб, осіб/час. Енерго-витрати на одиницю випуску, кВт·год. Витрати на використан-ня води для технологіч-них потреб, грн./міс. Витрати на опалювання приміщення в період опалю-вального сезону з 15.10 по 15.04, грн./міс.
«Моноліт» 0,62 0,6 0,021
«СВ-Пласт» 0,4 0,3
«Вимпел» 29,5 0,3 0,45
«Елегант» 0,8 0,3
«Силует» 0,5 0,1
«Фаворит» 0,15 0,2

Додаткові умови:

1. Збільшити обсяги виробництва можна шляхом організації роботи в другу та третю зміни. При зміні режимів роботи підприємство повинно нести додаткові витрати.

При роботі у другу зміну:

а) витрати на електроенергію зростають на 25 % порівняно з денною зміною;

б) необхідно ввести додаткову ставку майстра для роботи в другу зміну з місячним окладом 150 % до основної ставки робочого;

в) комунальні платежі зростають на 50 %;

г) доплата за роботу в нічний час (2 години) становить 5 % від фонду заробітної плати.

При роботі в третю зміну:

а) витрати на електроенергію зростають на 50 % порівняно з першою зміною;

б) комунальні платежі збільшуються в 2 рази;

в) вводиться ще одна ставка майстра для нічної зміни з окладом 150 % до основної ставки робочого;

г) за роботу в нічний час всі учасники третьої зміни отримують надбавку в розмірі 25 % до рівня основної заробітної плати робочого, бригадира та майстра;

д) продуктивність праці знижується на 20 % (без зниження чисельності зайнятих);

е) підприємство щомісячно вимушено нести витрати у розмірі 1000 грн., що пов’язані з доставкою робочих на роботу та з роботи в нічний час.

2. Оптимальний розмір бригади – 10 осіб, якщо робочих більше, то формується декілька бригад на чолі з бригадирами та додатковою оплатою їх праці за керівництво. При роботі в першу зміну загальне керівництво виробництвом здійснює директор підприємства і його адміністративно-управлінський персонал (3-10 осіб), при роботі в другу та третю зміни вводиться додаткова посада майстра, який здійснює керівництво виробничим процесом, але безпосередньо не бере участі у виробництві виробів.

3. Запланований розмір прибутку на одиницю продукції встановити на рівні 20 % від середніх валових витрат.

4. Надбавку до собівартості продукції встановити на рівні 0,2.

5. Підприємство діє на конкурентному ринку.

6. Бюджет маркетингу становить 30 % від прибутку підприємства.

Завдання:

У другому розділі роботи визначити:

- повну собівартість продукції;

- оптимальну ціну реалізації товару, використовуючи методи: «на основі граничних витрат», «витрати + прибуток», «орієнтація на беззбитковість», порівняти отримані результати з реальними ринковими цінами для конкретного товару;

- оптимальні обсяги виробництва з погляду максимізації прибутку використовуючи, по-перше, метод порівняння валового доходу і валових витрат і, по-друге, метод порівняння граничного доходу і граничних витрат;

- критичний обсяг виробництва (точку беззбитковості), запас фінансової міцності і період окупності проекту.

У третьому розділі визначити маркетингові заходи та витрати на їх проведення, виходячи з наявного бюджету маркетингу.

 

Послідовність виконання розрахунків:

1. Визначити обсяги виробництва (табл. 17.3).

Таблиця 17.3

Обсяги виробництва

Календарний графік по місяцях Обсяг виробництва (од. вим.)
Перший рік  
Січень  
Лютий  
Березень  
Квітень  
….  
Другий рік  
Січень  
Лютий  
Березень  
Квітень  
….  

 

Слід враховувати мінімальний обсяг виробництва, з якого починає роботу підприємство, крок поступового збільшення обсягу виробництва, можливості випуску при організації роботи в одну, дві або три зміни. При цьому обсяги виробництва треба розраховувати за умови, що підприємство починає роботу з січня. Наприклад, підприємство починає випуск з 10 один. виробів, нарощуючи щомісячно обсяг на 5 один. Його календарний графік виробництва буде наступним: січень – 10; лютий – 15; березень – 20 тощо.

Слід врахувати, що за три місяці підприємство досягає максимального обсягу виробництва при режимі роботи в одну зміну. Отже, йому належить приступити до роботи в дві зміни, а пізніше – в три.

Максимальний обсяг виробництва підприємство може виготовити при тризмінному режимі роботи. Проте, при роботі в третю зміну продуктивність праці знижується.

2. Визначити постійні та зміні витрати виробництва (табл. 17.4 та 17.5).

Таблиця 17.4

Сукупні постійні витрати

Стаття витрат Сума за рік, грн.
1. Амортизаційні відрахування  
2. Оренда приміщення  
3. Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу  
4. …  

 

Таблиця 17.5

Сукупні змінні витрати

Обсяг виробництва Стаття витрат, грн. Всього змінних витрат, грн.
Матеріали Витрати на заробітну плату працівників, зайнятих у виробництві Інші статті витрат
         
         

 

Сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

, (17.1)

 

де – середньорічна вартість основних фондів;

– норма амортизаційних відрахувань.

 

Сума орендної плати розраховується за формулою:

, (17.2)

 

де – розмір площі, що орендується, м2;

– ставка орендної плати, грн./ м2.

Перш, ніж заповнювати табл. 17.5, необхідно розрахувати витрати на один виріб або на певний обсяг виробництва за окремими елементами. При цьому слід пам’ятати, що дані витрати мають властивість змінюватися при зміні обсягів виробництва. Ціну основного матеріалу встановити на рівні середніх поточних цін. Слід врахувати, що на заробітну плату нараховуються відрахування підприємства на соціальне страхування (36,76 % від фонду заробітної плати), до пенсійного фонду, фонду сприяння зайнятості населення тощо. При розрахунку витрат на електроенергію, воду та опалювання приміщення беруться поточні ціни.

Таблиця 17.6


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.