Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 12. Система маркетингових комунікацій підприємства (організації)

 

Вступ.

Розділ 1. Сутність і роль маркетингової комунікаційної політики в діяльності підприємства.

Розділ 2. Аналіз використання окремих елементів комплексу маркетингових комунікацій.

Розділ 3. Оцінка ефективності маркетингової комунікаційної політики.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі розкриваються суть, цілі, завдання і етапи маркетингової політики комунікацій. Розглядаються чинники впливу елементів системи маркетингових комунікацій на споживчу аудиторію.

У другому розділі характеризуються цілі, основні засоби та учасники маркетингових комунікацій обраного підприємства; визначається бажана реакція споживачів і чинники, що впливають на структуру комунікаційної політики. Дається оцінка методам розрахунку бюджету маркетингових комунікацій, що використовуються на підприємстві.

У третьому розділі розраховується ефективність використання засобів маркетингових комунікацій, пропонуються типи стратегій просування товарів (послуг) підприємства, проводиться оцінка альтернативних пропозицій просування товарів (наприклад, надання знижок постійним клієнтам у вигляді розсилки купонів, публікації рекламного оголошення в газеті про зниження цін тощо). Оцінка комунікаційних заходів проводиться за допомогою прогнозів: зростання обізнаності споживачів про товар, числа тих, хто придбали товар і хто залишився задоволеним у процесі його використання.

 

Тема 13. Реклама як засіб впливу на поведінку покупців

 

Вступ.

Розділ 1. Реклама як спосіб впливу на поведінку потенційних споживачів з метою формування попиту і стимулювання збуту.Розділ 2. Планування і аналіз рекламної діяльності фірми.

Розділ 3. Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності рекламного впливу на купівельну поведінку.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі необхідно охарактеризувати сутність та призначення реклами, а також чинники, що визначають ефективність її сприйняття. Слід відобразити особливості методів рекламного впливу на споживачів товарів індивідуального споживання та товарів виробничо-технічного призначення, розглянути види й засоби розповсюдження реклами.

У другому розділі необхідно проаналізувати тенденції розвитку ринку медіа-реклами в Україні, визначити місце реклами в маркетинговій діяльності досліджуваної фірми. Далі визначається перелік рекламованих товарів і приводиться їх характеристика за ступенем тривалості користування, сезонності попиту, покупки тощо. Оцінюється положення товару на ринку та ступінь його конкурентоспроможності, вивчаються рекламні стратегії конкурентів. На основі проведеного аналізу формулюються цілі рекламної кампанії відносно кожного товару, і дається оцінка засобам розповсюдження реклами і методам розрахунку бюджету на рекламу.

При виконанні третього розділу розробляється план проведення рекламної кампанії, що включає визначення бюджету реклами, його розподіл між рекламованими товарами, рекламних засобах з урахуванням поставлених цілей. Розробляється рекламне звернення, оцінюються витрати на його створення. В межах виділеного бюджету визначається мінімально ефективна частота подачі рекламних повідомлень. На основі виконаних розробок складається графік проведення рекламної кампанії з вказівкою переліку заходів, часу їх проведення, витрат на рекламування. Оцінка ефективності запропонованої рекламної кампанії проводиться на основі прогнозованого приросту обсягу продажів, прибутку та рентабельності.

Тема 14. Паблік рилейшнз як спосіб просування товарів (послуг)

Вступ.

Розділ 1. Характеристика паблік рилейшнз (ПР) як способу просування товарів.

Розділ 2. Паблік рилейшнз в організації маркетингової діяльності підприємства.

Розділ 3. Планування паблік рилейшнз і оцінка ефективності ПР-кампанії.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі дається визначення паблік рилейшнз як способу просування товару, визначаються його цілі та функції, надаються короткі характеристики видам програм зв’язків з громадськістю, розкриваються їх переваги та недоліки.

У другому розділі встановлюється залежність функціонування фірми від об’єктів зв’язку з громадськістю, виявляються чинники, що впливають на громадську думку про фірму та її товари. Визначається місце служби паблік рилейшнз в системі маркетингової діяльності фірми і встановлюються її взаємозв’язки з різними діловими та громадськими організаціями. Особлива увага приділяється аналізу інструментів паблік рилейшнз, що використовуються в організації (пабліситі, корпоративна реклама, друкарські видання, лобіювання, спеціальні заходи та спонсорська діяльність й ін.). Розглядається використання ПР в розробці товарів, політики збуту фірми та встановленні ціни.

У третьому розділі курсової роботи на основі генеральної маркетингової стратегії фірми оцінюються ресурси фірми та визначається бюджет ПР-кампанії. Розробляються механізми ПР-кампанії до можливих змін в навколишньому середовищі. Оцінка ефективності ПР-кампанії проводиться на основі прогнозу очікуваного приросту збуту та прибутку з урахуванням витрат на її проведення.

Тема 15. Стимулювання збуту як елемент комплексу маркетингових комунікацій

Вступ.

Розділ 1. Мета, засоби та область застосування стимулювання збуту.

Розділ 2. Організація стимулювання збуту продукції (послуг) на підприємстві.

Розділ 3. Розробка програми стимулювання збуту і оцінка її результатів.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі наводиться визначення стимулювання збуту, вказуються його переваги та недоліки, а також область застосування (стимулювання споживачів, сфери торгівлі, власного торгового персоналу). Проводиться порівняльна характеристика стимулювання збуту і реклами.

У другому розділі в межах маркетингової стратегії досліджуваної фірми формулюються завдання щодо стимулювання споживачів, торговців і власного персоналу, розглядаються можливі схеми організації стимулювання збуту продукції (послуг). Рекомендується представити структуру маркетингових витрат на реалізацію стратегій стимулювання збуту та привести діаграму, що характеризує частоту застосування методів стимулювання споживачів; дати розрахунок системи знижок.

У третьому розділі розробляється програма стимулювання збуту щодо інтенсивності стимулювання збуту (визначення мінімуму стимулювання), умов участі певних груп осіб, засобів розповсюдження інформації про програму стимулювання, тривалість програми, вибору часу для проведення заходів. Визначаються сумарні витрати на реалізацію розробленої програми заходів щодо стимулювання збуту (звідний бюджет на стимулювання). Оцінка програми стимулювання збуту проводиться методом порівняння показників збуту, прибутку, рентабельності товару до, після і в період її проведення.

Примітка.Початкова інформація, що пропонується, для написання курсової роботи приведена в дод. И «Методичних рекомендацій...».

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.