Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Шкала оцінювання написання та захисту курсової роботи

Оцінювання за шкалою ECTS Оцінювання за 100-бальною шкалою Оцінювання за 4-бальною шкалою
А 90–100 5 (відмінно)
В 80–89 4 (добре)
С 70–79 4 (добре)
D 60–69 3 (задовільно)
E 50–59 3 (задовільно)
FX 30–49 2 (незадовільно) з можливістю доопрацювання матеріалу роботи та її захисту
F 0–29 2 (незадовільно) з можливістю написання роботи за новою темою

Оцінка «відмінно» виставляється в тому випадку, якщо:

– зміст роботи відповідає обраній темі;

– робота актуальна, виконана самостійно, має творчий характер, відрізняється певною новизною;

– проведений ґрунтовний аналіз ступеня теоретичного дослідження проблеми, різних підходів до її вирішення;

– показано знання нормативної бази, враховані останні зміни в законодавстві та нормативних документах з даної проблеми;

– проблема розкрита глибоко та всебічно, матеріал викладено логічно;

– теоретичні положення органічно поєднані з практикою;

– практичні рекомендації, що випливають з аналізу проблеми, представляють інтерес;

– в роботі широко використовуються матеріали дослідження, проведеного автором самостійно (в окремих випадках допускається використання аналізу вторинної інформації);

– в роботі проведено кількісний аналіз проблеми, який підкріплює теорію та ілюструє реальну ситуацію, наведені таблиці порівнянь, графіки, діаграми, формули, що показують вміння автора формалізувати результати дослідження;

– представлені обґрунтовані висновки по роботі;

– широко представлена бібліографія за темою роботи;

– додатки роботи ілюструють досягнення автора та підкріплюють його висновки;– за своїм змістом і формою робота відповідає вимогам стандарту;

– відсутні порушення строків здачі роботи на перевірку;

– на захисті студент продемонстрував глибокі знання з теми роботи, показав вміння послідовно та логічно викладати результати дослідження, правильно відповідати на додаткові питання за темою дослідження.

Оцінка «добре»:

– тема відповідає спеціальності;

– зміст роботи в цілому відповідає поставленим завданням;

– робота актуальна, написана самостійно;

– дано аналіз ступеня теоретичного дослідження проблеми;

– основні положення роботи розкриті на достатньому теоретичному та методологічному рівні;

– теоретичні положення сполучені з практикою;

– представлені кількісні показники, що характеризують проблемну ситуацію;

– практичні рекомендації обґрунтовані;

– спостерігається утруднення при формулюванні висновків по роботі;

– додатки грамотно складені та простежується їх зв’язок з положеннями курсової роботи;

– бібліографія складена за темою роботи;

– робота має чітку структуру, оформлена акуратно, відповідно до вимог ДСТУ;

– відсутні порушення строків здачі роботи на перевірку;

– на захисті роботи зроблена змістовна доповідь, однак студент при відповідях на додаткові питання випробовує утруднення.

Оцінка «задовільно»:

– має місце певна невідповідність змісту роботи обраній темі;

– досліджувана проблема в основному розкрита, але не відрізняється новизною, теоретичною глибиною та аргументованістю;

– порушена логіка викладу матеріалу, завдання розкриті не повністю;

– в роботі не повністю використані необхідні для розкриття теми наукова література, нормативні документи, а також матеріали досліджень;

– теоретичні положення слабо пов’язані з практикою, практичні рекомендації носять формальний бездоказовий характер;

– спостерігаються серйозні труднощі при формулюванні висновків;

– зміст додатків не висвітлює вирішення поставлених завдань;

– список використаних джерел недостатньо повний, є помилки в їх описі;

– робота оформлена з деякими порушеннями ДСТУ;

– на захисті студент при відповідях допускає помилкові твердження.

Оцінка «незадовільно»:

– зміст роботи не відповідає обраній темі;

– робота містить суттєві теоретико-методологічні помилки та поверхневу аргументацію основних положень;

– курсова робота носить компілятивний характер;

– пропозиції автора чітко не сформульовані;

– висновки по роботі відсутні;

– в поданні та описі використаних джерел мають місце грубі помилки;

– робота оформлена з грубими порушеннями стандарту.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

КАФЕДРИ «МАРКЕТИНГ»

ТА основнА рекомендованА лІтературА

Дисципліна «Маркетинг»

Навчальним планом напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» передбачено в рамках викладання дисципліни «Маркетинг» написання студентами другого курсу курсової роботи.

Мета виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» полягає в засвоєнні та розширенні студентами теоретичних знань, оволодінні навичками самостійного дослідження, вмінні практично оцінювати ситуації та робити об’єктивні висновки й пропозиції щодо прийняття маркетингових рішень.

Завдання курсової роботи:

– розширення, узагальнення та систематизація знань з дисципліни;

– розвиток активного і творчого ринкового мислення;

– формування та розвиток навичок вирішення завдань, що пов’язані з удосконаленням маркетингової діяльності підприємств в конкретних умовах і ситуаціях;

– оволодіння методами самостійного виконання робіт з використанням наукової, спеціальної, методичної літератури, довідкової документації;

– удосконалення навичок вироблення критеріїв ефективності та проведення розрахунків ефективності пропонованих заходів.

Основна вимога при виконанні курсової роботи – вміння пов’язати теоретичні питання з практичною діяльністю окремих промислових фірм і різних комерційних структур на товарному ринку. Наведені в дод. Ж «Методичних рекомендацій ...» приблизні плани курсових робіт включають тільки укрупнені структурні елементи (розділи). При написанні роботи студент повинен скласти розгорнутий план із зазначенням розділів і підрозділів.

Курсова робота повинна виконуватися на конкретних матеріалах підприємств, торговельних, посередницьких структур і містити елементи самостійних досліджень. Курсова робота може бути виконана на основі первинної маркетингової інформації або з використанням умовних даних, що представлені в дод. И «Методичних рекомендацій ...».

Тематика курсових робіт відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Маркетинг» та включає наступні основні теми:

1. Дослідження регіонального ринку конкретного товару (промислового або споживчого призначення).

2. Сегментація ринку підприємства.

3. Позиціювання товару (послуги) на ринку.

4. Дослідження маркетингового середовища підприємства.

5. Маркетингова товарна політика на підприємстві.

6. Конкурентоспроможність товару (послуги) і шляхи її підвищення.

7. Розробка нового товару.

8. Маркетингова цінова політика на підприємстві.

9. Маркетингова політика розподілу на підприємстві.

10. Маркетинг в роздрібній торгівлі.

11. Маркетинг в оптовій торгівлі.

12. Система маркетингових комунікацій підприємства (організації).

13. Реклама як засіб впливу на поведінку покупців.

14. Паблік рилейшнз як спосіб просування товарів (послуг).

15. Стимулювання збуту як елемент комплексу маркетингових комунікацій.

16. Організація персонального продажу товарів.

17. Маркетинг у виробничій сфері (продукція виробничо-технічного або споживчого призначення).

18. Управління маркетингом на підприємстві.

19. Стратегічне планування в системі маркетингу.

20. Маркетинг у сфері послуг.

21. Інтерактивний маркетинг.

22. Глобальний маркетинг.

23. Екологічний маркетинг.

24. Міжнародний маркетинг в діяльності підприємства.

25. Некомерційний маркетинг.

Додаткові теми курсових робіт:

1. Маркетинг на підприємствах малого бізнесу.

2. Маркетинг в банківській сфері.

3. Маркетинг товарів інвестиційного попиту.

4. Сервіс і гарантійні послуги як інструменти маркетингу.

5. Політичний маркетинг.

6. Маркетинг експортних товарів.

7. Планування в системі управління маркетингом.

8. Управління ризиками в системі маркетингу.

9. Маркетинг на ринках інтелектуального продукту.

10. Управління товарною маркою компанії.

11. Маркетинг у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку регіону.

12. Інноваційний маркетинг в системі управління підприємством.

13. Розробка комплексу маркетингу для підприємства.

14. Організація маркетингових досліджень на ринку товарів споживчого призначення.

15. Організація маркетингових досліджень на ринку товарів промислового призначення.

16. Організація сервісу на підприємстві.

17. Бенчмаркінг в системі управління маркетинговою діяльністю підприємства.

18. Аналіз конкуренції як чинника маркетингового середовища функціонування фірми.

19. Маркетингове управління життєвим циклом товару.

20. Упаковка як чинник ефективної маркетингової діяльності.

21. Маркетинговий бюджет: основні підходи до формування та планування.

22. Розробка маркетингової стратегії підприємства.

Основна рекомендована література

1. Аакер Д. Маркетинговые исследования / Д. Аакер, Р. Кумар, Дж. Дэй.; под ред. С. Божук / Пер. с англ.– СПб. : Питер, 2004. – 840 с.

2. Алексунин В.А. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете : учеб. пособ. / В.А. Алексунин, В.В. Родигина. . – М. : ИТК «Дашков и К°», 2005. – 213 с.

3. Анурин В. Маркетинговые исследования потребительского рынка : учеб. пособ. / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб. : Питер, 2004. – 272 с.

4. Багиев Г.Л. Маркетинг : учеб. для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; под общ. ред. Г.Л. Багиева. – 3-е изд. перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2008. – 718 с.

5. Балабанова, Л.В. Управлiння збутовою полiтикою : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Балабанова, Ю.П. Митрохiна ; Донецький нац. ун-т економiки i торгiвлi iм. М. Туган-Барановського ; Донецький iн-т економiки i управлiння. – К. : Центр учбової л-ри, 2011. – 239 с.

6. Басовский Л.Е. Маркетинг : курс лекций / Л.Е. Басовский. – М. : ИНФРА-М,2004. – 219с.

7. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник / В.И. Беляев. – М. : КНОРУС, 2005. – 672 с.

8. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз / И. Беляевский. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 320 с.

9. Бєлявцев М.I. Маркетингова полiтика розподiлу : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / М.I. Бєлявцев, Г.Д. Леонова, А.М. Зайцева. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 279 с.

10. Березин И.С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар /
И.С. Березин. – М. : Вершина, 2008. – 480 с.

11. Березин И.С. Практика исследования рынков / И.С. Березин. – М. : Бератор-Пресс, 2003. – 376 с.

12. Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 200 с.

13. Винкельманн П. Маркетинг и сбыт (Marketing und Vertrieb) /
П. Винкельманн. – М. : Гребенников, 2006. – 668 с.

14. Герасименко В.В. Управление ценовой политикой компании /
В.В. Герасименко. – М. : Эксмо, 2006. – 688 с. – (Серия: Полный курс МВА).

15. Гаркавенко, С. С. Маркетинг : пiдруч. для студ. екон. спец. вищ.навч. закл. / С. С. Гаркавенко. – 7-ме вид. – Київ : Лiбра, 2010. – 718 с.

16. Годин А.М. Маркетинг: учебник / А.М. Годин. – М. : Дашков и К°, 2005. – 760 с.

17. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования : теория, методология и практика: учебник. – 4-е изд. / Е.П. Голубков. – М. : Дело и сервис, 2008. – 496 с.

18. Голубков Е.П. Основы маркетинга : учебник / Е.П. Голубков. – М. : Финпресс, 2008. – 704 с.

19. Дэй Дж. Стратегический маркетинг / Дж. Дэй. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 640 с.

20. Джефкінс Ф. Реклама : практ. посіб. / Ф. Джефкінс ; пер. з 4-го англ. вид. ; доповнення і редакція Д. Ядіна. – [2-ге укр. вид., випр. і доп.]. – К. : Знання, 2008. – 565 с.

21. Дурович А.П. Маркетинг: курс интенсивной подготовки : учеб. пособие / А.П. Дурович. – Минск : Современная школа, 2010. – 254 с.

22. Дурович А.П. Маркетинговые коммуникации: курс интенсивной подготовки : учеб. пособие / А.П. Дурович, Н.И. Гришко. – Минск : Современная школа, 2010. – 222 с.

23. Ефименко А.З. Маркетинговый анализ и управление развитием предприятий / А.З. Ефименко. – М. : АСВ, 2008. – 288 с.

24. Земляк С.В. Маркетинг в коммерции / С.В. Земляк, В.В. Синяев,
И.М. Синяева. – М. : Дашков и К°, 2008. – 548 с.

25. Зюкова I.О. Технологiї маркетингових дослiджень : навч. посiб. / I.О. Зюкова ; Держ. вищ. навч. закл. «Київський нац. екон.ун-т iм. Вадима Гетьмана» ; Криворiзький екон. iн-т. – Львiв : Магнолiя 2006, 2010. – 385 с.

26. Иванов Л.А. Книга директора по маркетингу : практические рекомендации / Л.А. Иванов. – СПб. : Питер, 2006. – 208 с.

27. Ковальчук, С.В. Маркетинг : навч. посіб. / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко, Л.М. Коваль, Р.В. Бойко, Л.А. Бичікова та ін.; за ред. канд. екон. наук С.В. Ковальчук. – Львів : Новий Світ – 2000, 2011. – 679 с.

28. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – СПб. : АО «Коруна», АО «ЛИТЕРА ПЛЮС», 2008. – 698 с.

29. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер. – М. : АСТ, 2000. – 272 с.

30. Кузнецова Л.В. Основы маркетинга : учеб. пособие для вузов /
Л.В. Кузнецова, Ю.Ю. Черкасова. – М. : Вузовский учебник, 2008. – 139 с.

31. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива / Жан-Жак Ламбен. – М. : Наука, 1996. – 589 с.

32. Маркетинг : учебник / Под. ред. А.Н. Романова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. – 560 с.

33. Маркетинг : підруч. / [Павленко А.Ф., Решетнікова І.Л., Войчак А.В. та ін.]; за наук. ред. А.Ф. Павленка. – К. : КНЕУ, 2008. – 600 с.

34. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник /
Н.А. Нагапетьянц, Е.В.Исаенко, Ю.В. Морозов, Р.Н. Нагапетьянц; под ред.
Н.А. Нагапетьянца. – М. : Вузовский учебник, 2007. – 272 с.

35. Маркетинговые исследования. Практическое руководство / Нэреш К. Малхотра. 3-е изд., пер.с англ. – М. : Вильямс, 2002. – 960 с.

36. Новітній маркетинг : навч. посіб. / [Є.В. Савельєв, С.І. Чеботар, Д.А. Штефанич та ін.]; за ред. Є.В. Савельєва. – К. : Знання, 2008. – 420 с.

37. Окландер М. А. Маркетинговi комунiкацiї промислових пiдприємств в умовах iнформацiйної економiки / М.А. Окландер, I.Л. Литовченко, М I. Ботушан. – Одеса : Астропринт, 2011. – 230 с.

38. Панкрухин А.П. Маркетинг : учебник / А.П. Панкрухин. – [6-е изд.]. – М. : Омега – Л, 2008. – 658 с.

39. Парсяк В.Н. Маркетинговые исследования / В.Н. Парсяк, Г.К. Рогов. – К. : Наукова думка. – 2009. – 175 с.

40. Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід / О.В. Пащук. – К. : Професіонал, 2005. – 560 с.

41. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / В.А. Полторак. – К. : ЦНЛ, 2003. – 387 с.

42. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. /
Т.О. Примак. – К. : Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.

43. Райс Э. Позиционирование: битва за узнаваемость / Эл Райс,
Дж. Траут ; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 2003. – 256 с. – (Серия «Деловой бестселлер»).

44. Рычкова Н.В. Маркетинговые инновации : учебное пособие по специальности «Маркетинг». – М. : КноРУС, 2009. – 225 с.

45. Синяева И.М. Маркетинговые коммуникации : учебник. – 3-е изд. /
И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев ; под. ред. проф. Л.П. Дашкова. – М. : ИТК «Дашков и К°», 2008. – 324 с.

46. Синяева И.М. Маркетинг в предпринимательской деятельности : учебник / И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев. – М. : ИТК «Дашков и К°», 2009. – 266 с.

47. Скоробогатых И.И. Количественные методы анализа в маркетинге / И.И. Скоробогатых, Т.П. Данько, О.А. Косоруков, А.И. Самыловский. – СПб. : Питер, 2005. – 384 с.

48. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг : учебник. – 5-е изд. /
Р.А. Фатхутдинов. – СПб. : Питер, 2008. – 368 с.

49. Царев В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и методология : учебное пособие для вузов / В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В. Черныш. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 799 с.

50. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Г.А. Черчилль, Т. Браун. – [5-е изд.]. – СПб. : Питер, 2007. – 704 с.

51. Шведова И. Книга директора по маркетингу производственного предприятия (+ CD-ROM) / И. Шведова, Т. Кузнецова. – СПб. : Питер, 2008. – 432 с.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.