Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Пояснення до виконання завдання

1. Середня чисельність сім’ї в місті N розраховується як середньозважена величина за даними табл. 1.2.

2. Середнє число пилососів в одній сім’ї визначається як середньозважена величина на підставі даних табл. 1.3.

3. Кількість пилососів, наявних в експлуатації у жителів міста, слід визначити на підставі даних табл. 1.1, 1.3.

4. Вікову структуру пилососів (од.) рекомендується розраховувати на основі кількості пилососів, що знаходяться в експлуатації у жителів міста, та даних табл. 1.4.

5. Ємність ринку побутових пилососів в місті N визначається:

а) за віковими показниками пилососів – шляхом підсумовування кількості пилососів, вік яких перевищує восьми років (табл. 1.4);

б) по відповідях споживачів – кількість респондентів, що позитивно відповіли на питання про те, чи придбають вони новий пилосос (табл. 1.5).

6. Найпривабливіший сегмент ринку пилососів – це сегмент з найбільшою купівельною спроможністю.

7. На основі даних табл. 1.6 побудувати графік платоспроможного попиту на пилососи та проаналізувати його.

8. Провести позиціювання марок пилососів з використанням карти позиціювання пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості».

Рейтинг привабливості пилососів для споживачів (у балах) був визначений за даними опитів. В основу визначення рейтингу привабливості покладені наступні параметри пилососів: ціна; потужність; надійність; популярність марки; дизайн; економічність.

Форма карти позиціювання пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості» в ціновому діапазоні від 550 до 1550 грн. представлена на рис. 1.1.

 
 

 


 

 

550 грн. 1050 грн. 1550 грн.Низька ціна Висока ціна

Ціна

 

Рис. 1.1. Карта позиціювання пилососів в ціновому діапазоні

від 550 до 1550 грн.

 

 

Форма карти позиціювання пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості» в ціновому діапазоні від 2100 до 2600 грн. представлена на рис. 1.2.

 

 

 
 

 

 


2100 грн. 2350 грн. 2600 грн.

Низька ціна Висока ціна

Ціна

Рис. 1.2. Карта позиціювання пилососів в ціновому діапазоні

від 2100 до 2600 грн.

 

Після проведення дослідження регіонального ринку пилососів необхідно сформулювати висновки за наступними питаннями:

1) виявити найбільш ємний сегмент ринку, дати обґрунтування цього висновку;

2) встановити, які сегменти ринку пилососів є привабливими для продавців і товаровиробників, дати обґрунтування цього висновку;

3) представити висновки, отримані на основі складання карт позиціювання пилососів;

4) визначити, які марки пилососів конкурують на ринку;

5) представити висновки, отримані на основі складання графіка платоспроможного попиту на пилососи;

6) зробити висновки про стан ринку побутових пилососів на момент опитування споживачів.

 

 

Тема 2. Сегментація ринку підприємства

 

Застосування концепції ринкової сегментації дозволяє підприємству досягти максимальної результативності маркетингової діяльності.

Для здійснення сегментації ринку підприємства рекомендується скористатися наступною методикою:

1. Скласти список основних продуктів, що випускає аналізоване підприємство, та дати їх коротку характеристику. Під основними продуктами розуміють перелік номенклатури товарів, що містить не більше 20 найменувань продуктів або груп продуктів. Часто підприємство випускає більш 20 найменувань продуктів, але їх можна звести в групу продуктів, що є відносно подібними з погляду певних ринків. Занести дану інформацію в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Список основних продуктів

Найменування основного продукту Коротка характеристика
1.  
2.  
3.  
 
20.  

 

2. Скласти список потреб покупців, що задовольняють основні продукти. Внести дані до табл. 2.2.

Таблиця 2.2

База даних основної продукції

Найменування основного продукту Опис потреб покупців Критерії покупки
1.    
2.    
   
20.    

 

3. Описати ринки збуту основних продуктів: дати коротку характеристику сегментам та вказати основні продукти, що реалізуються на кожному з них. Інформацію представити в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Сегментація ринку

Найменування ринку/сегменту Коротка характеристика Основний продукт
Ринок 1    
Сегмент 1    
Сегмент 2    
….    
Сегмент n    
Ринок 2    
Сегмент 1    
Сегмент 2    
…..    
Сегмент n    
….    
Ринок 10    
Сегмент 1    
Сегмент 2    
….    
Сегмент n    

4. Обґрунтувати підхід до визначення сегментів ринку. Визначити їх потреби в кількісному виразі та вказати інші характеристики кожного з сегментів. Стисло описати споживачів в кожному з обраних сегментів з вказівкою їх найменувань. Дані занести в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Опис сегментів ринку

Найменування ринку/сегменту Потреби покупців в цьому сегменті Найменування покупців і характеристика їх потреб
     
     

 

5. Оцінити обрані сегменти ринку, отримані дані занести в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Оцінка сегментів

Найменування сегменту ринку Прогнозний рік Поточний рік Минулий рік Загальний обсяг ринку, грн. Власна частка ринку, % Сильний конкурент (найменування) Частка ринку сильного конкурента, % Другий конкурент на ринку Частка ринку другого конкурента, %
                   
                   
                   

 

 

6. Визначити відносну частку кожного з сегментів ринку (табл. 2.6).

Таблиця 2.6


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.