Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розмір винагороди та порядок її сплати

3.1. За користування переданим за цим Договором комплексом виключних прав Користувач сплачує Правоволодільцю платежі у розмірі ____ грн. один раз на ______________ (місяць, квартал), шляхом перерахування цих коштів на поточний рахунок Правоволодільця.

3.2. Розмір винагороди та строки її внесення можуть бути змінені за згодою Сторін.

Обов’язки Правоволодільця і Користувача

4.1. Правоволоділець зобов’язаний:

– протягом ___ календарних днів з моменту набуття чинності цим Договором передати Користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну останньому для здійснення прав, наданих йому за цим Договором, а також проінструктувати Користувача і його працівників з питань, пов’язаних із здійсненням цих прав;

– протягом ___ календарних днів з моменту набуття чинності цим Договором передати Користувачу передбачені цим Договором ліцензії (дозволи, реєстраційні та правоустановчі документи), забезпечивши їх оформлення у встановленому порядку.

– надавати Користувачу постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні і підвищенні кваліфікації працівників;

– контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) Користувачем на підставі цього Договору;

– _________________________________ (інші обов’язки).

4.2. Обов’язки Користувача:

– використовувати при здійсненні передбаченої цим Договором діяльності фірмове найменування та/або комерційне позначення Правоволодільця наступним способом ______________;

Продовження додатка 20

– забезпечити відповідність якості товарів, що виробляються ним на основі Договору (виконуваних робіт, надаваних послуг), якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються та/або надаються) безпосередньо Правоволодільцем;– додержувати інструкцій, вказівок Правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу виключних прав тому, як він використовується Правоволодільцем, у тому числі вказівок, що стосуються зовнішнього і внутрішнього оформлення комерційних приміщень, що використовуються Користувачем при здійсненні наданих йому за цим Договором прав;

– надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послугу) безпосередньо у Правоволодільця;

– не розголошувати секрети виробництва Правоволодільця та іншу одержану від нього конфіденційну комерційну інформацію;

– інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про те, що він використовує фірмове найменування, комерційне позначення, знак для товарів і послуг або інший засіб індивідуалізації товарів і послуг за договором франчайзингу.

Відповідальність Сторін і вирішення спорів

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо

 

Закінчення додатка 20

спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

Строк дії Договору та інші умови

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його державної реєстрації і діє до _______ із урахуванням положень ст. 2 цього Договору.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Правоволоділець ________________________ ________________________ Підписи За Правоволодільця Керівник __________/__________/ М.П. Користувач _________________________ _________________________ сторін За Користувача Керівник __________/__________/ М.П.

Додаток 21

Договір транспортного експедирування

м.___________ «___» ___________ 20__ р.

 

____________________________ (вказати найменування сторони та необхідні дані про неї), (надалі іменується «Експедитор») в особі ___________ (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові) __________, що діє на підставі _____________ (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) ____________________________, з однієї сторони, та __________ (вказати найменування сторони) _____________________ (надалі іменується «Клієнт») в особі _____________________ (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові) ________________________, що діє на підставі _____________________ (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) _____________________________________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір транспортного експедирування (надалі іменується «Договір») про наступне:

Загальні положення

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Експедитор бере на себе зобов’язання за плату і за рахунок Клієнта виконати послуги, пов’язані з перевезенням вантажу Клієнта, визначеного в додатку № ___ до цього Договору (надалі іменується «вантаж»), а саме:

1.1.1. Оформлення накладних на вантаж, що відправляється;

1.1.2. Оформлення отримання вантажу, що прибуває, його приймання за кількістю та якістю;

1.1.4. Додаткові послуги: перевірка кількості і стану вантажу під час його перевезення, навантаження та розвантаження вантажу, сплата мита, зборів та витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних процедур.

Продовження додатка 21

1.2. Послуги за цим Договором надаються протягом строку цього Договору на підставі заявки Клієнта, яка надається Експедиторові у _________ формі шляхом ______________ не пізніше _____________.

1.3. На підтвердження надання Експедитором Клієнту послуг за цим Договором складаються відповідні акти в строк ________________ шляхом _______________.

Права та обов’язки Сторін

2.1. Клієнт видає Експедиторові належним чином оформлену довіреність із усіма повноваженнями, що є необхідними для надання послуг за цим Договором у строк _____________.

2.2. Експедитор має право залучити до виконання своїх обов’язків за цим Договором інших осіб та несе відповідальність за будь-яке порушення ними цього Договору.

2.3. Клієнт повинен надати Експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також іншу інформацію, необхідну Експедиторові для виконання передбачених цим Договором обов’язків шляхом _____________ в строк ________________.

2.4. Експедитор повинен повідомити Клієнта про виявлені неузгодженості та невідповідності в одержаній інформації, а в разі її неповноти – запросити у Клієнта необхідну додаткову інформацію шляхом _______ в строк __________.

2.5. У випадку ненадання Клієнтом необхідної інформації або документів Експедитор має право відкласти виконання відповідних обов’язків до моменту надання зазначеної інформації або документів.

Розмір і порядок оплати

3.1. За надання передбачених цим Договором послуг Клієнт сплачує Експедиторові _______ грн. шляхом переказу цієї грошової суми на поточний рахунок Експедитора протягом _____________________.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.