Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Термін дії цього договору та юридичні адреси Сторін

5.1. Термін дії цього договору встановлюється з ________________ по _________________.

5.2. Юридичні адреси сторін:

Перевізник ____________________________________________________________

телефон _______ факс _________ телекс ________ телетайп ________

Розрахунковий рахунок № _____ у _____ відділенні банку міста _____.

Замовник _____________________________________________________________

телефон ______ факс __________ телекс ________ телетайп ________

Розрахунковий рахунок № ____у ______ відділенні банку міста _____.

 

Перевізник __________/__________/ М.П. Замовник ____________/___________/ М.П.

 

 


Додаток 23

Типовий строковий трудовий договір № _____

м.___________ «___» ___________ 20__ р.

 

Акціонерне товариство «____________» (далі – «Підприємство») в особі директора _________________ (далі – «Роботодавець»), яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та громадянка __________________ (далі – «Працівник»), з іншого боку, керуючись Кодексом законів про працю України, уклали цей Строковий трудовий договір про наступне:

Предмет Договору, строк дії, загальні вимоги та визначення

1.2. Предметом даного Строкового трудового договору (далі – «Договір») є трудові відносини в межах визначених цим Договором посадових обов’язків між Працівником і Підприємством, які з боку останньої реалізуються Роботодавцем.

1.3. Строковий трудовий договір – є угодою, відповідно до якої Працівник, зобов’язується виконувати роботу в межах посадових обов’язків або за письмовим наказом Роботодавця в разі поширення меж посадових обов’язків, що визначені в цьому Договорі з підляганням внутрішнім розпорядчим документам Підприємства, а Роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати матеріальні та організаційні умови праці, необхідні для виконання посадових обов’язків Працівником та внутрішніх розпорядчих документів Підприємства, в т.ч. що стосуються інформаційної системи Підприємства, інтелектуальної власності Підприємства, конфіденційної інформації та комерційної таємниці Підприємства.1.4. Трудові відносини між Працівником і Підприємством не заперечують права та обов’язки Працівника в частині дотримання вимог, що стосуються інформаційної системи, інтелектуальної власності, конфіденційної інформації та комерційної таємниці Підприємства і не заперечують права на реалізацію трудових відносин Працівником з іншою, ніж Підприємство стороною без письмового дозволу Підприємства у випадках, коли мова не йдеться про послуги та товари, а також пов’язану з цими питаннями наукову (викладацьку) діяльність, що є конкурентними по відношенню до послуг, товарів та бізнес-планів

Закінчення додатка 23

Підприємства. Трудові відносини між Працівником і Підприємством не заперечують також в контексті вищезазначеного наявності записів у трудовій книжці Працівника щодо дотримання Працівником вимог цього договору.

1.5. Працівник зобов’язується виконувати особисто доручену йому роботу в межах посадових обов’язків або за письмовим наказом Роботодавця в разі поширення меж посадових обов’язків, що визначені в додатку до цього Договору і є невід’ємною частиною цього Договору. Одночасно, відповідно до структури Підприємства та наявності підлеглих, Працівник зобов’язується організовувати роботу для виконання положень Статуту Підприємства в межах посадових обов’язків, дотримуючись особисто принципів доброзичливості, своєчасності, достовірності, повноти та професійної відповідальності та аналогічних позитивних принципів щодо роботи Підприємства та які не можуть асоціюватись з такими рисами індивідуального характеру, як егоїзм, перекручення достовірності фактів та даних, недоброзичливість до клієнтів та співробітників Підприємства. Працівник зобов’язується дотримуватись принципів та норм невикористання без ліцензійного дозволу в роботі Підприємства об’єктів права інтелектуальної власності третіх осіб (по відношенню до цього Договору). Результатом виконання посадових обов’язків має бути забезпечення роботи щодо отримання доходу та прибутку Підприємства.

1.6. Працівник приймається на посаду __________________________.

1.7. Цей Договір набуває чинності з «___» ____________ 20___ року на підставі наказу по Підприємству та діє до «___» _________20___ року.

1.8. Терміном «Сторони» в цьому Договорі позначаються Підприємство і Працівник.

 

Підписи Сторін

 

Підприємство __________/__________/ М.П. Працівник ____________/___________/ М.П.

 


Додаток 24

Типовий зразок шлюбного договору шлюбний договір

м.___________ «___» ___________ 20__ р.

 

Громадянин _______________ (громадянство) ____________________ з однієї сторони та (прізвище, ім’я, по батькові) громадянка __________________ (громадянство) _____________ з іншої сторони, (прізвище, ім’я, по батькові) надалі «подружжя», добровільно, за взаємною згодою уклали цей договір про наступне:

Загальні положення

1.1. Подружжя уклали шлюбний договір із метою врегулювання своїх майнових прав і обов’язків як під час шлюбу, так і на випадок його розірвання.

1.2. Подружжя зобов’язуються за взаємною згодою виконувати необхідні дії для досягнення поставленої мети протягом _______________________. Подружжя в цьому пункті можуть передбачити загальний строк дії шлюбного договору. Наприклад: «... досягнення поставленої мети протягом шлюбу (або п’яти років із моменту укладання договору, або ін.)»

Предмет Договору

2.1. Подружжя, знаючи положення чинного законодавства, які регламентують їх майнові права й обов’язки, встановлюють відмінний від законного правовий режим майна.

2.2. Майно подружжям _______________________________________ (форма власності). Подружжя в цьому пункті можуть вказати той режим, який відповідає їх інтересам. Зокрема, встановити, що все майно (набуте під час шлюбу, а також належне їм до шлюбу на праві особистої приватної власності) є їх спільною сумісною власністю, або встановити, що все майно, незалежно від часу його придбання, належить кожному з них на праві особистої приватної власності чи ін.

2.3. До спільного майна подружжя належать: _________________________________________________________

Продовження додатка 24

_________________________________________________________.

2.4. Майно, яке належить на праві особистої приватної власності: чоловікові: ________________________________________________ дружині: ____________________________________________________.

2.5. Особливості правового режиму окремих видів майна: ____________________________________________________________. В цьому пункті може бути встановлена приналежність цінних паперів, банківських вкладів, прикрас, антикваріату, дорогоцінних речей та ін.

Додаткові умови

3.1. Громадянин (ка) __________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

надає громадянину (ці) _______________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

право користування __________________________________________

_____________________________________________________________

3.2. Відповідальність одного з подружжя за угодами, укладеними іншим із подружжя.

3.3. Право на утримання. Подружжя можуть встановити порядок надання утримання одному з подружжя (або іншим членам сім’ї, зокрема передбачити умови, строки, розмір виплат, а також обумовити підстави припинення права на утримання.

3.4. Порядок використання належного подружжю (або кожному з них) майна для забезпечення потреб

_____________________________________________________________

Сторони можуть домовитися про порядок використання їх майна для забезпечення потреб дітей, родичів, а також інших членів сім’ї.

Прикінцеві положення

4.1. Цей договір набирає чинності __________________________. Встановлюється в залежності від часу укладання договору. Так, якщо договір укладений до державної реєстрації шлюбу, то договір набирає чинності з моменту державної реєстрації шлюбу, а якщо шлюбний

Закінчення додатка 24

договір укладений подружжям, то він набирає чинності з моменту нотаріального посвідчення.

4.2. Подружжя мають право за взаємною згодою у будь-який момент внести зміни до цього договору, шляхом укладання додаткової угоди. Одностороння відмова від шлюбного договору неприпустима.

4.3. Усі спірні питання, які можуть виникнути під час дії договору вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення подружжям згоди зі спірних питань, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства, яке має бути застосовано при вирішенні спорів із приводу майнових правовідносин подружжя.

4.4. Витрати, пов’язані з посвідченням цього договору сплачує _________________________________________________________________________________________________________________________.

Подружжя можуть передбачити, що витрати по посвідченню шлюбного договору буде нести один із них або встановити рівну долю внесків, або ін.

4.5. Цей договір складений у _________________ екземплярах (кількість екземплярів) _______________________ (місце знаходження кожного екземпляра) _______________________________.

 

Підписи сторін

Підпис:____________ Підпис:____________


Додаток 25


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.